Sunday, January 29, 2017

Emotikony jako významné prvky digitální komunikace

Autor: Adéla Chudárková

Abstrakt
Závěrečná práce k předmětu Sociální teorie nových médií, se zabývá vlivem emotikonů na psanou formu digitální komunikace, jíž nezbytnou součástí se tyto grafické znaky staly. Sumarizuje vědecký článek Dominika Thompsona a Ruthy Filikové Sarcasm in Written Communication: Emoticons are Efficient Markers of Intention, kteří provedli experimenty týkající se emotikonů a jejich dopadu na interpretaci sdělení. Na základě dalších výzkumů pak práce otevírá polemiku, zda jsou emotikony pouhými bezvýznamnými doplňky, anebo vlivnými znaky, nahrazujícími nepostradatelné neverbální prvky komunikace tváří v tvář. Závěrem se otevírá téma emodži, díky kterým se komunikace mění na takzvaná piktogramová sdělení.

Abstract

This final work on the subject Social Theories of New Media deals with the impact of emoticons on the written form of digital communication, of which the emoticons have become an essential part. It summarizes the article Sarcasm in Written Communication: Emoticons are Efficient Markers of Intention written by Dominik Thompson and Ruth Filik. These two authors have performed experiments concerning emoticons and their impact on the interpretation of message. Further on, this final work tries to open up the polemic whether emoticons are only meaningless accesories or influential characters which replace essential elements of the face-to-face communication. At the end, the work opens up an topic on emojis – characters that transform communication into so-called pictogramous messages.

Zdroje:

·      THOMPSON, Dominic a Ruth FILIK. Sarcasm in Written Communication: Emoticons are Efficient Markers of Intention. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2016, 21(2), 105-120 [cit. 2017-01-23]. ISSN 1083-6101. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12156/full
  

No comments:

Post a Comment