Friday, January 29, 2016

Způsobuje užívání Facebooku a jiných technologií poruchy osobnosti a nálad?

Abstrakt
Esej primárně vychází z výzkumné studie, jež se zaměřuje na hledání vztahu a jeho stupně mezi užíváním technologií a médií a duševním zdravím jedince. Autoři v úvodu představují teoretická východiska, ve kterých zmiňují starší výzkumy a akademické práce zabývající se negativním vlivem konzumace médií a nových technologií či tzv. iDisorder. Dále vymezují duševní poruchy osobnosti a nálad, jejichž příznaky následně hledají v kvantitativním dotazníkovém šetření, které se zaměřuje na každodenní užívání technologií, postoj jedinců k technologiím a jejich úzkosti spojené s technologiemi. V závěru eseje jsou shrnuty výsledky výzkumu a následuje esejistická úvaha nad tematikou.

Abstract
This essay is primarily based on the research study focused on finding a relationship and its level between technology and media use and mental health of an individual. In the introduction, authors present theoretical background in which they mention previous researches and academic papers focused on negative impact of media and technology consumption or so called „iDisorder“. Secondly, they look at personality and mood disorders whose symptoms they try to explore afterwards in quantitative questionnaires which involve questions about daily use of technologies, attitude towards technologies and technology-related anxieties. Finally, research findings are presented and short essay comment follows.

Zdrojová studie:

ROSEN, L. D., WHALING, K., RAB, S., CARRIER, L. M., CHEEVER, N. A. Is Facebook creating “iDisorders”? The link between clinical symptoms of psychiatric disorders and technology use, attitudes and anxiety. Computers in human behavior [online]. 2013, 29(3), 1243 [cit. 2016-01-28]. ISSN 18737692. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/235991153_Is_Facebook_creating_%27%27iDisorders%27%27_The_link_between_clinical_symptoms_of_psychiatric_disorders_and_technology_use_attitudes_and_anxiety

No comments:

Post a Comment