Wednesday, June 24, 2015

Identita 2.0 – Kořeny virtuální identity a její hledání na facebookovém profiluAbstract:


With ever more technologized a digitalized society comes a new phenomenon, which is called virtual identity - the identity that is present in the virtual environment and may differ from one that builds an individual in a real world. Authors Bernadett Koles and Peter Nagy in the text The digital transformation of human identity decided to present a model that would offer a basic structure for exploring virtual identity and help to understand this complex entity in the context of the online world. In this seminar paper I introduce key concepts concerning virtual identity, mainly virtual environments and identity as such, and then describe and explain the model itself. In the end I'll try to apply the model on building identity within the social networking site Facebook.

Abstrakt:

Se stále se více rozvíjející technologizovanou a digitalizovanou společností přichází i nový fenomén, který bývá označován pojmem virtuání identita – tedy identita, která je přítomna ve virtuálním prostředí a může se lišit od té, kterou si buduje jedinec v reálném světě. Autoři Bernadett Koles a Peter Nagy se v textu The digital transformation of human identity rozhodli představit model pro zkoumání virtuální identity a její pochopení v kontextu online světa. V této práci představím stěžejní koncepty týkajícíc virtuální identity jako jsou virtuální prostředí a identita jako taková a následně popíšu a vysvětlím zmíněný model. V závěru práce se pak pokusím o aplikaci modelu na budování identity na sociální síti Facebook.

Zdrojová studieKOLES, B. NAGY, P. The digital transformation of human identity: Towards a conceptual model of virtual identity in virtual worlds. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, (2014), p. 276 [Online: http://con.sagepub.com/content/early/2014/05/06/1354856514531532.full.pdf

Zpracoval: Josef Švejda

Monday, June 22, 2015

Přístup píšících sportovních novinářů k sociální síti twitter

Abstract:
Peter English from an Australian University of the Sunshine Coast, where he specializes in digital and sports journalism, investigates how sportswriters adapt to the social network Twitter. In his 2012 study Twitter’s diffusion in sports journalism: role models, laggards and followers of the social media innovation he focuses on major newspaper publishing houses in three countries (Great Britain, Australia and India). He concludes that even though Twitter potentially has a great number of advantages for the job of a sportswriter, only a fraction of them is able to take full use of these advantages. Despite all this, English concurs that Twitter has still been able to alter many tenacious routines, especially in the field of news monitoring and information sources search. His findings which conclude that one third of sportswriters do not even have a Twitter account prompted my curiosity and I decided to compare them with the situation in the Czech Republic.

Abstrakt:

Peter English z australské University of the Sunshine Coast, kde přednáší digitální a sportovní žurnalistiku, zkoumá adaptaci sportovních novinářů na sociální síť twitter. Ve své práci Twitter’s diffusion in sports journalism: Role models, laggards and followers of the social media innovation publikované v roce 2014 se zaměřuje na přední redakce ve třech státech (Velké Británii, Austrálii a Indii). Dochází ke zjištění, že ačkoliv sportovní novináři patří ke skupině, pro které má twitter potenciálně velkou možnost využití, malá část z nich ji využívá v plné šíři. Přesto podle něj dokázal twitter změnit zaběhnuté rutiny v redakcích, a to především v ohledu monitoringu zpráv a hledání informačních zdrojů. Jeho zjištění, že třetina sportovních novinářů není na twitteru ani registrována, jsem se rozhodl porovnat s českým prostředím.

Zdrojová studie: 
English, P. Twitter's diffusion in sports journalism: Role models, laggards and followers of the social media innovation. In: New Media & Society 16(6). 2014. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814544886

Homogenizácia a amerikanizácia televíznych obsahov

ABSTRAKT

Práca vychádza zo štúdie „Globalizácia a kultúrny imperializmus v Jamajke: Homogenizácia obsahov a amerikanizácia jamajskej televízie pomocou programovej tvorby“ publikovanej v International Journal of Communication. Štúdia sa zaoberá perspektívami globalizáciou médií (hlavne televízie) ako kultúrnej heterogenity a diverzifikácie programového obsahu a trendom homogenizácie programovej štruktúry americkou populárnou kultúrou v jamajských médiách. Medzi hlavné aspekty, ktoré štúdia analyzuje, patrí privatizácia médií, globalizácia, kultúrny imperializmus a kultúrna identita recipientov. V práci rozširujem pôvodný koncept štúdie o poznatky ďalších autorov, ktorí sa zaoberali touto problematikou s aplikáciou nie len na jamajské médiá.

ABSTRACT

This essay is based on the study „Globalization and Cultural Imperialism in Jamaica: The Homogenization of Content and Americanization of Jamaican TV through Programme Modeling“ published in International Journal of Communication. The study is focused on the prespectives of globalization of media (mainly TV) as promoting cultural heterogeneity and the diversification of programme content, as well as a trend of the homogenization of programme content and American popular culture mainly in Jamaican TV. The main aspects of the study includes the topics like the privatisation of media, globalisation, cultural imperialism and cultural identity of the audience. In the essay I expand the original concept with the findings of other authors specialized in this filed, with the application not only to the Jamaican context.

Zdrojová štúdia:
GORDON, N. S. A.: Globalization and Cultural Imperialism in Jamaica: The Homogenization of Content and Americanization of Jamaican TV through Programme Modeling. International Journal of Communication [online]. 2009, vol.3: 307-331 [cit. 2015-06-18]. ISSN 1932-8036/20090307. Dostupné z: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/246/310.


Motivace blogerek k používání sociálních médií

Abstract

Seminar work is based on academic article of Gina M. Chen Why do women bloggers use social media? Recreation and information motivations outweigh engagement motivations. Seminar work summarizes the main benefits of survey and reacts to the chosen methodology.
Analyses of survey results from a random sample of women bloggers show three motivations drive women to use social media – information, engagement, and recreation. The author of the survey also focused on two psychological needs for affiliation and self-disclosure which can be satisfied through social media sites.

Abstrakt

Seminární práce vychází z odborného článku Giny M. Chenové Proč používají blogerky sociální média? Zábava a touha po informacích převládají nad potřebou zapojit se do společenského dění. Seminární práce shrnuje hlavní přínosy autorčina výzkumu a reaguje na zvolenou metodologii.
Analýza výsledků průzkumu náhodně vybraného vzorku blogerek ukázala tři hlavní motivace, které vedou ženy k používání sociálních médií – informovanost, zapojení se do společenského dění a zábavu. Autorka průzkumu se současně zaměřila na dvě psychologické potřeby, sounáležitosti a sebeodhalení, které mohou být prostřednictvím sociálních sítí uspokojeny.

Zdrojová studie

CHEN, Gina Masullo. Why do women bloggers use social media? Recreation and information motivations outweigh engagement motivations [online]. New Media & Society [cit. 2015-06-21]. Roč. 17, č. 1, 2015, str. 24 – 40. Dostupné z WWW: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/17/1/24.full.

Havlíková Anna

Twerkování aneb změna pojetí gatekeepingu v on-line žurnalistice


Abstrakt
Tato práce vychází z výzkumné studie publikované v roce 2014 Edsonem C Tandocem, Jr v časopise New Media & Society. Název této studie je Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. Autor se ve své studii věnuje změně pojetí procesu gatekeepingu na základě používání webových analýz ve třech on-line redakcích v USA. Svá tvrzení opírá autor o teorii gatekeepingu, teorii pole a pojetí publika jako ekonomického kapitálu. Hlavním cílem této práce je výklad výše zmíněné studie spolu s osobním přínosem v podobě přiblížení aplikace věnující se webové analýze v České republice.

Abstract
This work is based on the a research study published in 2014 Edson C Tandocem, Jr in the journal
New Media & Society. Name of this study is Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. The author of the study devoted to changing the concept of gatekeeping process based on the use of web analytics in three online newsrooms in the US. His claims about the author gatekeeping theory, field theory and the concept of the audience as the economic capital. The main objective of this work is an interpretation of the above study, along with a personal benefit in the form of proximity applications dedicated to web analytics in the Czech Republic.

Zdrojová studie
TANDOC, E. C. Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. New Media [online]. 2014, 16(4): 559-575 [cit. 2015-06-22]. DOI: 10.1177/1461444814530541. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814530541

Život v kyberprostoru

Abstrakt

Tato práce vychází z výzkumné studie sepsané Kevinem Robinsem, která se nazývá Cyberspace and the Word We Live in. Studie vyšla listopadu 1995 v časopise Body & Society. Autor se ve své studii pokouší přiblížit koncept kyberkultury a kyberprostoru a zároveň využívá k polemice názory jiných odborníků. Významná část práce se zabývá pojetím kyberkultury od francouzského filozofa a odborníka na nová média, kterým je Pierre Lévy. Primární cíl této práce je sumarizace a výklad zmiňované studie a dále také doplnění některých Lévyho konceptů.


Abstract

This work is based on research studies written by Kevin Robins, called Cyberspace and the Word of We Live in. The study was published in November 1995 in the journal Body & Society. The author of this study attempts to give the concept of cyberculture and cyberspace, and also used for polemical opinions of other experts. A significant part of the work deals with the concept of cyberculture from the French philosopher and expert on new media, who is Pierre Lévy. The primary objective of this paper is to summarize and interpretation of the study and also complete some concepts by Levy.


Zdrojová studie

Kevin Robins. Cyberspace and the World We Live in. New Media and Society, November 1995. Dostupné z: http://bod.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/1/3-4/135.full.pdf+html

Nahrazují tablety tradiční sledování televize?

Abstrakt 

Tato práce vychází z výzkumné studie Clarka F. Greera a Douglase A. Fergusona nazvané Tablet computers and traditional television (TV) viewing: Is iPad replacing TV?, která vyšla v květnu 2015 v časopise Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Autoři se ve své studii z roku 2011 pokusili prozkoumat, zda a případně do jaké míry ve Spojených státech amerických užívání iPadu za účelem sledování televizních obsahů nahrazovalo tradiční sledování televize. Primárním cílem této práce bude sumarizace a výklad zmiňované studie, ale zároveň se práce pokusí poskytnout aktuálnější data a statistiky, které by měly napomoci odpovědět na otázku autorů. 


Abstract

This essay is based on an exploratory study done by Clark F. Greer and Douglas A. Ferguson named Tablet computers and traditional television (TV) viewing: Is iPad replacing TV?. The study was published in Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies in May 2015. The authors attempted to examine whether and to what extent the iPad was replacing traditional TV viewing in the United States in 2011. The main goal of this essay is to summarize and to interpret the study, however, at the same, this essay tries to provide current data and statistics that should help provide an answer to the question mentioned above.


Zdrojová studie

GREER, C. F. a D. A. FERGUSON. Tablet computers and traditional television (TV) viewing: Is the iPad replacing TV? Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2015, 21(2): 244-256 [cit. 2015-06-16]. ISSN 1354-8565. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856514541928.

Sunday, June 21, 2015

Využití sociálních médií nezaměstnanými

Abstrakt
Tato práce představuje případovou studii autorské čtveřice Miriam Feuls, Christiana Fieselera, Miriam Meckel a Anne Suphan s názvem Being unemployed in the age of social media. Ve studii autoři zkoumají sociální využití médií nezaměstnanými, dále motivaci k přístupu k internetu, dovednosti a gramotnost uživatelů a následně různé typy využití médií nezaměstnanými s cílem pochopit tento sociální význam. Tato práce zařazuje studii do konkrétního vědního kontextu, kriticky ji zhodnocuje a na jejím základě předkládá vlastní příspěvek k tématu využití sociálních sítí nezaměstnanými. Zatím co představená studie si pokládá otázku „proč“ a zabývá se motivací nezaměstnaných, vlastní příspěvek bude zaměřen na konkrétní využití sociálních médií nezaměstnanými (Facebook, LinkedIn).

Abstract

This work introduce a case study of authors Miriam Feuls, Christian Fieseler, Miriam Meckel and Anne Suphan called Being unemployed in the age of social media. In the study, the authors investigated the personal impact on the functioning of meetings online communities. In the study, the authors investigated the use of social media by the unemployed, as well as conditions of access to the Internet, and literacy skills of users and consequently different types of media use the unemployed in order to understand the social significance. This paper classifies a specific scientific study into the context of studies, it critically evaluates and presents under its own contribution to the topic of using social networking unemployed. While the study asks the question "why" and deals with the motivation of the unemployed, this contribution will focus on the specific use of social media (Facebook, LinkedIn).

Původní studie 
Feuls Miriam, Fieseler Christian, Meckel Miriam, Suphan Anne. Being unemployed in the age of social media. In: New Media and Society 8/2014 [online]. [cit. 2015-06-20]. Dostupné z http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2014/09/23/1461444814552637.full.pdf+html.

Komparace aplikace prvků nových médií v politice italského Hnutí pěti hvězd a České pirátské strany

 
Abstrakt
Tato práce se zabývá tématem aplikace prvků nových médií v programech konkrétních evropských politických uskupení (stran a hnutí). Skládá ze tří částí. V první (kapitola 2) probíhá sumarizace a diskuse hlavních tezí článku italských autorů Simone Nataleho a Andrea Ballatoreho, který byl zveřejněn v roce 2014 v odborném periodiku Media, Culture and Society. V druhé části (kapitola 3) mi znalosti politologické teorie pomáhají při provedení komparace vybraných aspektů politiky Hnutí pěti hvězd a České pirátské strany. Třetí částí (kapitola 4) obsahuje shrnutí zjištěného a závěr.
Abstract
This essay focuses on the elements of new media technologies in political parties programs. Concretely in the 5-Star Movement and Česká pirátská strana. It is composed of three parts. The first section (chapter 2) summarizes and discusses the main theses of the article (written by two italian authors – Simone Natale and Andrea Ballatore). The second one (chapter 3) contains a comparision of selected aspects, which are present in politics of two concrete political movements – the 5-Star Movement and Česká pirátská strana. The fourth part (chapter 4) is conclusion.
 
Původní studie:

Natale, Simone, Ballatore, Andrea. The web will kill them all: new media, digital utopia, and political struggle in the Italian 5-Star Movement. In: Media, Culture & Society. vol. 36(1), 2014, s. 105 - 121.
.

Rizikovost internetového hazardu

ABSTRAKT
Rozšíření internetu do domácností a usnadnění přístupu k němu rozšířilo novou formu gamblingu internetový hazard. Ten počet hráčů, tzv. problémových gamblerů, kteří jsou na rizika hazardu nejnáchylnější, výrazně navýšil. Včasné odhalení patologického gamblingu může výrazně napomoci jejich řady redukovat. Odhalení rizik spojených s online hazardem povede také k tvorbě efektivní legislativy a preventivních a léčebných programů. Tato esej se zabývá internetovým hazardem se zaměřením na rizika s ním spojená. Vychází ze studie představené v časopise New Media & Society Jak rizikový je internetový hazard? Toto téma bylo zvoleno nejen z důvodu jeho aktuálnosti, ale také nedostatečného souhrnného zpracování. Tato esej z tohoto důvodu není pouhou sumarizací dané studie, ale snahou o komplexnější představení hlavních rizik tohoto typu hazardu, a to s důrazem na tzv. problémový gambling, jenž je chápán jako synonymum pro patologické hráčství, jež je bráno za psychickou poruchu.

ABSTRACT
Internet gambling has changed the nature of gambling. The wide spread of the Internet in the past years and its easy availability has come along with the increasing number of Internet gamblers. The risky features of Internet gambling, such as gambling disorders, need to be found and introduced to the relevant groups of experts on law, medicine, media and so on. Development of effective legislative and preventive programs also needs a relevant theoretical background which still has not been deeply presented. There are three main types of Internet gamblers – non-problem, at-risk and problem gamblers. The problem gamblers are at highest risk to develop pathological gambler problems. This essay aims to introduce the main risky areas of Internet gambling and tries to discuss about the potential improvements in the future. This essay is not a deep survey or a study, it should be understood as a theoretical summary of the most relevant facts about Internet gambling necessary for a future deeper analysis.

VÝCHOZÍ STUDIE
®    GAINSBURY, Sally, RUSSELL, Alex a kol. How risky is Internet gambling? A comparison of subgroups of Internet gamblers based on problem gambling status. New Media & Society, červen 2015 (poprvé publ.: 15.1.2014). Dostupné z: <http://nms.sagepub.com/content/early-/2014/01/15/1461444813518185.abstract>.