Wednesday, August 31, 2011

Posunuje poslouchání MP3 hranice vnímání?

Ve své práci vycházím z článku Miriam Simunové My music, my world: using MP3 player to shape experience in London, který byl publikován v periodiku New Media & Society v roce 2009. Simunová ve svém příspěvku přináší výsledky vlastního výzkumu, kdy zkoumala posun hranic při vnímání lidí během poslechu MP3 skrze cestu Londýnem.

První část mé práce je interpretací výše zmíněného článku. Simunová svůj výzkum zasadila do sociálního kontextu a své výsledky porovnává právě s autory, které při prezentaci souvislostí cituje. Jedná se například o Theodora Adorna, George Simmela nebo Henryho Lefebrveva. V závěru své práce shrnuje výsledky výzkumu.

V další části se zabývám mediálním kontextem, do kterého jsem se snažila interpretovaný článek zasadit. Jedná se o především o způsob ukládání souborů MP3 na Internet, o aktivitu publika a o Benjaminovu teorii technické reprodukovatelnosti.

Poslední část své práce věnuji vlastnímu výzkumu, který jsem provedla s osmi respondenty skrze sociální síť Facebook. Výsledky svého výzkumu a výsledky výzkumu Simunové mezi sebou v závěru porovnávám.

Zdroj: SIMUN, Miriam. My music, my world: using MP3 player to shape experience in London. New Media & Society, September 2009, vol. 11, 921-941.

Tuesday, August 30, 2011

Digitální sdílení filmového zrna na Flickru ve skupině „Ilford Delta 3200 Professional Black and White Film“

Ve své práci se pokouším upozornit na specifikum vybrané skupiny na Flickru a to především na pozadí novomediálních jevů, které její charakteristiku určují. Tím se snažím zjistit, v čem spočívá specifikum dané skupiny a v jakém slova smyslu můžeme vůbec o tomto specifiku mluvit.

V úvodní části eseje se pokouším skupinu charakterizovat a upozornit tak na její nejvýraznější rysy. V další části textu je pak podrobuji kritické rozvaze a prostřednictvím odborné literatury je pak zasazuji do novomediálního kontextu především na pozadí fenoménu produžívání (Axel Bruns) a kultury konvergence (Henry Jenkins).

To vše se snažím stavět na pozadí koncepce přirozeného přechodu od světa analogového ke světu digitálnímu, tedy Negroponteho terminologií na přechodu „od atomů k bytům“. K vyzdvižení některých rysů charakterizujících skupinu navíc používám napříč esejem srovnání specifických vlastností fotografie analogové a digitální.

V závěrečné části textu (Resumé) se pokouším shrnout dosavadní poznatky a formulovat závěr popisující specifičnost vybrané skupiny na Flickru, která je tak výše zmíněnými novomediálními principy formována.

· BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond, New York: Peter Lang Publishing, 2008, 417 s. ISBN 978-0-8204-8866-0.

· ELSAESSER, Thomas. Historie rané kinematografie a multimedia: archeologie možných budoucností?, Providence (Boston): konference Archeology of Multi-Media, 2000, překl. Sczepanik, Petr.

· JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York and London: New York University Press, 2006, 308 s. ISBN 0-8147-4281-5.

· McLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura, Brno: JOTA, 2008, 418s. ISBN 978-80-7217-128-6.

· McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál, 2009, 640s. ISBN 978-80-7367-574-5.

Tuesday, August 16, 2011

Výzkum vlivů kampaní během YouTube voleb v USA

Ve své práci se věnuji studii amerických odborníků z Oaklandské univerzity D. A. Dulia a T. L. Townera s názvem An experiment of campaign effects during the YouTube election. Studie byla publikována v roce 2011 v periodiku New Media & Society, přestože pracuje s daty z roku 2008.

V první části mé práce je především prezentován a interpretován samotný výzkum z období posledních prezidentských voleb v USA, poté je zasazen do kontextu mediálních studií a stavěn do kontrastu s dalšími pracemi známých odborníků z téže oblasti. Důraz je kladen především na studie, s kterými Dulio a Towner sami nepracují.

Následuje prezentace výsledků vlastního výzkumu, kde je postupováno s respondenty obdobně jako v případě studie Dulia a Townera, výzkum se ovšem týká konkrétního spotu na YouTube z předvolebního období v USA, který patří do uživatelské produkce.

Na konci práce jsou sumarizovány přínosy a nedostatky výzkumu, doplněn je i návrh na případné rozšíření současné podoby studie. V závěru je k dispozici vlastní stručná grafová příloha.

DULIO, David A.; TOWNER, Terri L. An experiment of campaign effects during the YouTube election. New Media & Society [online]. 16. 2. 2011, cit. 2011-08-13]. Dostupný z WWW: http://nms.sagepub.com/content/13/4/626.

Thursday, August 11, 2011

Spolupráce s korporací? CNN a hegemonní kooptace občanské žurnalistiky skrze iReport.com

Má práce shrnuje text Cooperation with the corporation? CNN and the hegemonic cooptation of citizen journalism through iReport.com nigerijského novináře a (toho času) doktoranda na Georgia State University, který vyšel ve sborníku New Media Society.


Až doposud se předchozí literatura více méně shodovala na tom, že média, která tvoří občané, jsou sice stále v podřízeném postavení vůči tradičním médiím, ale začínají nabízet jejich protipól, nastolují deliberativní prostředí a alternativu vůči dominanci mainstreamových hráčů. Autor si ve svém textu všímá masivního a agresivního ovládnutí těchto občanských médií silnými korporacemi. Tento trend ukazuje na webu televizní stanice CNN iReport.com.


Web iReport.com funguje podobně jako Youtube - uživatelé mohou nahrávat svůj obsah bez předchozí kontroly ze strany poskytovatele prostoru. S tím rozdílem, že na webu iReport mohou publikovat videa, fotografie i texty a jejich obsah by měl mít zpravodajský charakter.

Ve své práci zasazuji Kperogiho předmět zkoumání do kontextu studia nových médií a srovnávám jeho závěry s myšlenkami ostatních mediálních teoretiků.


Kperogi, Farooq A. 2011. Cooperation with the corporation? CNN and the hegemonic cooptation of citizen journalism through iReport.com. New Media & Society. March 2011, pp. 314-329.  (na webu ZDE)