Tuesday, May 27, 2014

Analýza profilových fotografií studentů na sociální síti Facebook


Abstrakt
Tento kvantitativní výzkum se zaměřuje na analýzu profilových fotografií studentů Mediálních studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na sociální síti Facebook. Výzkum byl proveden začátkem měsíce dubna roku 2014 a bylo analyzováno 189 profilových obrázků. Cílem výzkumu je zjistit, jak se vybraná sociální skupina na sociální síti prezentuje a jaké rozdíly v prezentaci jsou mezi studentkami a studenty ve vybrané skupině. Výzkumné postupy jsou čerpány z odborného článku Rasa, gender a sebeprezentace teenagerů na profilových fotografiích, který analyzoval profilové obrázky dospívajících na online chatu.


Abstract
This quantitative research focuses on the analysis of profile pictures of Media Studies students at the Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, on the social network Facebook. The research was conducted at the beginning of April 2014 and analysed 189 profile photos. The aim of the research is to find out how the chosen social group presents itself on Facebook and what differences in the social presentation are between female and male students. Research procedures were drawn from an academic article Race, gender and self-presentation of teenagers on profile photographs which analysed profile pictures of teenagers on online chat.

Zdroje

·    Bru. Sociální sítě v Česku: Facebook stále vede, firmy objevily YouTube. 9. 4. 2013. cit 7. 4. 2014. Dostupné na: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/socialni-site-v-cesku-facebook-stale-vede-firmy-objevily-youtube-972707
·    Kapidzic, Sanja, Herring, Susan C. Race, gender, and self-presentation in teen profile photographs. New Media & Society. 2014. pp 1–19 0(0).
·     Scherer, Helmut. 2004. „Úvod do metody obsahové analýzy“. Pp. 29-46 in Schulz, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum.

Monday, May 26, 2014

Sport na webu norské veřejnoprávní televize NRK a české ČT sportAnotace:
Tato seminární práce vychází z článku Television Sport on the Web: The Case of Norwegian Public Service Television, který napsal docent Fakulty televizní produkce a filmové vědy na univerzitě v Lillehammeru Roel Puijk. Autor popisuje, jak norská veřejnoprávní televize Norsk Rikskringkasting (NRK) využívá své internetové stránky a jak jejich prostřednictvím komunikuje se svými diváky, zaměřuje se však pouze na oblast sportu. Poté, co interpretujeme poznatky Roela Puijka, pokusíme se je porovnat s obdobnou situací u české veřejnoprávní televizní stanice ČT sport.Abstract:
Today the established media use not just one medium, but a combination of different media to communicate with their audience. In addition to television, radio or press they work also with their websites and many applications. Associate professor Roel Puijk from the Faculty of Television Production and Film Studies in Lillehammer College describes in his article Television Sport on the Web: The Case of Norwegian Public Service Television how the national public service television company in Norway, Norsk Rikskringkasting (NRK), has implemented this activities in relation to sports. These findings then compared with the current situation in Czech public service television ČT sport.

 Zdroje:
PUIJK, R. Television Sport on the Web: The Case of Norwegian Public Service Television. Media, Culture & Society. London Sage Publications, 2004. [online]. s. 883-892 [cit. 2014-5-21]. [Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/content/26/6/883].
KIRBY, A. Digimoderinsm. New York: Continuum Publishing Corporation, 2009, s. 101-123.
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. Praha: Portál 2009, s. 44-45.
Television market in Norway [online]. 2013. Carat. [cit. 2014-5-21]. Dostupné z: http://www.carat.no/Nyheter/KRINGKASTING/TV/TV-aaret-2013-og-trender
Historie digitalizace v ČR. [online]. 2007. Digizone. [cit. 2014-5-21]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/strucna-historie-digitalizace-v-ceske-republice/
NRK [online]. 2014. [cit. 2014-5-21]. Dostupné z:http://www.nrk.no/sport/
ČT sport. [online]. 2014. [cit. 2014-5-21]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/sport/
Óčko flirt. [online]. 2014. Óčko. [cit. 2014-5-21]. Dostupné z: http://ocko.tv/porady/ocko-flirt-36f99ffa.html#.U33q73Zi3Yg


Sunday, May 25, 2014

Like jako náhrada za hyperlink


Anotace:

Seminární práce se zakládá na studii Carolin Gerlitz a Anne Helmond z amsterodamské univerzity, kterou nazvaly The Like Economy: Social Buttons and the Data-Intensive Web. Rozvíjejí zde kritéria mechanismů, které propojují webové stránky v době významné pozice sociálních sítí v internetovém prostředí a které pojmenovávají jako ekonomika Likeů. V tom navazují na Richarda Rogerse, který pro původní fungování internetových vazeb a úspěchu užíval pojmy ekonomika kliků a ekonomika linků. Popisují historii rozvoje sociálních pluginů, obzvlášť z produkce Facebooku, kterými se tradiční webové stránky napojují do on-line sociálního prostředí a kterými Facebook získává zdroj dat. Přitom autorky upozorňují na významnou úlohu "neviditelných" sledovačů třetích stran umisťovaných na webové stránky.

Mediální studia se většinou koncentrují na vztah uživatelů k sociálním sítím a jejich tamní chování. V tomto kontextu je práce The Like Economy přínosem, protože nabízí pohled ze strany tradičních producentů internetového obsahu a úskalí při dosahování úspěchu. Částečně je v seminární práci nastíněna aktuální pozice českých zpravodajských webů k sociálním sítím a nejednoznačný přínos užívání sociálních pluginů.


Abstract:

Seminar work is based on the study The Like Economy: Social Buttons and the Data-Intensive Web by Carolin Gerlitz and Anne Helmond from the university in Amsterdam. They develop criteria of the mechanisms that link the websites at the time of important positions of the social networks in the online setting. It is named the Like economy. Former functioning of the internet linkage and success was named the hit economy and the link economy by Richard Rogers. There is described the history of the development of the social plugins, especially the production of Facebook. Traditional websites use these plugins for joining online social space and thereof Facebook executes data mining. The authors draw attention to the important role of "invisible" third party trackers which are being placed on the websites.

Media studies is mostly focused on the relationship of users to social networks and their local behavior. In this context, the work The Like Economy is beneficial because it provides a view from the perspective of the traditional producers of the web content and their difficulties in achieving the success. Partly, seminar work outlines the current condition of the Czech news sites to the social networks and ambiguous benefit of using social plugins.


Zdroj:

GERLITZ, Carolin a Anne HELMOND. The Like Economy: Social Buttons and the Data-Intensive Web. New Media & Society. 2013-11-20, vol. 15, issue 8, s. 1348-1365. DOI: 10.1177/1461444812472322. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812472322
 

Propagace značek alkoholu a „pijící kultura“ na Facebooku

Abstract
This article is about promoting brand of alcohol on social network Facebook. Marketing communication is growing in last few years on the internet, especially on Facebook. Communication on social media has changed. This study is written by Nicholas Carahen, Sven Brodmerk and Loren Hernandez and is based on situation in Australia in between years 2011 and 2013. Analyze was published in May 2014 in Convergence. Research is based on an activity of big alcoholic brands. The idea is that young people are creative on social networks, it is about changing from users to consumers a producers. 

Prameny a zdroje:

Blog.kissmetrics [online]. 2014 [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://blog.kissmetrics.com/more-likes-on-facebook/
CARAH, Nicholas, Sven BRODMERKEL a Lorena HERNANDEZ. Brands and sociality: Alcohol branding, drinking culture and Facebook. Convergence [online]. 2014, č. 14 [cit. 2014-05-21]. DOI: 10.1177/1354856514531531. Dostupné z:http://con.sagepub.com/content/early/2014/05/14/1354856514531531
COHEN, David. Facebook Tops 127 Of 137 Countries In June 2013 World Map Of Social Networks. In: AllFacebook [online]. 2013 [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://allfacebook.com/june-2013-world-map-of-social-networks_b122677
Galerie internetových řešení 2010. In: IEA 2010 [online]. 2010 [cit. 2014-05-21]. Dostupné z:http://www.iea.cz/archive/index.php?page=iea2010-solutions&id=35
GERLITZ, Carolin a Anne HELMOND. The like economy: Social buttons and the data-intensive web. New Media & Society[online]. 2013, č. 15 [cit. 2014-05-20]. DOI: 10.1177/1461444812472322. Dostupné
JAGERMEISTER LAUNCHES SPLENDOUR IN THE GRASS COMPETITION. In: Pagesdigital [online]. 2011 [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://www.pagesdigital.com/jagrmeister-launches-splendour-grass-competition/
Jägermeister. In: Facebook [online]. [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: https://www.facebook.com/jagermeister.cz?fref=ts
KEANE, Eamon. Sick necknominate game is just too much to swallow. Independent.ie [online]. 2014 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://www.independent.ie/opinion/comment/eamon-keane-sick-necknominate-game-is-just-too-much-to-swallow-29961982.html
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.
Pilsner Urquell. In: Facebook [online]. [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: https://www.facebook.com/PilsnerUrquellCzech?fref=ts
Popřej Kozlovi k výročí a staň se součástí historie. In: 1984.kozel [online]. [cit. 2014-05-23]. Dostupné z:http://www.1874.kozel.cz/vzkazy/index
SCHOLZ. Facebook as Playground and Factory. In: Facebook and Philosophy. Illinois: Open Court, 2010, s. 241-251.
Zákon o regulaci reklamy. In: 40/1995. 1995.
ZUCKENBERG, Mark. Building the Social Web Together. In: The Facebook blog [online]. 2010 [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: https://www.facebook.com/notes/facebook/building-the-social-web-together/383404517130

Nepředvídatelné důsledky rekontextualizace šiřitelného obsahu: případová studie zveřejnění videa z kabiny klášterecké hokejové juniorky

Abstract

This article analyzes the impact of spreadable media content on changing patterns of situated behaviours. Subject of the case study is a recorded speech act performed by hockey coach Michal Jäger. He intented to criticize the junior team's attitude and ethics in relation to their hockey performances, however, his performance was secretly recorded by one of the players (coincidentally by Jäger's son) and published on videoserver YouTube.com in order to mock the coach. After coach having resigned, news website iDnes.cz released an article on the subject including the video itself. Medialization of the case not only accelerated spreading the video content, but also constituted critically oriented publics

BAYM, Nancy K. a Danah BOYD. Socially Mediated Publicness: An Introduction. Journal of Broadcasting. 2012, vol. 56, issue 3, s. 320-329. DOI: 10.1080/08838151.2012.705200. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838151.2012.705200

CARONIA, L. a A. H. CARON. Constructing a Specific Culture: Young People's Use of the Mobile Phone as a Social Performance. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2004-06-01, vol. 10, issue 2, s. 28-61. DOI: 10.1177/135485650401000204. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/135485650401000204


HC Klášterec nad Ohří-Juniorská morálka. YouTube.com [online]. [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JH3ROz192P8

Publikoval: jan vavra

Wednesday, May 14, 2014

Transmediované „já“ - Identita jedince v době nových médií

Anotace:


Práce pojednává o proměnách formování identity v době nových médií. Vychází přitom ze studie J. Sage Elwella nazvané The transmediated self: Life between the digital and the analog. Text věnuje pozornost důsledkům propojování našeho on-line a off-line života, kdy rozostřováním hranice mezi naší virtuální a reálnou zkušeností dochází ke vzniku zkušenosti nové – „onlifové“. Proměnou této zkušenosti je následně formována i vlastní identita jedince, která je, v dnešním světě konstantního připojení a rychle se rozvíjející technologie, transformována do podoby transmediovaného „já“. Takto pojaté vlastní „já“ člověka je následně možné chápat jako komplexní svět příběhu naší identity, která je dotvářena na pomezí světa reálného a virtuální.

Odkaz na použitou studii:
ELWELL, J. Sage. The transmediated self: Life between the digital and the analog. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. May 2014; vol. 20, 2: pp. 233-249., first published on September 12, 2013