Sunday, January 29, 2017

Štýly a typy humoru použité v meme obrázkoch na Facebooku

ABSTRAKT

Práca vychádza z textu Humour 2.0: Styles and Types of Humour and Virality of Memes on Facebook, ktorý pojednáva o komunikačnom procese humorných meme obrázkov na Facebooku, najaktívnejšej sociálnej sieti súčasnosti. Definuje štýly a typy humoru najčastejšie používané v meme obrázkoch a prostredníctvom obsahovej analýzy a štatistických metód testuje vplyv rôznych štýlov a typov humoru na viralitu vybraných memov. Na základe ďalšieho výskumu potom práca otvára tému typológie meme obrázkov vzťahujúcich sa k nedávnym prezidentským volbám v Spojených štátoch amerických, primárne k osobe novo zvoleného prezidenta Donalda Trumpa.

ABSTRACT

This paper discusses an academic article Humour 2.0: Styles and Types of Humour and Virality of Memes on Facebook, which analyzes the communication process of humorous memes in the most vibrant online phenomenon, Facebook. It defines 4 styles and 7 types of humour commonly used in humorous memes and through quantitative and qualitative content analysis tests the effect of various styles and types of humour on the virality of memes. Based on further research this paper also opens discussion about types and styles of humour used in memes reletad to the recent presidential election in the United States of America, primarily to the newly elected president Donald Trump.

ZDROJE

TAECHARUNGROJ, Viriya a Pitchanut NUEANGJAMNONG. Humour 2.0: Styles and Types of Humour and Virality of Memes on Facebook. Journal of Creative Communications [online]. 2015, (10(3) 288–302), 15 [cit. 2017-01-28]. DOI: 10.1177/0973258615614420. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0973258615614420


Autor: Katarína Hižová


No comments:

Post a Comment