Wednesday, September 19, 2012

Sebeprezentace světových a českých celebrit na sociální síti Twitter


Esej shrnuje článek "To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter", publikovaný v květnu 2011 v časopise Convergence. Autorky Alice Marwick a Danah Boyd definují pojem celebrit, vysvětlují průběh svého výzkumu a rozsáhle analyzují komunikaci prostřednictvím sociální sítě Twitter. Na základě svého výzkumu uvádějí autorky řadu postupů, které se u používání této sítě v komunikaci celebrit opakují. Tyto závěry jsou následně v eseji stručně srovnány se současnou českou praxí.

Zdrojový článek: Marwick, A. – Boyd, D. (2011): To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.

Monday, August 27, 2012

ICT, kulturní kapitál a mladí lidé

Esej shrnuje studii Jo Tondeura, Ilse Sinnaeve, Mieka van Houtte a Johana van Braaka "ICT as cultural capital: The relationship between socioecenomic status and the computer-use profile of young people". Autoři se v této studii zabývají otázkou, zda je možné považovat používání informačních a komunikačních technologií za kulturní kapitál v tom smyslu, ve kterém o něm hovoří Pierre Bourdieu. Jejich výzkum se zaměřil na to, jestli socioekonomický status studenta ovlivňuje možnost přístupu k ICT a zejména ke  kompetencím, které jsou  pro plné využití potenciálu ICT třeba.   

Zdrojová studie:

Tondeur, J., Sinnaeve, I., van Houtte, M., van Braak, J. ICT as cultural capital: The relationship between socioeconomic status and the computer-use profile of young people. New Media & Society. 2011, vol. 13, s. 151 – 168. Dostupné z: URL: http://nms.sagepub.com/content/13/1/151

Wednesday, August 22, 2012


Politiku nezapomínej na online

U politických stran a jednotlivých politiků je v dnešní době již běžné, že mají své internetové stránky, profily na Facebooku, účty na Twitteru a předvolební spoty na YouTube. Stejně tak jako obchodní společnosti již tato média zahrnují do svých marketingových strategií, tak i některé politické strany jak ve světě, tak i u nás, objevily jejich sílu. Prostřednictvím těchto médií se totiž chtějí politici ještě více zviditelnit a přiblížit svým příznivcům a oslovit případně nové voliče. Celkově sociální média politici nejvíce využívají právě v předvolebním období. Právě tento poznatek se pokusím na základě níže uvedených článků obhájit.  
      V eseji se budu zabývat tedy užitím online médií v kampani politických stran. Pro tento účel jsem si vybrala hned několik článků. Jedním ze článků, z nichž budu vycházet je „Weblogs, traditional sources online and political participation: an assessment of how the internet is changing the political enviroment.“[1](Zúňiga, Rojas, 2009) Jedná se o studii politické angažovanosti v závislosti užití různých typů médií. Autor srovnává vliv tradičních zdrojů informací s těmi vznikajícími zdroji (blogy), které předjímají další politické diskuze, kampaně a participaci v oblasti online a offline médií.  K tomuto tématu jsem našla ještě jeden článek, který je zaměřen konkrétně na jedno ze sociálních médií – YouTube – „Who Tube? How YouTubes´s News and Politics Space Is Going Mainstream“[2](Albert L. May, 2010). Další článek „Double differentiation in cross-national comparison of populist political movements and online media uses in the United States and the Netherlands [3] (Groshek, Jiska, 2012) v sobě zahrnuje konkrétní analýza dvou populistických stran a srovnání jejich komunikace v digitálních médiích. Autor v něm popisuje politický populismus a online média jako dva nezávislé trendy, které jsou středobodem rapidně se rozvíjejícího sociopolitického prostředí.
            V závěru své práce se pokusím nastínit implementaci tohoto výzkumu na české prostředí a využívání online médií českými politickými stranami.

Použité zdroje:

Homero Gil De Zuniga; Eulália Puig-I-Abril Hernando Rojas; Weblogs, traditional sources online and political participation: an assessment of how the internet is changing the political enviroment (online), New Media & Society, SAGE Publications, 2009 Vol 11(4), p. 553 – 574

May L. Albert, Who Tube? How YouTubes´s News and Politics Space Is Going Mainstream (online), International Journal of Press/Politics, SAGE Publications, October 2010 Vol 15 (4), p. 499 – 511

Groshek, Jacob; Engelbert, Jiska; Double differentiation in cross-national comparison of populist political movements and online media uses in the United States and the Netherlands, (online), New Media & Society, SAGE Publications, July 2012, p. 1- 20

Bradley, Phil; Be where the conversations are: The critical importace of social media, (online),  Business Information Review, SAGE Publications, 2010, p. 248 - 252


[1] Homero Gil De Zuniga; Eulália Puig-I-Abril Hernando Rojas; New Media & Society, 2009 11: 553 - 574
[2] May L. Albert, International Journal of Press/Politics, October 2010 vol. 15 no. 4, pages 499 – 511
[3] Groshek, Jacob; Engelbert, Jiska; New Media & Society July 24, 2012


Sunday, August 19, 2012

Algoritmická moc a hrozba neviditelnosti na Facebooku

Esej sumarizuje článek Tainy Bucher „Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook“. Autorka se ve svém článku zabývá způsoby viditelnosti vyvolanými novými médii, přičemž se soustředí na sociální síť Facebook. Inspirována Foucaultovou metaforou panoptika poukazuje Bucher na konstruování viditelnosti na Facebooku prostřednictvím architektonické struktury, jež věnuje zvláštní pozornost skrytým softwarovým procesům a algoritmické síle. Na základě analýzy EdgeRank, algoritmu strukturujícím tok informací a komunikace v kanálu vybraných příspěvků, tvrdí, že takovýto režim viditelnosti zavádí na straně zúčastněného subjektu vnímanou hrozbu neviditelnosti. V důsledku autorka vyvrací Foucaultův pojem dohledu jakožto formu permanentní viditelnosti, na základě tvrzení, že participativní subjektivita nevzniká na základě hrozby permanentní viditelnosti, ale neustálou možností zmizení a zastarání.

Zdrojový článek:

BUCHER, Taina. Want to be on the top?: Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. New Media & Society [online]. published online 8 April 2012, 0(0), 1–17 [cit. 2012-07-02]. DOI: 10.1177/1461444812440159. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2012/04/04/1461444812440159

Wednesday, August 15, 2012


Konvergence ve službách televize


Studie Van Selma a Peeterse se podrobně zaobírá výsledky sociálního výzkumu provedeného v letech 2001 a 2002 v Nizozemsku. Hodnotí míru konvergence tamější televize s ohledem na různé kategorie dotazovaných diváků, či jiných mediálních uživatelů. Všímá si především rozsáhlosti jednotlivých způsobu televizní komunikace, která úzce souvisí s vymezením žánrů. Názory autorů jsou vždy konfrontovány s již zavedenými mediálními teoriemi, z nichž mě nejvíce zaujala čtyřstupňová koncepce interaktivity Van Dijka a de Vose a Yatesova typizovaná komunikace prostřednictvím žánrů. 


Zdrojová studie:

·         Van Selm, M.; Peeters, A. Additional communication channels in Dutch television genres. New media & society [online]. 2007, vol.9. Dostupné z WWW: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/9/4/651.full.pdf+html

The triple articulation of media technologies in teenage media consumption


          Analyzovaná studie zkoumá způsob užití médií mladistvými z hlediska jejich vlivu na tvorbu identity jejich osamostatňování. Dle teorie domestikace je konzumace médií vnímána jako souhra mezi mediálním nosičem a medializovaným obsahem. Autoři článku však vychází z konceptu členění na tři složky ovlivňující vnímání média jeho konzumentem, kdy kromě mediálního obsahu a média samotného vyčleňují ještě kontext. K empirickému prokázání významu oddělení mediálního nosiče od kontextu, a tím i lepšímu porozumění mediální spotřebě, používají metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Vhledem k současnému trendu korvengence médií, v nichž jsou akademici konfrontováni s měnící se mediální scénou vyznačující se na jedné straně obsahem stále nezávislejším na mediálním nosiči a na kontextu, zatímco na druhé straně rostoucí škále zařízení příslušící k množství kontextů, považují autoři lepší porozumění mediální spotřebě za nesmírně důležité.


Hlavní použité zdroje:
  • COURTOIS, C., P. MECHANT, S. PAULUSSEN a L. DE MAREZ. The triple articulation of media technologies in teenage media consumption [online]. New Media & Society, May 2012,. vol. 14, no. 3. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/14/3/401

  • JENKINS, H. Convergence culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006

  • LIVINGSTONE, S. On the material and the symbolic : Silverstone’s double articulation ofresearch traditions in new media studies. New Media & Society, 9 (1). Dostupné z: http://eprints.lse.ac.uk/1024/1/On_the_material_and_the_symbolic_%28LSERO%29.pdf

Exploring Web Usage and Selection Criteria Among Male and Female Students

Analyzovaná studie "Exploring Web Usage and Selection Criteria Among Male and Female Students" z roku 2005 byla publikována v časopise Journal of Computer-Mediated Communication. Za jejím zpracováním stojí kolektiv autorek Mitra, Willyard, Platt a Parsons.

Autorky si kladou za cíl zjistit, jakým způsobem využívají studenti vysokých škol internet ke studijním účelům, zabývají se odlišnostmi v používání internetu mezi muži a ženami (studenty). V rámci studie si pokládají tři výzkumné otázky, na které nachází odpovědi díky dotazníkům vybraných respondentů. Jaká hlavní kritéria užívají studenti k hodnocení webových stránek? Jaké druhy webových stránek studenti navštěvují? Existuje odlišnost v preferenci a užití webové stránky založená na genderu?

 • MITRA, A., J. WILLYARD, C. PLATT a M. PARSONS. Exploring Web Usage and Selection Criteria Among Male and Female Students. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2005, č. 3 [cit. 2012-08-10]. ISSN 1083-6101. Dostupné z: http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue3/mitra.html

Twitter: microphone for the masses?

Tato práce se zaměřuje na sumarizaci textu Twitter: microphone for the masses? Dhiraje Murthyho, který byl publikovaný v odborném časopise Media Culture Society v červenci roku 2011. 

Murthyho práce se zaměřuje na to, jakým způsobem sociální sítě (především Twitter) ovlivňují podobu občanské žurnalistiky a následně, jaký je vztah občanské žurnalistiky a žurnalistiky profesionální, potažmo vztah s tradičními médii obecně. V tomto textu poté dochází k zasazení Murthyho práce do širšího kontextu mediálních studií s výkladem pojmu občanská žurnalistika a jejími rozdíly oproti žurnalistice profesionální a dále se seminární práce zabývá výkladem pojmu produsage zasazeným do kontextu probíraného tématu.

MURTHY, D. Twitter: Microphone for the masses?. Media, Culture. 2011-06-29, roč. 33, č. 5, s. 779-789. ISSN 0163-4437. DOI: 10.1177/0163443711404744. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0163443711404744


MEIKLE, Graham a Guy REDDEN. News onlinetransformations and continuities. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230233454.

Tuesday, August 14, 2012

We can't 'Just do it' alone!

This essay summarizes the results from the survey presented by Floris Müller, Liesbet van Zoonen a Laurens de Roode from the University of Amsterdam in the article We can’t ‘Just do it’ alone! An analysis of Nike’s (potential) contributions to anti-racism in soccer.
The article mainly focuses on Nike’s campaign from 2005 Stand Up Speak Up and analyzes its impact on the contemporary sportsmen and sportfans. The campaigns main message was to abolish racism in all fields of sports, putting special emphasis on soccer. The campaign was aimed at the western european countries and the wristbands that were part of the spreading strategy, reached five million supporter and athletes. According to the survey result, the campaign was only successfull to a certain extent.

Works cited

MÜLLER, Floris, Liesbet VAN ZOONEN a Laurens DE ROODE. We can't 'Just do it' alone!: An analysis of Nike's (potential) contributions to anti-racism soccer. Media, Culture & Society. 2008, roč. 30, č. 1, s. 23-39.

HYLTON, Kevin. How a turn to critical race theory can contribute to our understanding of ‘race’, racism and anti-racism in sport.International Review for the Sociology of Sport. 2010, č. 3, s. 335-354.

LONG, Jonathan A. a Mike J. MCNAMEE. On the Moral Economy of Racism and Racist Rationalizations in Sport. International Review for the Sociology of Sport. 2004, č. 4, s. 405-420.

Friday, August 10, 2012

Kolektivní paměť, marginalizované skupiny a jejich prezentace v online prostředí

Kolektivní paměť, marginalizované skupiny a jejich prezentace v online prostředí  na základě analýzy článku Tamar ASHURI: „(Web)sites of Memory and the Rise of Moral Mnemonic Agents“The paper deals with the phenomenon of digital platforms in the context of so called (web)sites of memory as Tamar Ashuri introduced in her article (Web)sites of Memory and the Rise of Moral Mnemonic Agents. The main aim is to introduce central ideas presented in the articles with the accent put on the collective memory, moral mnemonic agents and the role of digital media in making the marginalized groups visible.


Works cited:

ASHURI, Tamar. (Web)sites of Memory and the Rise of Moral Mnemonic Agents. New Media & Society. 2012, roč. 14, č. 3, s. 441-456. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/14/3/441

HANCOX, Donna. The Process of Remembering with the  Forgotten Australians: Digital Storytelling and Marginalized Groups. In: Human Technology. An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments,  roč. 8, č. 1, s. 65-76. Dostupné z: http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume8/2012/Hancox.pdf

HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: sociologické nakladatelství, 2009.

LUNDBY, Knut. Editorial: mediatized stories: mediation perspectives on digital storytelling. In: New Media & Society, roč. 10, č. 3, s. 363. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/10/3/363

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1997.

NEIGER, Motti. MEYERS, Oren, ZANDBERG, Eyal.  On Media Memory: Editors Introduction. In: On Media Memory – Collective memory in a New Media Age. Basingstoke: Palgrave, 2001, s. 1-9. Dostupné z: http://www.mottineiger.com/image/users/171194/ftp/my_files/on%20media%20memory-contants%20and%20intro.pdf?id=8487478

NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: BENSA, Alban. Politika paměti. Antologie francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998, s 7-31.

About Us. Machsomwatch: Women against occupation and for human rights [online]. [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.machsomwatch.org/

Organization. Breaking the Silence: Israeli soldiers talk about the occupied territories [online]. [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.breakingthesilence.org.il/about/organization

Tuesday, July 31, 2012

Příběh podcastingu


Text nabízí shrnutí vývoje a jednotlivých charakteristik mediálního fenoménu zvaného podcasting. Čerpá přitom z teoretické studie Richarda Berryho z časopisu Convergence, kterou rozšiřuje za pomoci dalších konceptů mediálních studií nových médií – mediální konvergence a tzv. produsage. Popisuje také různé podoby podcastingu a možnosti jeho využití, především v oblasti komerčního rozhlasového vysílání a v médiích veřejné služby. V závěru je diskutován budoucí vývoj podcastingu jak ve sféře institucionalizovaných médií, tak na úrovni tvůrců-amatérů. 

BERRY, Richard (2006). Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2006, roč. 12, č. 2, s. 143–162.

Monday, July 30, 2012

Hudební byznys ovládají nové mediální technologie: analýza managementu skupiny RadioheadAbstract:
This essay aims to approximate and describe the situation, that now exist in the field of music industry distribution with the help of new media technologies. The introduction is based and follows the article: Radiohead´s Managerial Creativity of Guy Morrow, which historically documents the first commercial efforts to distibute music on the Internet on the principle: „Download our album for free and send us as much money as you consider to be enough.“ This new marketing strategy is emerging more often in the music world, and it is becoming very popular for musicians nad their managers, because it spreads rapidly and it is more interactive experience for users than the rigid methods of music record companies.Seznam použité literatury a zdrojů:

  • Adorno, T. On jazz, Discourse. 1989, 12(1), 45-69.

Friday, July 27, 2012

Demografie zasílání SMS zpráv

Odborný časopis New Media & Society uveřejnil ve svém listopadovém vydání z roku 2011 studii s názvem The socio-demographics of texting: An analysis of traffic data. V ní autoři analyzují téměř 400 milionů SMS zpráv a zkoumají, s jakým pohlavím lidé nečastěji komunikují s ohledem na věk a k čemu zaslané SMS zprávy vůbec slouží. I přes silný vliv internetu a sociálních sítí, mobilní telefony jsou světově nejčastěji používaným prostředkem pro zasílání krátkých zpráv. Práce srovává výsledky studie, ve kterých figurují zejména teenageři, s dalšími komunikačními trendy, které s SMS zprávami souvisí - jde zejména o nepsaná psychologická pravidla, šikanu a socializaci. V závěru zaznívají doporučení pro marketingové využití tohoto výzkumu.

Použitá literatura:

Ling, R., Betel, T. F., Sundsøy, P. R.: The socio-demographics of textil: An analysis o tradic data. New Media Society 2012 14.
Hall, Jefrey A., Baym, Nancy K.: Calling and texting (too much): Mobile maintenance expectations, (over)dependence, entrapment, and friendship satisfaction. New Media Society 2012 14.
Bond, Emma: Managing mobile relationships: Children´s perceptions of the impact of the mobile phone on relationships in thein everday lives. Childhood 2012 17.
Jenkins, Henry: Convergence Culture. New York: New York University Press 2008. 351 s.
Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 2000. 374 str.

Sunday, July 15, 2012

Pohledy mladých lidí na rizika a benefity internetové sebeprezentace

Esej vychází z článku Rozpory identity v době Internetu: Pohledy mladých lidí na rizika a benefity internetové sebeprezentace od Katie Davisové. Článek sumarizuje část studie na téma etických aspektů chování mladých lidí na Internetu, na kterém se Davisová podílela. Předmětem jejího zájmu jsou pak dopady výskytu člověka v rozličných internetových prostředích na jeho identitu. Nevěnuje se ani tolik psychickým dopadům takového chování, spíše ji zajímá, jaký postoj k němu lidé zaujímají – jaké v něm vidí přínosy a naopak v čem spatřují rizika. Soustředí se při tom na postoje mládeže, pro které je otázka identity nejpalčivější.


Seznam použité literatury a zdrojů

BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond, New York: Peter Lang Publishing, 2008, 417 s. ISBN 978-0-8204-8866-0.
DAVIS, Katie. Tensions of identity in a networked era: Young people’s perspectives on the risks and rewards of online self-expression. New Media & Society [online]. Vol. 14, 3, May 2012, [cit. 2012-06-25]. Dostupný z WWW: <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/4/634.full>.
FABUŠ, Palo. Co jsou to nová média? Literární noviny [online]. Duben 2009, [cit. 2012-06-27]. Dostupný z WWW: <http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=3182>.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-287-4
O'REILLY, Tim. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again [online]. Dostupný z WWW: <http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web-20-compact.html> [cit. 2012-06-27].
Project Zero [online]. <http://pzweb.harvard.edu/> [cit. 2012-06-25].
ROSEN, Jay. PressThink : Ghost of Democracy in the Media Machine [online]. 2006 [cit. 2012-06-27]. PressThink: The People Formerly Known as the Audience. Dostupné z WWW: <http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html>
VAN DIJCK, José; NIEBORG, David. Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media Society [online]. 2009, 11, [cit. 2011-09-02]. Dostupný z WWW: <http://nms.sagepub.com/content/11/5/855.abstract>.
Wikipedia: LiveJournal [online]. <http://en.wikipedia.org/wiki/LiveJournal> [cit. 2012-06-26].
ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0 – charakteristiky a služby [online]. Dostupný z WWW: <http://zbiejczuk.com/web20/> [cit. 2012-06-27].