Sunday, January 15, 2017

Sociální kapitál a veřejná intimita na Facebooku

Abstrakt

Sociální sítě a intimita – jdou vůbec tyto dva pojmy spojit dohromady? A jak je vhodné se na sociálních sítích chovat, abychom získali určitý sociální kapitál? Alex Lambert ve své studii „Intimacy and social capital on Facebook: Beyond the psychological perspective“ na tyto a mnohé další otázky odpovídá. Zabývá se především sociální perspektivou dvou základních pojmů: intimity a sociálního kapitálu. Přednesenou teorii si utvrzuje v kvalitativním výzkumu. Na tento výzkum v poslední části práce sama navazuji a snažím se přednést alternativní pohled na téma vlastním malým, taktéž kvalitativním výzkumem.


Abstract

Social networks and intimacy – is it possible to combine those two concepts together? And what is the appropriate behaviour on the social networks to gain a social capital? Alex Lambert answers those and many more questions in his study „Intimacy and social capital on Facebook: Beyond the psychological perspective“. The study mainly deals with the social perspective of two fundamental concepts: intimacy and social capital. Lambert confirms his presented theory on a qualitative research. I refer to this qualitative research in the last part of my essay and I am trying to give an alternative view on this subject by creating my own small, also qualitative research.


Zdrojový článek:


Lambert, A. (2016). Intimacy and Social Capital on Facebook: Beyond the Psychological Perspective. New Media & Society, 2559-2575.

No comments:

Post a Comment