Sunday, January 15, 2017

Sociální sítě jako nástroj novodobé propagandy na příkladu Islámského státu

Abstrakt
Seminární práce Sociální sítě jako nástroj novodobé propagandy na příkladu Islámského státu se zabývá otázkou přesunu teroristických skupin na internet a na sociální média. Jak vypadá moderní propaganda v pojetí dnešních teroristických skupin? Cílem práce je ukázat na konkrétních příkladech z praxe fungování teroristického hnutí Islámský stát na sociálních sítích a dokázat tak, že se teroristé stejně jako běžní uživatelé dokáží adaptovat na technologický vývoj. Hlavními komunikačními kanály, které práce zkoumá, jsou Twitter, Instagram a Facebook. Práce dává Islámský stát do kontextu i s dalšími teroristickými skupinami jako je Al-Kajda nebo Tamilští tygři a jejich působením na sociálních sítích. Práce objasňuje, že teroristé využívají sociální sítě kvůli jejich širokému zásahu cílové skupiny za nízkých nákladů a mají speciální vyškolené vývojářské jednotky, které se adaptují na lokální podmínky konkrétního působení. Práce je metodologicky pojata jako deskriptivní studie.

Abstract
The thesis Social networks as the tool of modern propaganda in the case of Islamic state is dealing with the question of movement of terrorist group to the Internet. How does the modern propaganda look like made by nowadays terrorist groups? The aim of the thesis is to show on concrete examples from practice how terrorist movement Islamic state is functioning on social networks and to prove that terrorists can use social media in the same way as the common users and they can adapt on changes of technologies. The main communication channels examinated by the thesis are Twitter, Instagram and Facebook. The thesis puts into the context with Islamic state also another terrorist groups such as Al-Kajda or Tamil Tygers and their activity on social networks. The thesis show that terrorits use the social networks for their wide strike of the target group and they have specially trained development forces, which are adaptable to the local conditions of their concrete action. The thesis is metodologically written as the descriptive study.


Zdroje:
ROTHENBERGER, L. Terrorist Groups: Using Internet and Social Media for Disseminating Ideas. New Tools fo Promoting Political Change. Romanian Journal of Communication and Public Relations; December 2012, Vol. 14, Issue 3, p7
LIANG, S. Cristina. Cyber Jihad: Understanding and Countering Islamic State Propaganda. [online] GCSP Policy Paper, 2015/2.  Dostupné z:                               http://www.gcsp.ch/NewsKnowledge/Publications/Cyber-Jihad-Understanding-and-Countering-Islamic-State-Propaganda

No comments:

Post a Comment