Monday, January 30, 2017

Úskalí personalizace obsahu na sociálních sítích

Abstrakt

Personalizace je jedním z nejdůležitějších aspektů sociálních sítí, které se snaží uspokojit své uživatele produktem, který jim je ušitý na míru. S tím, jak se sociální sítě stávají pro stále více svých uživatelů důležitým zdrojem informací, personalizace těchto médií představuje hlavní faktor rozhodující o tom, jaké informace se k uživateli dostanou a v jakém kontextu. Tato práce se zaměřuje na Facebook a personalizaci jeho kanálu vybraných příspěvků jako na potenciální zdroj přílišné filtrace informací, která může vést ke snížení schopnosti uživatele sociální sítě být konfrontován s různými postoji, a tuto myšlenku polemizuje s nedávným výzkumem zabývajícím se přehodnocováním politických postojů na sociálních sítích.

Abstract

Personalization has been one of the main aspects of social media, who are trying to satisfy their users with a product tailored to their needs. As social media get more important as a news source for more of its users, the personalization of the media is the main factor determining what information get to the user and in what context. This paper adresses Facebook and its news feed personalization as a potential source of excessive filtering of information that might decrease the ability of a social media user to be confronted with diverse viewpoints, and discusses this notion with a recent research on political persuasion on social media.

Práce vychází z následující studie: DIEHL, T., B. E. WEEKS a H. GIL DE ZUNIGA. Political persuasion on social media: Tracing direct and indirect effects of news use and social interaction. New Media & Society. 2016, 18(9), 1875-1895. DOI: 10.1177/1461444815616224. ISSN 1461-4448. Dostupné také z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444815616224

No comments:

Post a Comment