Saturday, November 23, 2013

Sdílení a Web 2.0: O vývoji klíčového slova

Autorem článku Sharing and Web 2.0: The emergence of keyword je Nicholas A. John, který, jak sám píše, je buď badatelem v oblasti nových médií, výzkumníkem nových technologií a společnosti či jakýmsi “studentem internetu”. Ať už se právě věnuje kterékoli své roli, veškeré své poznávání a vědecké práce vytváří na katedře komunikace na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Z jeho disertační práce byly publikovány tři články: jeden věnující se tématu příchodu internetu do Jeruzaléma a proces jeho institucionalizace, další zabývající se počátkem internetu v Jeruzalémě a náhledem na něj očima různých skupin (publikován v International Journal of Communication) a poslední článek zaměřený na problematiku Unicodu, hebrejštiny a výstavby vícejazyčného internetu (publikovaný v Journal of Computer-Mediated Communication).

Tématem vybraného článku je vývoj slova sharing („sdílení“) a to především v kontextu Webu 2.0, pod kterým autor myslí internetové služby založené na obsahu vytvářeném jeho uživateli. Mezi nejslavnější patří samozřejmě Facebook, ale i Youtube, Flickr, Twitter, různé typy „wiki serverů“ a blogů. Nespočet webů nás nějakým způsobem nabádá ke „sdílení“ a následnému přenášení stránky do pozornosti ostatních. Flickr, největší webová stránka pro  sdílení fotografií vyzývá návštěvníky webu ke sdílení heslem „Share your photos“, Facebook nezůstává pozadu a podporuje nás v komunikaci s ostatními sloganem „Connect and share with the people in your life“. Zkrátka jakákoli naše aktivita na některém z Webů 2.0 je ukryta pod pojmem sharing (sdílení). Kdy se však právě tento pojem stal synonymem pro tyto aktivity a jak velkou řečnickou silou „sdílení“ v tomto ohledu oplývá, to jsou hlavní otázky, na které se Nicholas A. John snaží v článku odpovědět.

Mezi zájmy výzkumu Johna patří zejména oblast komunikace, nových médií, internetu a jeho vlivu na společnost, „sdílení“ a jeho kultury, Web 2.0, ekonomika sdílení aj.


Text článku lze charakterizovat jako zprávu z výzkumu doplněnou o stručnou historii vývoje samotného slova sharing. Pro výzkum bylo využito metod spojených s tzv. Grounded theory (Zakotvená teorie), kdy se nepoužívá ověřování nějaké dopředu stanovené teorie, ale buduje se teorie zcela nová na základě získaných dat. Grounded theory je zvláště vhodná pro induktivní výzkum, který je v článku prezentován. Podnětem pro výzkum bylo zjištění, že termín sharing vyjadřuje naší činnost na Webu 2.0 a předběžným cílem studie bylo lépe porozumět a charakterizovat tento fenomén bez předchozí návaznosti na jinou teorii. V rámci výzkumu bylo analyzováno 44 největších, nejnavštěvovanějších a významných webových sociálních sítí (dále jen SNS - Social Network Site). Jejich seznam byl sestaven na základě tří zdrojů: hodnocení společnosti Alexa, která provádí webová měření; data o počtu členů získaná na webu Wikipedia a Ellisonův výzkum o dané problematice. Všechna potřebná data k výzkumu byla sbírána pomocí tzv. Wayback Machine, která umožňuje náhled na starší verze webových stránek od roku 1996, musí však být napsány v jazyce HTML a ne například v JavaScriptu. Wayback Machine byla schválena jako užitečný výzkumný nástroj. Jedinou SNS, která zablokovala tento nástroj je Facebook, bez něhož by studie nebyla kompletní. Pro sledování vývoje této SNS bylo použito vyhledávání v archivu pomocí příkazu site ve webovém vyhledávači Google. John sledoval a zaznamenával ve svém výzkumu změny úvodních stránek SNS ve zhruba měsíčních intervalech a k vyhledání podrobnějších informací o změnách využil sekcí About a FAQ na jednotlivých webech.

„Sdílení“ v kontextu Webu 2.0 získává zcela nové mínění, od klasického významu „podělit se“ (například o čokoládu) se posouvá dál a představuje činnost na Webech 2.0. John poukazuje na tři hlavní charakteristiky „sdílení“ na SNS: vzhled sdílených „fuzzy“ objektů, užívání slova „sdílet“ zcela bez objektu a pronikání slova „sdílení“ do oblastí, kde předtím používáno nebylo.Při sdílení „fuzzy“ objektů není přesně řečeno, co se má sdílet a uživatelé jsou nabádáni ke sdílení svého „života“, „světa“ nebo „opravdového já“. Tyto řečnické obraty naznačují, že ke „sdílení“ by člověk neměl být sám a „sdílení“ se tak stává opakem života v izolaci. Z toho plyne domněnka, že člověk „musí“ sdílet jinak se ostatní nedozví o jeho životě. Dalším pohledem na „sdílení“ je vynechání objektu. Tento fakt ukazuje, že lidé nepotřebují, aby jim někdo říkal, co mají sdílet a samotnému slovu rozumí i bez konkrétního objektu sdílení. „Sdílení“ bez objektu se objevuje v roce 2005, což naznačuje, že uživatelé jsou s tímto slovem v této době již dostatečně obeznámeni a vědí, co si například pod heslem MySpace: „Follow, get the latest, share“ mají představit. Posledním aspektem nového vnímání „sdílení“ je skutečnost, že některé činnosti, které dříve byly charakterizovány jinak, jsou dnes „sdílením“. Například v roce 2005 úvodní stránka sítě Bebo obsahovala možnosti „Write and Draw on other peoples White Boards“ a „Keep in contact with friends at other Universities“, v roce 2007 přibyl i text „Bebo is a social media network where friends share their lives and explore great entertainment“ a o dva roky později už se objevuje i nový grafický návrh k pozvání přátel „Invite Friends to Share the Experience“. A zatímco funkce Beba se mezi lety 2005 a 2009 zásadně nezměnily, tak způsob jejich prezentace ano. Tento proces je možné sledovat i na jiných SNS. Celkově se z aktivity, kdy „necháváme svět vědět o něčem“ stalo jednoduše „sdílení“.A proč právě sharing? Nabízí se tři odpovědi. Za prvé je pojem od minulosti provázán s elektrickými počítači (např. time-sharing nebo file-sharing) a byl tak dostupný vývojářům sociálních sítí, za druhé je „sdílení“ velice univerzálním slovem a může v sobě zahrnout jak distribuci, tak i komunikaci („Sharing is telling“), v neposlední řadě jsou to pak pozitivní konotace spojené se „sdílením“, jedná se například o „rovnost“ nebo „obětavost“ a další vjemy spojené s vidinou pozitivních sociálních vztahů („Sharing is caring“).Celkově tedy systém „sdílení“ vyjadřuje především naše aktivity na Webech 2.0, avšak může jít ještě dále. Příkladem mohou být tzv. sdílené ekonomiky, které fungují bez peněz, a hlavním cílem není zvýšit zisk jejích účastníků. Na druhé straně je webové „sdílení“ kritizováno za zneužívání práce uživatelů, kteří ji vykonávají zdarma a firmy za ni nemusejí platit („free labor“) a dále i za využívání dat vyprodukovaných jejich uživateli při interakci s jinými uživateli, která jsou dále agregována a prodávána.

Systém „sdílení“ je určitě aktuální i pro Českou republiku, kde sociální sítě (zejména Facebook) zaujímají důležitou úlohu v komunikačním poli.

ZDROJE:

JOHN, N. A. Sharing and Web 2.0: The emergence of a keyword. New Media & Society. 2013-02-27, vol. 15, issue 2, s. 167-182. DOI: 10.1177/1461444812450684. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812450684


1 comment: