Sunday, January 29, 2017

Emoce a zprávy v online prostředí (vnímání, účinky a šíření)

Abstrakt
Přítomnost měřiče, potažmo ukazatele nálady může měnit vnímání a zapamatování online zpráv. Emoce jsou důležitým, ale ne jediným parametrem, který ovlivňuje zpracování a vyhodnocování zpravodajského obsahu čtenářem. Esej se věnuje reflexi studie, která deklaruje účinky přítomnosti měřičů/ukazatelů nálady jako součásti zprávy na publikum a rozšiřuje ji o poznatky o sdílení obsahů v online prostředí, přičemž také poukazuje na motivace mediálních organizací.
Abstract
A presence of mood meters can change the perception and memorization of online news. Emotions are important parameter, but not the only one that affects the perception and evaluation of news by a reader. The essay is devoted to reflection of study, which declares the effects of the presence of mood meter as part of the news to the audience and adds knowledge about sharing content in the online environment, while also highlights the motivations of media organizations.

Esej vychází ze studie: MYRICK, Jessica Gall a Bartosz W. WOJDYNSKI. Moody news: The impact of collective emotion ratings on online news consumers' attitudes, memory, and behavioral intentions. New Media & Society. Article first published online: August 7, 2015; Issue published: December 1, 2016: Volume: 18 issue: 11, page(s): 2576-2594. DOI: 10.1177/1461444815598755. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://journals.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1177/1461444815598755

Zdroje:
  1. BINGHAM, Adrian.  The Original Press Baron. The Role and Legacy of Lord Northcliffe. Dostupné z: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmspenxuLRAhVB1xoKHdE7COgQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fgale.cengage.co.uk%2Fimages%2FThe%2520Original%2520Press%2520Baron.pdf&usg=AFQjCNEgnQVGl5OQjSGC-oOOfLc8S25HZQ&sig2=ooBReKyOruVDnEZjgrbneg
  2. HORNIK, Jacob et al. Information dissemination via electronic word-of-mouth: Good news travels fast, bad news travels faster!. Computers in Human Behavior. 45, 273-280, Apr. 2015. ISSN: 07475632. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0747563214005871?np=y&npKey=1c93d8d877393796873b8fc545f0916846cfc5af4611ebbfca98b1970c147d3f
  3. ENKINS, Henry. If It Doesn't Spread, It's Dead – Part One. [online] [cit. 2017-01-27] Dostupné z: http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.htmlMCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5
  4. NOELLE-NEUMANN, E. The Spiral of Silence. A Theory of Public Opinion. Journal of Communication, 1974, s. 43-51.
  5. TIERNEY, John. Good News Beats Bad on Social Networks. [online] New York Times. D3, Mar. 19, 2013. [cit. 2017-01-27] Dostupné z:  http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/1317578593?accountid=15618
  6. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Portál. 2006. ISBN 80-7367-096-8.

No comments:

Post a Comment