Sunday, July 15, 2012

Pohledy mladých lidí na rizika a benefity internetové sebeprezentace

Esej vychází z článku Rozpory identity v době Internetu: Pohledy mladých lidí na rizika a benefity internetové sebeprezentace od Katie Davisové. Článek sumarizuje část studie na téma etických aspektů chování mladých lidí na Internetu, na kterém se Davisová podílela. Předmětem jejího zájmu jsou pak dopady výskytu člověka v rozličných internetových prostředích na jeho identitu. Nevěnuje se ani tolik psychickým dopadům takového chování, spíše ji zajímá, jaký postoj k němu lidé zaujímají – jaké v něm vidí přínosy a naopak v čem spatřují rizika. Soustředí se při tom na postoje mládeže, pro které je otázka identity nejpalčivější.


Seznam použité literatury a zdrojů

BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond, New York: Peter Lang Publishing, 2008, 417 s. ISBN 978-0-8204-8866-0.
DAVIS, Katie. Tensions of identity in a networked era: Young people’s perspectives on the risks and rewards of online self-expression. New Media & Society [online]. Vol. 14, 3, May 2012, [cit. 2012-06-25]. Dostupný z WWW: <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/4/634.full>.
FABUŠ, Palo. Co jsou to nová média? Literární noviny [online]. Duben 2009, [cit. 2012-06-27]. Dostupný z WWW: <http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=3182>.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-287-4
O'REILLY, Tim. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again [online]. Dostupný z WWW: <http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web-20-compact.html> [cit. 2012-06-27].
Project Zero [online]. <http://pzweb.harvard.edu/> [cit. 2012-06-25].
ROSEN, Jay. PressThink : Ghost of Democracy in the Media Machine [online]. 2006 [cit. 2012-06-27]. PressThink: The People Formerly Known as the Audience. Dostupné z WWW: <http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html>
VAN DIJCK, José; NIEBORG, David. Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media Society [online]. 2009, 11, [cit. 2011-09-02]. Dostupný z WWW: <http://nms.sagepub.com/content/11/5/855.abstract>.
Wikipedia: LiveJournal [online]. <http://en.wikipedia.org/wiki/LiveJournal> [cit. 2012-06-26].
ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0 – charakteristiky a služby [online]. Dostupný z WWW: <http://zbiejczuk.com/web20/> [cit. 2012-06-27].

No comments:

Post a Comment