Saturday, January 30, 2016

TEORIE ZPRAVODAJSKÝCH HODNOT V KONTEXTU ON-LINE ČTENÁŘSKÝCH KOMENTÁŘŮ: PARTICIPACE A INTERAKTIVITAAbstrakt
Článek vychází ze studie Patricka Webera Discussions in the comments section: Factors influencing participation and interactivity in online newspapers reader comments (2014), ve které se autor zabývá on-line komentáři jako formou uživatelské participace na zpravodajských webech. Autor konkrétně zkoumá vliv zpravodajských hodnot na míru participace a interaktivity. Východiskem analýzy je teorie newsworthiness Johana Galtunga a Mari Rugeové (1965). Cílem tohoto článku je představit Weberovu analýzu on-line komentářů a shrnout její výsledky. V závěru se tuto formu internetové diskuze snažím zasadit do kontextu deliberativní digitální demokracie (Dahlberg 2011).

Abstract
This article is based on the Patrick Weber's study Discussions in the comments section: Factors influencing participation and interactivity in online newspapers' reader comments (2014) which deals with comments as forms of user online participation. The author specifically examines the impact of news article's news factors on the participation level and interactivity in an article's comments section. The analysis is based on an adaption of Galtung and Ruge's theory of newsworthiness (1965). The aim of this article is to present Weber's analysis and summarize results. Finally I try to put online comments into digital deliberative democracy (Dahlberg 2011) context. 

Zdrojová studie
WEBER, P. Discussions in the comments section: Factors influencing participation and interactivity in online newspapers’ reader comments. New media & society. Vol. 16(6) 941–957, 2014. [citováno 2016-01-29]. Dostupné z <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/16/6/941.full.pdf+html>

Nová média a český noviář

Anotace 

Esej formou úvahy popisuje, jaký vliv má nástup nových médií, zejména online zpravodajství, na tvorbu zpravodajských obsahů. Zaměřuje se na to, jak si s touto změnou poradil klíčový aktér - český novinář. Opírá se o článek Nikki Usher, který se zabývá příčinami selhání některých tradičních amerických žurnalistů ve snaze udržet si v měnícím se mediálním světě svou pozici. Ten dle autorky plyne především z nástupu nových médii a nového systému v mediálním prostoru, na který se někteří žurnalisté nebyli schopni adaptovat. Esej se dotýká také změny tradiční role novináře v souvislosti s rozvojem občanské žurnalistiky a sociálních sítí.

Zdrojová studie: USHER, N. Goodbye to the news: how out-of-work journalists assess enduring news values and the new media landscape. New media & society. 2010, 12(6), 911–928. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/6/911.full.pdf+html

Generace Y, narcismus a sociální sítěAbstrakt:
                Tato práce se zabývá problematikou vztahů mezi užíváním sociálních sítí a dopady na psychický stav a sociální jednání jedinců. Mnohé studie totiž ukázaly, že existuje vztah mezi narcismem a užíváním sociálních sítí. Východiskem pro tuto práci se stala studie s názvem „Millennials, narcissism, and social networking: What narcissists do on social networking sites and why“, která zkoumala vztahy mezi narcismem a užíváním sociálních sítí a to se zaměřením na generaci Y. V úvodu práce se věnuji vymezení problematiky narcismu, potažmo psychických a sociálních poruch souvisejících s využíváním technologií. Další část pojednává o vybrané studii a všech jejích aspektech, včetně užitých metod, hypotézách, sběru dat, závěrech i diskuzi. Závěr celé práce je věnován porovnání vybrané studie s ostatními dostupnými poznatky a studiemi, hledání souvislostí a současně i zamyšlení nad danou problematikou.


Abstract:
                This paper is concerned with the problematic of the links between the use of social networks (SNS) and the effects of psychological and social behavior of individuals. The current studies examined the link between narcissism and and use of social networks. This paper is based on a research study called „Millenials, narcissism, and social networking: What narcissists do on social networking sites and why“, which examined the link between narcissism ant the use of social networking. This study was focused on the Millenials. The first part of this paper is focused on the issues of narcissism, hence it is focused on the psychological and social disorders associated with use of technology. Another part discusses the selected study and all its aspects, including the hypotheses, applied methods, conclusions and discussion. The conclusion of the paper is devoted to the comparsion of selected studies with other available studies and I try to find some links between studies and think about this issue.

Koncept sdílení na Webu 2.0

Abstract

This essay discusses the concept of sharing as it is presented in the article of Nicholas A. John „The Social Logics of Sharing“. John examines how sharing is presented in our everyday life, on the Web 2.0 and in the model of the sharing economy. All three spheres are related to each other, they are associated with building of positive social ties and shifting the boundary between the public and the private. This paper also explores the phenomenon of the sharing economy. Airbnb is used as a prime example to show how sharing influences not only its business model, but also the communication with the users.

Abstrakt

Tato práce se zabývá konceptem sdílení, jak jej ve své studii „The Social Logics of Sharing“ představuje Nicholas A. John. Autor zkoumá, jakým způsobem se sdílení projevuje v každodenním životě, na Webu 2.0 a v rámci modelu ekonomiky sdílení. Všechny tři sféry jsou navzájem propojeny, kladou důraz na budování sociálních vazeb a bourání hranic mezi soukromým a veřejným. Práce dále zkoumá fenomén ekonomiky sdílení a na příkladu Airbnb ukazuje, jakým způsobem sdílení ovlivňuje nejen obchodní model společnosti, ale také její komunikaci s uživateli.


Cultural significance of recoding in China’s Internet censorship

Abstract:
This essay deals with the ways in which users respond to internet censorship via the so called “recoding” techniques. The main references are made to the Chinese context but the essay also strives to implement them in the transnational context, based on Fan Yang’s article Rethinking China’s Internet Censorship: The practice of recoding and the politics of visibility. The concept of visibility is suggested as opposed to the traditional binary opposition of state oppressive censorship and the resistance. Instead of political aspects, a new cultural meaning making theory is described according to the research paper. The whole notion of censorship is critically analyzed and set in the general framework of media studies. In conclusion the suggested theories are critically approached and evaluated.

Abstrakt:
Tato esej se zabývá způsoby jakými uživatelé reagují na internetovou cenzuru pomocí “překódování.” (užívání kódových či symbolických výrazů odkazujících na citlivá témata) Hlavní příklady odkazují k čínskému kontextu, ale práce se take snaží zasadit tento fenomén do obecné skutečnosti překračující státní či národní hranice. Tato práce je založena na poznatcích autorky Fan Yang ze článku Rethinking China’s Internet Censorship: The practice of recoding and the politics of visibility. Práce nabízí koncept videtelnosti jako alternativní chápání tradičního protikladu státního represivního aparátu cenzury a odporu vůči němu. Naopak jej chápe spíše jako novou teorii vytváření kulturních významů než jako politický postoj. Práce kriticky přistupuje k pojmu cenzury v mediálních obsazích a zasazuje ji do obecného kontextu disciplíny. Závěrem esej kriticky zhodnotí nabízená stanoviska a nabídne vlastní náhled.

Zdrojová studie:
Yang, Fan. "Rethinking China’s Internet censorship: The practice of recoding and the politics of visibility." New Media & Society [online] Oct. 2014. 1461444814555951. [cit. 2015-01-29]. Available at: <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2014/10/21/1461444814555951.full>.

Různé tváře check-inu

Abstrakt
Tato práce se zabývá studií Communicating Through Location: The Understood meaning of the Foursquare check-in. Ta pojednává o využívání Location-based social networks, což jsou sociální sítě využívající polohy chytrých telefonů. Ve zkoumaném článku se autor zabývá způsobem využívání služeb LSBN a to hlavně sociální sítě Foursquare. Důraz je kladen na normy okolo check-inu uživatelů a jejich koordinaci v prostoru za pomoci zmíněné aplikace. Součástí práce je i zhodnocení z pohledu aktivního uživatele zmíněné služby Foursquare.
Klíčová slova: Foursquare, check-in, sociální síť, sdílení polohy

Abstract
This paper is based on study Communicating Through Location: The Understood meaning of the Foursquare check-in, which is focused on using location-based social networks through using GPS in Smartphones. In the examined article author focuses on type of use of LSBNs with special emphasis on Foursquare. Emphasis is placed on norms surrounding check-ins of users and their coordination in space with the help of earlier mentioned application. Part of the paper is dedicated critics of the study from point of to view of active user of Foursquare.
Key words: Foursquare, check-in, social network, location sharingZdroj:

FRITH, Jordan. Communicating Through Location: The Understood Meaning of the Foursquare Check-In. Journal of Computer-Mediated Communication. 2014, 19(4), 890-905.

Stará a nová média v životě vězňů
Anotace
Text se na základě studie Victorie Knight „Televize, emoce a vězeňský život“[1] zabývá otázkou přínosnosti dostupnosti médií v nápravném procesu vězeňském. Odkazovaný článek zachycuje situaci ve Velké Británii, a je tak místy komparován s odlišnou situací v České republice.[2] První část práce shrnuje poznatky Victorie Knight, část druhá je doplňuje o teoretický kontext mediálních a sociálních věd. Závěrem text zmiňuje specifickou pozici nových médií.


Abstrakt
:
Text se věnuje studii zaměřené na roli televize v penitenciárním procesu, a zejména na prožitky, které možnost sledovat televizní vysílání vězňům přináší (Victoria Knight: Televize, emoce a vězeňský život). Uvedenou studii začleňuje do kontextu mediálních a sociálních teorií a její závěry komparuje s omezeným využíváním i omezenou dostupností médií (potažmo těch nových) v českém vězeňském systému.


klíčová slova: média, nová média, internet, vězeňské diváctvo, dohled   


Abstract
:
This paper presents a study describing the relationship prisoners have with television (Television, emotion and prison life by Victoria Knight). Reflexion of the article contains references to media and social theories. Mentioned conclusions are compared with current problems in the Czech custodial establishement concerning accessibility of (new) media technologies.


Key Words: media, new media, internet, prisoner audiences, control
[1] KNIGHT, Victoria. Television, emotion and prison life: Achieving personal control. Participations. Journal of Audience & Reception Studies. Ročník 12, číslo 1 (květen 2015), s. 19-40.
[2] Některé poznámky zmíněné v textu čerpají ze studijních návštěv Věznice Pankrác.


Konvergence nových a tradičních médií – reprezentace nových médií v tradičním zpravodajství

Abstract
This essay is primarily based on the research study focused on use of social media platforms as tools of communication among British journalist and in UK regional newspapers . Article has identified spectrum of interactivity, which indicates that individual journalists are engaging with their readers in an informal, personal and reciprocal manner via social media platforms. This is in contrast to the formal approach being taken by their associated media companies. Essay also presents contextualization and brief research of use of social media platforms as tools of communication among Czech journalist

Anotace
Studie britské autorky Lily Canter, si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem využívají novináři své soukromé profily na sociálních sítích, zda aktivně vstupují do interakcí s veřejností a nakolik se jejich přístup liší od fungování profilů médií, které reprezentují. Tato práce představuje shrnutí klíčových poznatků britské studie a jejich zasazení do širšího kontextu problematiky využívání sociálních médií v tradiční žurnalistické praxi. Současně se pokouší srovnat vyvozené závěry s praxí v českém mediální sféře.

Zdrojová studie
CANTER, Lily. The interactive spectrum: The use of social media in UK regional newspapers. Convergence: The Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2013, 19(4), 472-495 [cit. 2016-01-28]. DOI: 10.1177/1354856513493698. ISSN 13548565. Dostupné z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/19/4/472.full.pdf+html

Social Soundscaping: The notion of soundscaping and how it is affected by mobile media
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tématem sociálního soundscapu a analyzuje účinky, které mobilní média a auditivní zkušenosti mají na to, jak člověk vnímá svět kolem sebe. Seznamuje čtenáře s termínem "soundscaping" a poskytuje mnoho příkladů spolupráce mobilních médií se zvukem a fyzickým prostorem, které v důsledku přispívají k novým formám sociálního soundscapu. Do značné míry odkazuje na článek "Make a Sound Garden Grow: Exploring the New Media Potential of Social Soundscaping" jehož autory jsou Jordan Frith a Kati Fargo Ahern. Tento článek se zaměřuje spíše na kolektivní sluchové zkušenosti, než individuální a na jejich realizace v médiích.

Abstract:
The following essay is concerned with a subject of social soundscape and analyzes the effects mobile media and auditory experiences have on person’s perception of the world around him. It introduces with the term of ‘soundscaping’ and provides with multiple examples of the collaboration of mobile media with sound and physical space, which as a result contribute to new forms of social soundscapes. It heavily relies on an article “Make a Sound Garden Grow: Exploring the New Media Potential of Social Soundscaping” by Jordan Frith and Kati Fargo Ahern, which focuses on collective auditory experiences, rather than individual and their realization in media. 

Zdrojová studie:
FRITH, Jordan and AHERN, Kati Fargo. “Make a Sound Garden Grow: Exploring the New Media Potential of Social Soundscaping”. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. London: Sage Publications, 2015. Vol. 21(4) 496–508.
Dostupné z: <http://con.sagepub.com/content/21/4/496.full.pdf+html>