Monday, January 30, 2017

Vztah uživatelů a jejich smartphonů jakožto nástroje pro rozptýlení pozornosti

Abstrakt:
Práce se zabývá rozborem studie Sharifa Mowlabocuse s názvem „Umění gesta po displeji: smartphony, tranzitní objekty a mezerový čas“. Shrnuje a dovysvětluje některé jeho aspekty a nabízí vlastní pohled na jeho pojetí vztahu se smartphony v postindustriální době a také jím používané termíny „tranzitní objekt“ a „mezerový čas“ z technologického pohledu. Doplňuje také jeho teorie statistickými daty a rozvádí náhled na současný a možný budoucí stav této problematiky.

Abstract (english):
This work focuses on analysis of Sharif Mowlabocus study titled "The mastery of the swipe: Smartphones, transitional objects and interstitial time". It summarizes and further explains some of its aspects and adds different view on the concept of our relationships with smartphones in the postindustrial age and uses of the terms "transitional object" and "interstitial time" from a technological point of view. Also adds statistical data to the original study and an insight into the current and future state of this issue. 

Odkaz na původní studii:
MOWLABOCUS, Sharif. The mastery of the swipe: Smartphones, transitional objects and interstitial time. In: First Monday, Vol. 21, Number 10 – 3 October 2016. ISSN 1396-0466

http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/6950/5630


Autor: Ondřej Martinů
 

1 comment:

  1. Koukala jsem se do školního prostředí za mou kamarádkou a zjistila jsem, že v dnešní době děti už skoro vůbec nepoužívají notebooky a místo toho se všichni dívají jen do těch jejich telefonů. Přijde mně, jak kdyby ti mladí dnes neznali nic jiného než displej jejich telefonu. Kam ten svět spěje..

    ReplyDelete