Tuesday, January 31, 2017

Cutting Into ‘Food Porn’: Building Female Identity Through Digital Play

Použité studie: Dejmanee, T. (2016). "Food Porn" as Postfeminist Play: Digital Femininity and the Female Boy on Food Blogs. Television & New Media, [online] Volume 17(5), p. 429-448. Available at: http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1177/1527476415615944 [Accessed 28 Jan. 2017].


Abstract

     Pictures of food and stylized dishes from all over the world have become an integral part of the online world from blogs to social media, resulting in frequent use of the collocation ‘food porn’. The aim of this essay is to draw on the article by Tisha Dejmanee entitled “’Food Porn’ as Postfeminist Play: Digital Femininity and the Female Body on Food Blogs” and comment on the article with the use of other sources relevant to the problematics of ‘food porn’ and female food bloggers. Dejmanee points to a close link between ‘food porn’ and the female body and eating and sex. I explore this link and support it with other relevant articles and introduce new arguments for consideration. Moreover, I comment on food photography and 'food porn', and the changing patterns of the relationship between women and food.

Abstrakt
     Obrázky jídla a stylizovaných pokrmů z celého světa se staly nedílnou součástí online světa, od blogů po sociální média, což vyústilo v často skloňované spojení 'food porn'. Cílem této eseje je představit článek od Tishi Dejmaneeovém s názvem "'Food Porno' jako postfeministická hra: digitální femininita a ženské tělo na food blozích" a okomentovat ho s pomocí dalších relevantních zdrojů, týkajících se problematiky 'food porn' a food blogerek. Dejmanee poukazuje na blízkou souvislost 'food porna' a ženského těla a jídla a sexu. V eseji tuto souvislost dále zkoumám a představuji nové argumenty k zamyšlení. Dále se vyjadřuji k focení jídla a 'food pornu' a změnou v zaběhlých vzorcích vztahu mezi ženami a jídlem.

Klíčová slova: Food porno, food blog, postfeminismus, tělo, fotografie jídla

Autorka práce: Tereza Pospíšilová

Monday, January 30, 2017

Benefity užívání sociálních sítí

Použité studie:

Burke, Moira., Kraut, Robert. (2013). Using Facebook after Losing a Job: Differential Benefits of Strong and Weak Ties. In. thoughtcrumbs.com. [online] Dostupné z: <http://www.thoughtcrumbs.com/publications/Burke-CSCW2013-FBandJobLoss.pdf> [cit. 2017-1-30]


Utz, Sonja. (2016). Is LinkedIn making you more successful? The informational benefits derived from public social media. In. New media and society, Vol. 18(II), 2685–2702. [online] Dostupné z: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815604143> [cit. 2017-1-30]

Anotace:
Sociální sítě jsou fenoménem poslední dekády, který budí silné emoce. Jen málokdy se však ve veřjné debatě lidé doví konkrétní ověřená fakta. Tato práce se na vliv sociálních sítí soustředí, a to především na pozitivní účinky. V práci jsou analyzovány, a také kriticky zhodnoceny dvě současné studie, zabývající se benefity, které využívání sociálních sítí přináší. Práce Burke a Krauta se zabývá rolí Facebooku ve stresových situacích, a jeho přispění ke zlepšení uživatelovy situace, zatímco práce Sonji Utz se zabývá více konkrétními pracovně-informačními benefity, spojenými s generováním nových pracovních příležitostí jak na Facebooku, tak na Twitteru a LinkedInu. Obě práce jsou založeny na podobném základu i tezích, což vytváří dobré podmínky pro vzájemné porovnání obou prací. 

Annotation:
Social networks are the phenomenon of the decade, which unleashes intense emotions. However only from time to time there are actual facts mentioned in public debate. This essay deals with the influence of the social networks, more specifically on positive ones. There are two contemporary studies analyzed, which deal with usage benefits of the social networks. The work of Burke and Kraut observes the role of the Facebook in stressful situations and its contribution for improving user`s situations, the work of Sonja Utz deals with more concrete professional informational benefits, linked to finding a new job opportunities on Facebook, Twitter and also LinkedIn. Both studies are based on similar grounds and thesis, which creates very suitable conditions for mutual comparison.

Jiří Jelínek, 30. 1. 2017

Šíření memů s politickou tématikou jakožto způsob vyjadřování odporu proti základním právům a hodnotám společnosti

Abstrakt:

Smyslem této eseje je nabídnout shrnutí odborného článku Petry Saskie Bayerlové a Lacheraze Stoynova s názvem Revenge by photoshop: Memefying police acts in the public dialogue about injustice a zachytit jeho hlavní závěry týkající se role digitálních memů v rámování veřejného dialogu o policejním bezpráví. Hlavní zjištění jsou rozebírány na příkladu vzniku a šíření memu „pepřáckého poldy“ během protestů v rámci hnutí Occupy Wall Street. Na tomto základě byla identifikována kritéria úspěšnosti memu s politickou problematikou a tyto závěry pak byly analyzovány na příkladě jiného memu, Je suis Charlie, a jeho variant.

Abstract:


The purpose of this essay is to summarize acticle written by Petra Saskie Bayerl and Lacheraz Stoynov called Revenge by photoshop: Memefying police acts in the public dialogue about injustice, to show its main findings dealing with the role of digital meme in framing public dialogue about police injustice based on the example of creation and spread of „pepper-spray cop“ during protests within Occupy Wall Street Mouvement. Based on this case authors identified criterions needed for successful political mems spreading. These discoveries are then used to analyse the creation and use of „Je suis Charlie“ mem and its variants.

Zdroje literatury:

Monografie a odborné články:

BAKIR, Vian. Torture, intelligence and sousveillance in the War on Terror: Agenda-Building Struggles. Routledge, 2013. ISBN 978-1-40-942255-6.
BAYERL, Petra Saskie a Lachezar STOYNOV. Revenge by photoshop: Memefying police acts in the public dialogue about injustice. New Media & Society [online]. 2016, (18 (6) [cit. 2017-01-27]. Dostupné z: doi: http://dx.doi.org/10.1177/1461444814554747
HESSEL, Stéphane. Indignez-vous !. [Édition revue et augmentée]. Montpellier: Indigène, 2011. ISBN 979-109-0354-203
JENKINS, Henry. If It Doesn’t Spread, It’s Dead (Part One): Media Viruses and Memes [online]. 2009 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html
JENKINS, Henry. A Meme is a Terrible Thing to Waste: An Interview with Limor Shifman (Part One) [online]. 2014 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2014/02/a-meme-is-a-terrible-thing-to-waste-an-interview-with-limor-shifman-part-one.html
SHIFMAN, Limor. Memes in Digital Culture. United States of America: MIT Press, 2014. ISBN 9780262525435.

Internetové stránky:

Casually Pepper Spray Everything Cop: Part of a series on Occupy Wall Street. Know Your Meme [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: http://knowyourmeme.com/memes/casually-pepper-spray-everything-cop
Je Suis Charlie: Part of a series on 2015 Charlie Hebdo Terrorist Attack. Know Your Meme [online]. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://knowyourmeme.com/memes/je-suis-charlie
Occupy Protests: Image #186,139. Know Your Meme [online]. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://knowyourmeme.com/photos/186139-occupy-protests

Internetová videa:

BLACKMORE, Susan. Memes and "temes". In: TED Talks [online]. 2008 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/susan_blackmore_on_memes_and_temes

DENNETT, Dan. Dangerous memes. In: TED Talks [online]. 2002 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/dan_dennett_on_dangerous_memes

Zamyšlení nad vlivem nových médií na politickou participaci

Abstrakt

Ve své práci se zabývám otázkou, zda a nakolik může Internet umožňovat nebo usnadňovat politickou participaci občanů, a tím sloužit jako určitý demokratizační prvek současné politické komunikace. Nejprve kriticky rozebírám článek Miriam Sobré-Denton, ve kterém autorka představuje svou vizi virtuálního kosmopolitismu, následně doplňuji její optimistické pojetí role sociálních médií v politické participaci postřehy dalších autorů.


Abstract

In my work I deal with the question of whether and how the Internet can allow or facilitate political participation of the public, and thus serve as a democratizing element of contemporary political communication. First, I critically analyze an article by Miriam Sobré-Denton, in which she presents her vision of virtual cosmopolitanism, then I add to this optimistic concept some other critical views.

Autor: Anežka Bolková

Zdroje:

Sobré-Denton, Miriam (2016) „Virtual intercultural bridgework: Social media, virtual cosmopolitanism, and activist community-building“, New Media & Society 18 (8): 1715-1731.


Thocharis, Yannis a Quintelier, Ellen (2016) „Stimulating citizenship or expanding entertainment? The effect of Facebook on adolescent participation“, New Media & Society 18 (5): 817-836.


Schroeder, Ralph (2016) „Rethinking digital media and political change“, Convergence: 1354856516660666.

Vliv internetu na evopskou žurnalistiku


Abstrakt
Žurnalistika se v posledních letech vlivem nových technologií rapidně mění. Rozvoj internetu s sebou přinesl nové možnosti a média ovlivnil v rámci funkce, praxe i etiky. Autoři studie “The Influence of the Internet on European Journalism: Explaining the use of the Internet by Work-Related Characteristics and Professional Opinions” se snaží tyto aspekty zmapovat v celoevropském kontextu a poskytnout tak mezikulturní srovnání toho, jak žurnalisté vnímají technologické a profesní změny objevující se v jejich sektoru. Cílem mé práce je uvedenou studii zhodnotit a prostřednictvím krátkého průzkumu porovnat s aktuální situací žurnalistiky v České republice.  

Abstract
Journalism has been rapidly changing in recent years due to new technologies. Development of the Internet has brought new opportunities and influenced media within the function, practices and ethics. Authors of the study “The Influence of the Internet on European Journalism: Explaining the use of the Internet by Work-Related Characteristics and Professional Opinions” are trying to map these aspects in a European context and provide a cross-cultural comparison of how journalists perceive professional and technological changes occurring in their sector. The goal of my work is to evaluate this study and compare it through a short survey with the current situation of a journalism in the Czech Republic.

Zdrojový článek:
FORTUNATI, Leopoldina, Mauro SARRICA, John O'SULLIVAN, Aukse BALCYTIENE, Halliki HARRO-LOIT, Phil MACGREGOR, Nayia ROUSSOU, Ramón SALAVERRÍA a Federico DE LUCA. The Influence of the Internet on European Journalism: Explaining the use of the Internet by Work-Related Characteristics and Professional Opinions. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2009, vol. 14, issue 4, s. 928-963 [cit. 2017-01-27]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2009.01476.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083- 6101.2009.01476.x 

J. Skalník

Abstrakt Rodr- Výukové a přesvědčovací hry Hrát jejich hru: Simulace palestinsko- izraelského konfliktu

Abstrakt

První část této práce se zabývá využitím počítačových her pro výukové účely, které autor nevidí pouze v přímých edukačních prvcích, ale i v narativech a především narativech historických. V první části si autor také klade otázky spojené s možnou závislostí na počítačových hrách a to zejména u dětí.
Druhá část pak rozebírá studii a článek Playing their game: Changing stereotypes of Palestinians and Israelis through videogame play. Zde je řešena především persvazivní funkce hry PeaceMaker, která by měla hráče motivovat k porozumění reálnému vojenskému konfliktu mezi Izraelí a Palestinou.
V návaznosti na tuto studii se autor práce pokusil v úplném závěru o minivýzkum, kterým se snažil v minimalistickém směru vynahradit možnou nedostatečnost výše zmíněné studie.


Abstract

The first part of this work is dealing with the useage of videogames for educational purposes. The author of this eork sees those purposes not only in direct educational elements, but also in naratives and mostly in historical naratives. Author of this work also asks himself the questions connected to an addiction on videogames with the biggest attention payed on children.
The second part of the work analysis the study and the article Playing their game: Changing stereotypes of Palestinians and Israelis through videogame play. In this part the most attention is payed on the persuazive function of the PeaceMaker game, which should motivate the player to understand a real war conflict between the Israel and Palestine.

In the connection to this research the author of this work has made a mini research, that may substitute a possible flaw, that the noted study may have.

Zdrojová studie:

Playing their game: Changing stereotypes of Palestinians and Israelis through videogame play, 2014

http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1177/1461444814525010