Sunday, May 25, 2014

Like jako náhrada za hyperlink


Anotace:

Seminární práce se zakládá na studii Carolin Gerlitz a Anne Helmond z amsterodamské univerzity, kterou nazvaly The Like Economy: Social Buttons and the Data-Intensive Web. Rozvíjejí zde kritéria mechanismů, které propojují webové stránky v době významné pozice sociálních sítí v internetovém prostředí a které pojmenovávají jako ekonomika Likeů. V tom navazují na Richarda Rogerse, který pro původní fungování internetových vazeb a úspěchu užíval pojmy ekonomika kliků a ekonomika linků. Popisují historii rozvoje sociálních pluginů, obzvlášť z produkce Facebooku, kterými se tradiční webové stránky napojují do on-line sociálního prostředí a kterými Facebook získává zdroj dat. Přitom autorky upozorňují na významnou úlohu "neviditelných" sledovačů třetích stran umisťovaných na webové stránky.

Mediální studia se většinou koncentrují na vztah uživatelů k sociálním sítím a jejich tamní chování. V tomto kontextu je práce The Like Economy přínosem, protože nabízí pohled ze strany tradičních producentů internetového obsahu a úskalí při dosahování úspěchu. Částečně je v seminární práci nastíněna aktuální pozice českých zpravodajských webů k sociálním sítím a nejednoznačný přínos užívání sociálních pluginů.


Abstract:

Seminar work is based on the study The Like Economy: Social Buttons and the Data-Intensive Web by Carolin Gerlitz and Anne Helmond from the university in Amsterdam. They develop criteria of the mechanisms that link the websites at the time of important positions of the social networks in the online setting. It is named the Like economy. Former functioning of the internet linkage and success was named the hit economy and the link economy by Richard Rogers. There is described the history of the development of the social plugins, especially the production of Facebook. Traditional websites use these plugins for joining online social space and thereof Facebook executes data mining. The authors draw attention to the important role of "invisible" third party trackers which are being placed on the websites.

Media studies is mostly focused on the relationship of users to social networks and their local behavior. In this context, the work The Like Economy is beneficial because it provides a view from the perspective of the traditional producers of the web content and their difficulties in achieving the success. Partly, seminar work outlines the current condition of the Czech news sites to the social networks and ambiguous benefit of using social plugins.


Zdroj:

GERLITZ, Carolin a Anne HELMOND. The Like Economy: Social Buttons and the Data-Intensive Web. New Media & Society. 2013-11-20, vol. 15, issue 8, s. 1348-1365. DOI: 10.1177/1461444812472322. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444812472322
 

No comments:

Post a Comment