Thursday, January 28, 2016

Abstrakt 


Tato esej vychází z práce Jona Darta o propojení nových médií se světem sportu. Dart za použití konceptu politické ekonomie hodnotí první výzkumy na toto téma a popisuje, jak s novými médii operují nejen sportovci, ale i celé organizace nebo fanoušci. Cílem práce je shrnout Dartův názor na vztah nových mediálních platforem a profesionálního sportu a připojit k jeho práci vlastní poznatky a postoje dalších autorů. 

Klíčová slova: sociální média, sportovní fanoušci, sportovní organizace, nová média, sportovci, kapitalismus, sport 

Abstract


This essay is based on Jon Dart´s study about the interaction between the new media technologies and the world of sport. Dart uses the concept of political economy to assess the first findings on this topic. He also describes how athletes, sport organizations or fans deal with the new option. The goal of this work is to summarize Dart´s opinion on the relationship between new media and professional sport and to add my own findings and similar or different points of view supported by other authors. 

Key words: social media, sport fans, sport organizations, new media, athletes, capitalism, sport

Zdroj eseje: 
DART, Jon. New Media, Professional Sport and Political Economy. Journal of Sport and Social Issues [online]. 2014, Vol. 38(6), 529-546 [cit. 2016-01-28]. DOI: 10.1177/0193723512467356. Dostupné z: http://jss.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/38/6/528.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment