Monday, May 28, 2012

Konvergence médií na příkladu používání elektronických čteček knih

První část eseje přibližuje výzkumnou studii Factors affecting e-book reader awareness, interest, and intention. Cílem výzkumu bylo najít faktory ovlivňující povědomí o elektronických čtečkách knih, zájem lidí o čtečky a záměr pro jejich využívání. Esej nabízí nejen sumarizaci výzkumu, ale také srovnání získaných výsledků ze světového, respektive jihokorejského prostředí s prostředím českým. Druhá část eseje je proto věnována současné situaci elektronických čteček knih na českém trhu, která je prezentována především prostřednictvím výzkumu společnosti Mediasearch.

Použitá literatura

Saturday, May 26, 2012

Nová média a otázka interaktivity


Esej vychází zejména z článku Dongyounga Sohna Anatomy of interaction experience: Distinguishing sensory, semantic, and behavioral dimensions of interactivity (Anatomie interaktivního zážitku: rozlišení smyslové, sémantické a behaviorální dimenze interaktivity), publikovaném v časopise New Media & Society. Autor ve svém textu analyzuje téma interaktivity v rámci přímé a zprostředkované komunikace, a rovněž analyzuje její roli v rámci komunikace pomocí nových médií. Sohn a další autoři v textu citovaní poukazují na komplexnost fenoménu interaktivity a Sohn ve svém článku věnuje poměrně významný prostor analýze jejího výzkumu. Ve své práci jsem se zaměřila na deskripci Sohnových základních poznatků v oblasti interaktivity médií se zaměřením na média nová. Právě nová média jsou považována za média s nejvyšší mírou interaktivity.

Použité zdroje
AMBROŽ, Jan. Web 2.0: bublina, nebo nový směr webu? [online]. 27. 4. 2007 [cit. 2012-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/.
KIRBY, Alan. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. Continuum : New York, London, 2009. ISBN: 978-0-8264-2951-3. s. 60.
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. [online]. 2012 [cit. 2012-05-24]. Dostupný z WWW <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.
SOHN, Dongyoung, Anatomy of interaction experience: Distinguishing sensory, semantic, and behavioral dimensions of interactivity, New Media & Society, December 2011; vol. 13, 8: pp. 1320-1335., first published on June 1, 2011.

Fanouškovství a nová média

Fanouškovství a nová média

Deskriptivní studie fotbalového online fanouškovství  


Tématem uvedené eseje je fotbalové fanouškovství. Východiskem jsou dvě teoretické studie k tématu. První z nich je text Vivi Theodoropoulou The Anti-Fan within the Fan: Awe and Envy in Sport Fandom (2007), ve kterém se autorka věnuje rozboru fanouškovské komunikace. Upozorňuje na strategie, jakými fanoušci vyjadřují svou sounáležitost s týmem. Druhým textem je článek Contradictions in Media Sport Culture: The Reinscription of Football Supporter Traditions through Online Media (2010), ve kterém Andy Ruddock analyzuje webovou stránku MyFootballClub. V pojetí fanouškovství u obou autorů jsou jisté paralely. Závěrečná část práce je věnována analýze současné podoby uvedené stránky.

Použité zdroje
GRAY, Jonathan; SANDVOSS, Cornel; HARRINGTON, Lee C. „Introduction. Why Study Fans? in Fandom:Identities and Communities in a Mediated World. New York:New York University Press, 2007. 406 s. ISBN 978-0-8147-3182-6.

Kraus, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. 172 s. ISBN 978-80-246-1578-3.

RUDDOCK, Andy; HUTCHINS, Brett; ROWE, David. „Contradictions in Media Sport Culture: The Reinscription of Football Supporter Traditions through Online Media“, in European journal of cultural studies. London: Sage, 13 (3), 2010. ISSN 1367-5494.
http://www.myfootballclub.co.uk/> 

THEODOROPOULOU, Vivi. „The Anti-Fan within the Fan: Awe and Enwy in Sport Fandom“,in Fandom:Identities and Communities in a Mediated World. New York:New York University Press, 2007. 406 s. ISBN 978-0-8147-3182-6.

Internetové zdroje
Oficiální stránka MyFootballClub.
 http://www.myfootballclub.co.uk/%3E

Oficiální stránka Ebbsfleet United 
http://ebbsfleetunited.co.uk/home/?p=308%3E


 


Friday, May 25, 2012

Role médií v kauze Mohamedových karikatur


Zvolené téma eseje úzce souvisí s možnostmi rychlého šíření informací po celém světě prostřednictvím internetu a s konvergencí médií. Téma má ale i další rozměr, a to sice rozměr etický. Problémem je zobrazování jiných kultur v kontextu kultury naší, což může mít dalekosáhlé společenské a politické následky. Jedné z takových událostí se věnuje studie autora Juhy Ridanpää s názvem The media and the irony of politically serious situations: consequences of the Muhammed cartoons in Finland, která vyšla v březnu letošního roku v časopise Media, Culture&Society. Článek se zabývá spojitostmi mezi politickými konflikty a situační ironií a tím, jakou roli v této problematice hrají média. Autor článku popisuje sérii událostí, které odstartovalo publikování Mohamedových karikatur v dánských novinách Jyllands – Posten. To vedlo ke vzniku satirického komiksu, který byl publikován na webových stránkách malého kulturního časopisu s názvem Kaltio, vydávaného v Oulu v severním Finsku. Publikování tohoto komiksu bylo důvodem pro propuštění šéfredaktora časopisu Kaltio a mělo svůj podíl i na tom, že se o události dozvěděl celý svět.


 

Použitá literatura a zdroje

HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo: Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2

JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006, 1 - 19. ISBN 978-0-8147-4281-5.
JIRÁK, Jan; ŘÍCHOVÁ, Blanka: Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0182-6

REIFOVÁ, Irena: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7
JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006, 1 - 19. ISBN 978-0-8147-4281-5.

Elektronické zdroje:

Karikatury Mohameda: po dvou letech přišlo usmíření s muslimy. Lidovky.cz [online]. 2010 [cit. 2012-05-24]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/karikatury-mohameda-po-dvou-letech-prislo-usmireni-s-muslimy-pu4-/ln_zahranici.asp?c=A100226_112129_ln_zahranici_gaa

Kauza karikatur proroka Mohameda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006, 2012 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_karikatur_proroka_Mohameda

Mohammed, fear and freedom of speech. Kaltio.fi [online]. 2011 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z: http://www.kaltio.fi/lehtiarkisto/kaltio-6-2011/ranta611/ranta611-en-1

RIDANPÄÄ, Juha. The media and the irony of politically serious situations: consequences of the Muhammed cartoons in Finland. Media, Culture&Society. 2012, roč. 34, č. 2, 131 - 145. DOI: 10.1177/0163443711430754. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/content/34/2/131.full