Sunday, June 21, 2015

Využití sociálních médií nezaměstnanými

Abstrakt
Tato práce představuje případovou studii autorské čtveřice Miriam Feuls, Christiana Fieselera, Miriam Meckel a Anne Suphan s názvem Being unemployed in the age of social media. Ve studii autoři zkoumají sociální využití médií nezaměstnanými, dále motivaci k přístupu k internetu, dovednosti a gramotnost uživatelů a následně různé typy využití médií nezaměstnanými s cílem pochopit tento sociální význam. Tato práce zařazuje studii do konkrétního vědního kontextu, kriticky ji zhodnocuje a na jejím základě předkládá vlastní příspěvek k tématu využití sociálních sítí nezaměstnanými. Zatím co představená studie si pokládá otázku „proč“ a zabývá se motivací nezaměstnaných, vlastní příspěvek bude zaměřen na konkrétní využití sociálních médií nezaměstnanými (Facebook, LinkedIn).

Abstract

This work introduce a case study of authors Miriam Feuls, Christian Fieseler, Miriam Meckel and Anne Suphan called Being unemployed in the age of social media. In the study, the authors investigated the personal impact on the functioning of meetings online communities. In the study, the authors investigated the use of social media by the unemployed, as well as conditions of access to the Internet, and literacy skills of users and consequently different types of media use the unemployed in order to understand the social significance. This paper classifies a specific scientific study into the context of studies, it critically evaluates and presents under its own contribution to the topic of using social networking unemployed. While the study asks the question "why" and deals with the motivation of the unemployed, this contribution will focus on the specific use of social media (Facebook, LinkedIn).

Původní studie 
Feuls Miriam, Fieseler Christian, Meckel Miriam, Suphan Anne. Being unemployed in the age of social media. In: New Media and Society 8/2014 [online]. [cit. 2015-06-20]. Dostupné z http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2014/09/23/1461444814552637.full.pdf+html.

No comments:

Post a Comment