Monday, June 22, 2015

Motivace blogerek k používání sociálních médií

Abstract

Seminar work is based on academic article of Gina M. Chen Why do women bloggers use social media? Recreation and information motivations outweigh engagement motivations. Seminar work summarizes the main benefits of survey and reacts to the chosen methodology.
Analyses of survey results from a random sample of women bloggers show three motivations drive women to use social media – information, engagement, and recreation. The author of the survey also focused on two psychological needs for affiliation and self-disclosure which can be satisfied through social media sites.

Abstrakt

Seminární práce vychází z odborného článku Giny M. Chenové Proč používají blogerky sociální média? Zábava a touha po informacích převládají nad potřebou zapojit se do společenského dění. Seminární práce shrnuje hlavní přínosy autorčina výzkumu a reaguje na zvolenou metodologii.
Analýza výsledků průzkumu náhodně vybraného vzorku blogerek ukázala tři hlavní motivace, které vedou ženy k používání sociálních médií – informovanost, zapojení se do společenského dění a zábavu. Autorka průzkumu se současně zaměřila na dvě psychologické potřeby, sounáležitosti a sebeodhalení, které mohou být prostřednictvím sociálních sítí uspokojeny.

Zdrojová studie

CHEN, Gina Masullo. Why do women bloggers use social media? Recreation and information motivations outweigh engagement motivations [online]. New Media & Society [cit. 2015-06-21]. Roč. 17, č. 1, 2015, str. 24 – 40. Dostupné z WWW: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/17/1/24.full.

Havlíková Anna

No comments:

Post a Comment