Sunday, June 30, 2013

Otevřená výuková data a revoluce vzdělávání

Esej vychází z článku Ikky Tuomio Open Educational Resources and Transformation of Education. Zabývá se v něm otevřenými výukovými zdroji a jejich uplatněním ve vzdělávací revoluci. V tom smyslu, že by se otevřené výukové zdroje měly stát hnacím motorem k masovému rozšíření vzdělání a jeho snadné dostupnosti. Esej mapuje hlavní myšlenky článku a zasazuje je do širšího kontextu mediálních studií. Pracuje s pojmem participační kultura. V závěru nastiňuje některé pedagogické způsoby, které s otevřenými zdroji pracují a jejich uplatitelnost v českém školství.

Zdrojová studie: TUOMI, Ikka. Open Educational Resources and the Transformation of Education. European Journal of Education [online]. 2013, vol. 48, nr. 1. Dostupný z WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12019/full

Metadata jako nástroj komodifikace digitální hudby


Tato práce se zabývá rolí metadat v procesu komodifikace digitální hudby. Vychází ze studie Making music behave: Metadata and the digital music commodity Jeremyho Morrise a představuje metadata jako integrální součást digitálních hudebních obsahů. Kromě případových studí databází metadat se zabývá také uživateli a jejich rolí při budování komoditního charakteru digitální hudby. Zasazuje metadata do souvislosti s konceptem dvojí role uživatelů při produkci a užívání obsahů a porovnává různé názorové proudy, které se participační rolí uživatelů zabývají. V kontextu metadat digitální hudby a uživatelsky generovaného obsahu se zabývá také krátkou případovou studií sociální sítě Last.fm, jejíž struktura je na využívání metadat do značné míry založená.

Zdrojová studie: MORRIS, Jeremy W. Making music behave: Metadata and the digital music commodity. New Media & Society. 2012. vol. 14, no. 5, s. 850-866.
Storytelling jako faktor úspěchu značky

Seminární práce “Storytelling jako faktor úspěchu značky” vychází ze studie Joe Pulizziho “The Rise of Storytelling as a New Marketing”. Práce zdůrazňuje důležitost obsahu, generovaného samotnými firmami pro zvýšení své prosperity. Příběh je jednou z nejsilnějších zbraní marketingových specialistů. Pokud je atraktivní, relevantní k cílové skupině a pravidelně distribuovaný skrz mix mediálních platforem, může zajistit úspěch firmy a pozitivní vnímání značky veřejností.

Zdroj:
  • PULIZZI, Joe. The Rise of Storytelling as the New Marketing. Publishing Research Quarterly [online]. 2012, vol. 28, issue 2, s. 116 123 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1007/s12109-012-9264-5. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s12109-012-9264-5


Rodičovská mediace užívání Internetu

Práce sumarizuje studii Sook-Jung Lee Parental restrictive mediation of children’s internet use: Effective for what and for whom?, která se zabývá aktuálním tématem vztahu dětí k používání Internetu a motivacemi a možnostmi rodičů regulovat online aktivity svých potomků. Sumarizaci doplňuje stručný vhled do situace v České republice skrze články publikované českými online médii.


Zdrojová studie:

  • LEE, Sook-Jung. Parental restrictive mediation of children’s internet use: Effective for what and for whom? New Media & Society, 2013, 15 (4), str. 466 – 481. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/15/4/466

Využití blogu jako nástroje k usnadnění reflexe studentů

Abstrakt
Esej Využití blogu jako nástroje k usnadnění reflexe studentů vychází z článku Using Blogs As A Tool To Facilitate Students´ Reflection a zabývá se popisem výzkumu provedeného na univerzitě Kebangsaan v Malajsii. Výzkum sleduje, jaký efekt mělo zařazení psaní blogu v rámci předmětu Anglický jazyk pro právníky. Autorky článku Sithaletchey S Krisnaiyer, Raja Hanani Raja Musshahar a Nuretna Asurah Ahmad popisují reakce studentů na blogování a jeho přínos  při reflexi probraného učiva.
Cílem tohoto textu je sumarizace článku Using Blogs As A Tool To Faciliate Students´ Reflection  publikovaném na GEMA Online Journal of Language Studies v září roku 2012. Esej popíše průběh a výsledky výzkumu, který provedly autorky článku Sithaletchey S Krisnaiyer, Raja Hanani Raja Musshahar a Nuretna Asurah Ahmad.

Zdrojová esej: Krishnaiyer S, Raja Mushahar R, Ahmad N. Using Blogs As A Tool To Facilitate Students´ Reflection. GEMA Online Journal of Language Studies. [serial online]. September 2012; 939-960. Available from: Communication & Mass Media Complete Ipswitch, MA. Accessed June 1, 2013

Pohodlí, které poskytují mobilní média: odhalení náklonnosti k předmětům každodenní potřebyTato seminární práce sumarizuje článek Davida Beera Pohodlí, které poskytují mobilní média: odhalení náklonnosti k předmětům každodenní potřeby, který vyšel v periodiku Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Autor se v něm zaměřuje na to, jak si jednotlivci mohou vybudovat vztah k mobilním médiím, která používají. Mobilní média mají stálé místo v našich každodenních rutinách. Tato zařízení pro nás nejsou jen portály do virtuální kultury, ale jejich majitelé si k nim budují také materiální vztah. Tento vztah se stává důležitou součástí našeho života. 

BEER, David. The comfort of mobile media : Uncovering personal attachments with everyday devices. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. November 2012, roč. 18, č. 4, s 361-367. doi: 10.1177/135485651244957. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/18/4/361

Textování, techspeak a tweens: Vztah mezi psaním textových zpráv a gramatickými dovednostmi adolescentů

Tato seminární práce se zabývá analýzou článku Drew P. Cingela a S. S. Sundara: Texting, techspeak, and tweens: The relationship between text messaging and English grammar skills z časopisu New Media & Society. Pojednává o vlivu psaní elektronických zpráv na gramatické dovednosti adolescentů a přenáší tyto poznatky na české prostředí.
Práce je rozdělena do pěti kapitol a závěru, kde první čtyři se týkají analýzy článku a pátá aplikace na české poměry. Úvod představuje zasvěcení do tématiky a udává důvody pro tento výzkum. Ve druhé části jsou předneseny hypotézy z již provedených výzkumů ohledně vlivu psaní textových zpráv na gramatické schopnosti studentů od 12 do 17 let a ve třetí části je popsán samotný výzkum, jeho průběh a výsledky. Čtvrtá část pak popisuje závěry a podněty k diskuzi, které výsledky studie přinesly. V poslední kapitole je popsána problematika techspeaku v českém jazyce a vlivu elektronické komunikace na české studenty druhého stupně základních škol a nižších ročníků středních škol. Závěr představuje shrnutí celé práce a krátké zhodnocení celé problematiky.

Zdrojová studie: CINGEL, D. P. a S. S. SUNDAR. Texting, techspeak, and tweens: The relationship between text messaging and English grammar skills. New Media [online]. 2012-11-22, vol. 14, issue 8, s. 1304-1320. DOI: 10.1177/1461444812442927. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812442927

Odmítání a neúčast na sociálních sítích se zaměřením na Facebook

Tato seminární práce se zabývá důvody, proč lidé odmítají sociální sítě, konkrétně Facebook. Jaké důvody vedou jednotlivce k tomu, že nejsou součástí Facebooku, proč odmítají stát se uživatelem nebo proč se rozhodli sociální sítě opustit.
Práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje studii, ve které autorka Laura Portwood-Stacer představuje konkrétní důvody neúčasti na Facebooku, druhá část obsahuje vlastní výzkum, ve kterém hledám důvody, proč lidé nemají profil na Facebooku nebo proč jej zrušili.
Výzkum probíhal pomocí dotazníků.
Některé výrazy v seminární práci jsou záměrně ponechané v anglickém jazyce, protože překladem do českého jazyka by ztratili svůj přesný význam nebo byl český ekvivalent příliš ,,krkolomný".

Studie: Portwood-Stacer Laura: Media refusal and conspicuous non-consumption: The performative and political dimensions of Facebook abstenion. SAGE Journals. Dostupné z http://nms.sagepub.com/content/early/2012/12/04/1461444812465139

Open API jako nová platforma distribuce obsahu pro média

Tato práce pojednává o kolektivní inteligenci v oblasti vývoje a inovací v médiích. V souvislosti s postupným snižováním zisku z předplatného a fragmentací publika musí zejména tištěná periodika hledat nové zdroje příjmů a velká očekávání vkládají do nových médií a působení na internetu. Čtveřice médií, o kterých pojednává zdrojová studie této seminární práce (The Guardian, NPR, ,The New York Times a USA Today), se rozhodla vystoupit z dominantního paradigma omezeného elektronického přístupu k článkům zdarma a začala poskytovat svůj veškerý obsah prostřednictvím aplikačního rozhraní (Open API) vývojářům k dalšímu využití. Zapojením odborné i široké veřejnosti do vývoje nových způsobů distribuce mediálních produktů se zkoumaným médiím podařilo rozšířit publikum i o skupiny čtenářů, které by jejich zpravodajství jinak pravděpodobně vůbec nečetly a zároveň snížit vlastní náklady na inovace. Práce v závěru přináší i krátké zhodnocení inovací v českém mediálním prostředí.


Zdrojová studie: AITAMURTO, T. a S. C. LEWIS. Open innovation in digital journalism: Examining the impact of Open APIs at four news organizations. New Media. 2013-02-27, vol. 15, issue 2, s. 314-331. DOI: 10.1177/1461444812450682. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812450682

Autor: Adam Špina

Analýza webového dokumentu

Seminární práce se snaží shrnout odborný článek Kate Nash (2012) Modes of Interactivity: Analysing the Webdoc (Nash, Kate. Modes of Interactivity: Analyzing the Webdoc. In: Media, Culture & Society, N. 34(2), 2012, p. 195-210.)
  Článek analyzuje webdoc – webový dokument, který je speciálním žánrem ve webovém světě, i když na první pohled zapadá spíše do světa televize a filmu. Článek uvažuje o interaktivně jako o reprezentativní strategii. Webdoc představuje stejně jako film nebo televize model textového uspořádání. Jsou zde nejméně tři interaktivní struktury: narativní, kategorická a kolaborativní. Každá může být dále rozebírána díky rozmanitému využití interaktivních rysů. Je složité se pokoušet analyzovat interaktivou jako takovou, protože každý výzkum bude jiný. Článek se snaží demonstrovat, co je možné zachytit při hlubokém čtení a zkoumání interaktivního dokumentárního textu.. Tato studie analyzuje webdoc – webový dokument, který je speciálním žánrem ve webovém světě, i když na první pohled zapadá spíše do světa televize a filmu. Článek uvažuje o interaktivně jako o reprezentativní strategii. Webdoc představuje stejně jako film nebo televize model textového uspořádání. Jsou zde nejméně tři interaktivní struktury: narativní, kategorická a kolaborativní. Každá může být dále rozebírána díky rozmanitému využití interaktivních rysů. Je složité se pokoušet analyzovat interaktivou jako takovou, protože každý výzkum bude jiný. Článek se snaží demonstrovat, co je možné zachytit při hlubokém čtení a zkoumání interaktivního dokumentárního textu.

Sexting v komunikaci dospívajících lidí

Sexting patří v dnešní době k jednomu z nejdiskutovanějších fenoménů, obzvláště u náctiletých a nezletilých "dětí". Jedná se v podstatě o elektronické šíření zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem ať už skrze mobilní telefon, či jiné elektronické platformy (sociální sítě, chat, email, apod.). Tato práce navazuje na studii Sexting as Media Production: Rethinking Social Media and Sexuality od autorky Amy Adele Hasinoff. Shrnuje její stanoviska a zároveň sleduje výsledky výzkumů na toto téma, které byly zrealizovány v předešlých letech v USA i v ČR. V práci je stejně jako v původní studii zachycen zejména kontrast legislativní úpravy versus reality sextingu u nezletilých jedinců.

Hasinoff, A. A. (2013). Sexting as media production: Rethinking social media and sexuality. New media & society, 15(4), 449-465. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/15/4/449.full.pdf+html

Výzkum integrace interaktivních prvků na zpravodajských serverech

Práce je sumarizací článku ‘New technology, old practices: examining news websites from a professional perspective‘ Itaie Himelboima a Steva McCreeryho, který vyšel v časopisu Convergence. Autoři se zabývali tím, jak zpravodajské servery pracují s interaktivními prvky, a jak se liší využití těchto prvků u webů, jejichž provozovatelem je vydavatel tištěných novin, a u těch, které spravuje provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání. Práce je doplněna vlastní analýzou zkoumaných prvků na českých zpravodajských serverech.

HIMELBOIM, I. – S. MCCREERY. New technology, old practices: Examining news websites from a professional perspective. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2012-10-29, vol. 18, issue 4, s. 427-444 [cit. 2013-06-23]. DOI: 10.1177/1354856511429648. Dostupné z: <http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856511429648>

Nové trendy v on-line žurnalistice


Práce vychází ze studie Weblogs and the epistemology of the news: some trends in online journalism“ od Donalda Mathesona z University of Canterbury na Novém Zélandu, která byla uvěřejněná v odborném časopise New Media & Society. Autor zkoumal fenomén blogu a jeho vliv na novinářskou práci a přístup ke čtenářům. Práce je doplněna o vlastní názor on-line novináře na novinářský blog a jeho výhodyMATHESON, Donald. Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism. New Media [online]. 2004-08-01, vol. 6, issue 4, s. 443-468 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1177/146144804044329. Dostupné z: http://www.ingentaselect.com/rpsv/cgi-bin/cgi?ini=xref
 

Michaela Černá

Občanská žurnalistika a demokracieV seminární práci Občanská žurnalistika a demokracie analyzuji studii Kelly Kaufholdové, Sebastiana Valenzuely a Homera Gildy Zúňigy. Na konkrétních případech ukazuji dopady občanské žurnalistiky a obsahů produkovaných online. Esej je rozdělena do několika částí kopírující části studie pro jednodušší orientaci. 

Zdroj:     KAUFHOLD, K., S. VALENZUELA a H. G. DE ZUNIGA. Citizen Journalism and Democracy: How User-Generated News Use Relates to Political Knowledge and Participation. Journalism & Mass Communication Quarterly Vol. 87, 2010, s. 515-529. DOI: 10.1177/107769901008700305. Dostupné z: http://jmq.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/87/3-4/515.full.pdf+html

Minoritní médiaAnotace

Esej se zabývá studií Marka Deuzeho Ethnic media, community media and participatory culture. Jak název eseje napovídá, klíčovým tématem jsou etnická, menšinová, komunitní a diasporní média v kontextu teorie konvergence kultury Henryho Jenkinse. Deuze se snaží zasadit téma do širšího společenského rámce a udává příklady z amerického a holandského prostředí. V eseji kladu důraz na kritické zhodnocení studie a v závěru se pokusím aplikovat ji do českého prostředí na příkladu vybrané etnické skupiny.

Klíčová slova: Deuze, Jenkins, konvergence kultury, minoritní média, multikulturalismus, konzumace médií

Studie:

DEUZE, Mark. Ethnic media, community media and participatory culture  [online]. Červenec 2006, [cit. 2013-06-26]. Dostupné z www: <http://jou.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/7/3/262.full.pdf+html>.


Zuzana Baláková