Saturday, May 26, 2012

Nová média a otázka interaktivity


Esej vychází zejména z článku Dongyounga Sohna Anatomy of interaction experience: Distinguishing sensory, semantic, and behavioral dimensions of interactivity (Anatomie interaktivního zážitku: rozlišení smyslové, sémantické a behaviorální dimenze interaktivity), publikovaném v časopise New Media & Society. Autor ve svém textu analyzuje téma interaktivity v rámci přímé a zprostředkované komunikace, a rovněž analyzuje její roli v rámci komunikace pomocí nových médií. Sohn a další autoři v textu citovaní poukazují na komplexnost fenoménu interaktivity a Sohn ve svém článku věnuje poměrně významný prostor analýze jejího výzkumu. Ve své práci jsem se zaměřila na deskripci Sohnových základních poznatků v oblasti interaktivity médií se zaměřením na média nová. Právě nová média jsou považována za média s nejvyšší mírou interaktivity.

Použité zdroje
AMBROŽ, Jan. Web 2.0: bublina, nebo nový směr webu? [online]. 27. 4. 2007 [cit. 2012-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/.
KIRBY, Alan. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. Continuum : New York, London, 2009. ISBN: 978-0-8264-2951-3. s. 60.
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. [online]. 2012 [cit. 2012-05-24]. Dostupný z WWW <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.
SOHN, Dongyoung, Anatomy of interaction experience: Distinguishing sensory, semantic, and behavioral dimensions of interactivity, New Media & Society, December 2011; vol. 13, 8: pp. 1320-1335., first published on June 1, 2011.

No comments:

Post a Comment