Monday, January 23, 2017

Všichni jsme lovci a sběrači... Nebo tvůrci a sdíleči? Vliv sociálních sítí na proměnu pojmu produsers

Napsala: Diana Walsh

Anotace

Tato závěrečná práce k předmětu Sociologie nových médií se zabývá vlivem sociálních sítí na chování uživatelů v online světě. Otevírá polemiku termínu produser v závislosti na článku From Produsers to Shareaholics: Changing Models of Reader Interaction in Women’s Online Magazines publikovaném v Triple C (Communication, Capitalism and Critique), the Journal for a Global Sustainable Information Society. Srovnáváme zde výsledky původní studie s vlastním výzkumem mezi českými ženami ve věku 18–26 let. Autorka článku, z něhož v této práci vycházíme, popisuje přechod od diskuzních fór k užívání sociálních sítí. Zdůrazňuje také vliv této změny na marketingové strategie ženských časopisů i na chování uživatelek fór a sociálních sítí jako je Facebook. Jinými slovy se snaží popsat „proměnu“ produserůshareaholiky. Toto téma souvisí i s teorií kolektivní inteligence Pierra Lévyho a studie o participativní kultuře Nico Carpentiera Waves of Media Democratization.

Zdroje

About W3C. World Wide Web Consortium (W3C) [online]. Copyright © 2017 W3C [cit. 15.01.2017]. Dostupné z: http://www.w3.org/Consortium/

BRUNS, Axel. (2007) Produsage: Towards a Broader Framework for User-Led Content Creation. Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity & Cognition, 99-106. Přístupné z http://eprints.qut.edu.au/6623/1/6623.pdf

CAMPBELL, John Edward. (2011) It Takes an iVillage: Gender, Labour, and Community in the Age of Television-Internet Convergence. International Journal of Communication 5: 492-510.

CARPENTIER, Nico a kol. (2013) Waves of media democratization in
Convergence Vol 19, Issue 3, pp. 287 – 294 10.1177/1354856513486529

GARCÍA-FARAVO, Laura. (2016) From Produsers to Shareaholics: Changing Models of Reader Interaction in Women’s Online Magazines: EBSCOhost. [online]. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=15040ffc-9c6b-41be-a0dd-db2cbaf35387%40sessionmgr4008&vid=0&hid=4212&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=117748541&db=ufh

LEE, Joel. How We Talk Online: A History of Online Forums, From Cavemen Days To The Present. MakeUseOf - Technology, Simplified [online]. Copyright © 2017 MakeUseOf. All Rights Reserved. Dostupné z: http://www.makeuseof.com/tag/how-we-talk-online-a-history-of-online-forums-from-cavemen-days-to-the-present/

LÉVY, Pierre. Collective intelligence: mankind's emerging world in cyberspace. Cambridge, Mass.: Perseus Books, c1997. ISBN 0738202614.


NOVÁKOVÁ, Martina. Nová média – případová studie Facebook [online]. E-polis.cz, 3. červen 2009. Dostupné z WWW: ISSN 1801-1438. http://www.e-polis.cz/clanek/nova-media-pripadova-studie-facebook.html

YEON SYN, Sue, OH, Sanghee. (2015) Why do social network site users share information on Facebook and Twitter? in Journal of Information Science 
Vol 41, Issue 5, pp. 553 – 569 10.1177/0165551515585717

ZUPANOSKA, Biljana. Social Networking and the Potential Challenges for Marketing | VŠE. Vysoká škola ekonomická v Praze | VŠE [online]. Dostupné z: https://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?print=yes&evskp_id=22047

Ostatní

Radí mi internet a mé srdce, říká poslankyně, která za gayi a lesbami vidí sex s dětmi. RESPEKT. [online] Dostupné z: https://www.respekt.cz/politika/radi-mi-internet-a-me-srdce-rika-poslankyne-ktera-za-gayi-a-lesbami-vidi-sex-s-detmi

The Free Dictionary. Random House Kernerman Webster’s College Dictionary. (2010). Dostupné online http://www.thefreedictionary.com/ 

No comments:

Post a Comment