Sunday, June 21, 2015

Platforma 9GAG jako prostředek zábavy, poučení a sbližování kultur

Abstrakt
Tato práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje sumarizaci článku Albina Wagenera  Creating Identity and Building Bridges Between Cultures: The Case of 9gag z roku 2014. Wagener se v tomto textu zabývá platformou 9gag a jejími vlivy jak na sbližování rozdílných kultur, tak na její posilování již zavedených stereotypů, které se udržují ve společnosti. Autor se také zabývá strukturou 9gagu, jeho základních principech a provádí výzkum na základě odebírání příspěvků z 9gagu po dobu necelého měsíce. Druhá část obsahuje můj osobní pohled na celou problematiku. S některými Wagenerovy východisky ne tak zcela souhlasím, a tak se pokusím v práci přednést protiargumenty k jeho myšlenkám.     


Abstract

This thesis consists of two parts. First part contains a summarization of Albin Wagener’s article Creating Identity and Building Bridges Between Cultures: The Case of 9gag from the year 2014. In this text Wagener deals with 9gag and its effect on culture convergence as well as on stereotyping society. Author also writes about structure of 9gag, its basic principles and conducts a research based on subscribing postings from 9gag in one month’s time. Second part contains my personal point of view on the whole 9gag issue. I do not completely agree with all Wagener’s conclusions and that is why I will try to present counterarguments to his original deductions. 


Původní studie: 


WAGENER, Albin. Creating Identity and Building Bridges Between Cultures: The Case of 9gag [online]. 2015 [cit. 2015-06-21]. Dostupné z: <http://www.academia.edu/8356443/Creating_Identity_and_Building_Bridges_Between_Cultures_The_Case_of_9gag

No comments:

Post a Comment