Sunday, June 30, 2013

Textování, techspeak a tweens: Vztah mezi psaním textových zpráv a gramatickými dovednostmi adolescentů

Tato seminární práce se zabývá analýzou článku Drew P. Cingela a S. S. Sundara: Texting, techspeak, and tweens: The relationship between text messaging and English grammar skills z časopisu New Media & Society. Pojednává o vlivu psaní elektronických zpráv na gramatické dovednosti adolescentů a přenáší tyto poznatky na české prostředí.
Práce je rozdělena do pěti kapitol a závěru, kde první čtyři se týkají analýzy článku a pátá aplikace na české poměry. Úvod představuje zasvěcení do tématiky a udává důvody pro tento výzkum. Ve druhé části jsou předneseny hypotézy z již provedených výzkumů ohledně vlivu psaní textových zpráv na gramatické schopnosti studentů od 12 do 17 let a ve třetí části je popsán samotný výzkum, jeho průběh a výsledky. Čtvrtá část pak popisuje závěry a podněty k diskuzi, které výsledky studie přinesly. V poslední kapitole je popsána problematika techspeaku v českém jazyce a vlivu elektronické komunikace na české studenty druhého stupně základních škol a nižších ročníků středních škol. Závěr představuje shrnutí celé práce a krátké zhodnocení celé problematiky.

Zdrojová studie: CINGEL, D. P. a S. S. SUNDAR. Texting, techspeak, and tweens: The relationship between text messaging and English grammar skills. New Media [online]. 2012-11-22, vol. 14, issue 8, s. 1304-1320. DOI: 10.1177/1461444812442927. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812442927

No comments:

Post a Comment