Saturday, December 31, 2016

Personalizace a informační bublina


Abstrakt
V posledních letech se hovoří o tom, že internet nabízí nepřeberné množství názorů, idejí a perspektiv, které z tohoto prostoru vytváří jakousi zásobárnu velmi rozmanitých informací. Nicméně, existují kritici, kteří argumentují, že probíhající a všudypřítomná personalizace ve skutečnosti snižuje názorovou diverzitu tím, že vytváří tzv. informační bubliny. Tento fenomén může vést k informační exkluzi a potenciálně tak ohrožovat demokracii. Tato esej ve svém počátku nabízí vhled do problematiky a následně autorka analyzuje vybranou literaturu. V první části práce jsou představeni oponenti personalizace, zatímco druhá část uvádí příklady kontrastních názorů, které naznačují, že efekt personalizace na přístup k informacím je minimální. V závěrečné části autorka nabízí případné řešení a zároveň se přiklání k názoru internetových optimistů. Personalizace může být jak prospěšná, tak škodlivá a internet obecně vede k rozšiřování obzorů spíše než k informační exkluzi.

Abstract
It has been argued that the Internet increase the number of available viewpoints, perspectives, ideas and opinions available, leading to a very diverse pool of information. However, critics have argued that personalization actually decrease information diversity by forming so called “filter bubbles”. This phenomenon may cause the information exclusion and potentially threat our democracies. At the beginning, this paper provides insight into the current issue and then analyses the academic literature. The first part of the paper introduces the opponents of personalization, while the second part provides examples of contrasting views suggesting the effect is minimal. In the concluding part author provides the possible solution and leans towards the point of view of internet optimists. Personalization can be beneficial as well as harmful and Internet broadens people´s minds instead of narrowing them.

Zdrojová publikace
Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin UK.

Friday, December 30, 2016

Politická satira jako projev participace v rámci Youtube

Abstrakt


Práce je věnována politické satiře jako prostoru pro participaci v rámci nových médií, konkrétně portálu Youtube. Přibližuje akademický text Leslie A. Rill a Christophera L. B. Cardiela nazvaný Funny, Ha-Ha: The Impact of User-Generated Political Satire on Political Attitudes, který se zabýval vlivem uživatelsky generované satiry na názory publik v rámci amerických prezidentských voleb v roce 2012, kterou navazuje na teoretické poznatky dalších autorů z oblasti participace.

Abstract

         This paper is focused on the phenomenon of political satire in new media as axiomatic example of the audience activity and participation. It is based on the study of Leslie A. Rill and Christophera L. B. Cardiel: Funny, Ha-Ha: The Impact of User-Generated Political Satire on Political Attitudes, which examined the impacts of user generated political satire on Youtube during the US presidential election in 2012.  Their findings are then contextualised using theories of other academics from the field of media studies.

Zdrojová studie

RILL, L. A. a C. L. B. CARDIEL. Funny, Ha-Ha: The Impact of User-Generated Political Satire on Political Attitudes. American Behavioral Scientist [online]. 2013, 57(12), 1738-1756 [cit. 2016-12-30]. DOI: 10.1177/0002764213489016. ISSN 0002-7642. Dostupné z: http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0002764213489016

Sunday, December 11, 2016

Změny v politické komunikaci na Twitteru ukázané na příkladu prezidentských volbách v USA v roce 2012 a 2016

Abstrakt

Cílem této práce je představit studii s názvem Uchopení příležitosti: použití Twitteru v prezidentské kampani v průběhu volebního cyklu 2012, kterou napsal Daniel Kreiss. Studie je o tom, jakým způsobem používají členové týmu Twitter k ovlivňování agendy a rámců profesionálních novinářů a ovlivnění svých příznivců. Z rozhovorů se členy týmu v roce 2012 v rámci kampaně Obamy a Romneyho a kvalitativní obsahové analýze jednotlivých tweetů vyplývá, že Obamova kampaň měla mnohem větší schopnost reagovat v reálném čase díky své autonomii. Kreiss tvrdí, že v mimořádných momentech kampaní se může uplatňovat teorie, kterou Isaac Reed nazývá „performativní moc“, prostřednictvím které lze ovlivnit aktéry správně načasovaným, emocionálně rezonantním a rétoricky efektivním obsahem. Součástí této práce je také komparace politické komunikace na Twitteru v kampani v roce 2012 a 2016.

Abstract

The purpose of this paper is to introduce a study called Seizing the moment: The presidential campaigns’ use of Twitter during the 2012 electoral cycle written by Daniel Kreiss. The study is about how staffers used Twitter to influence the agendas and frames of professional journalists, as well as appeal to strong supporters. Drawing on interviews with staffers from the 2012 Obama and Romney presidential campaigns and qualitative content analysis of their Twitter feeds, staffers cites that Obama’s campaign had much greater ability to respond in real time thanks to its autonomy. Kreiss argues that at extraordinary moments campaigns can exercise a theory what Isaac Reed calls “performative power,” influence over other actors‘ through well-timed, resonant, and rhetorically effective content. A part of this paper is to compare politial communication on Twitter of 2012 campaign with the 2016 campaign.

Zdrojová studie

KREISS, Daniel. Seizing the moment: The presidential campaigns’ use of Twitter during the 2012 electoral cycle [online]. Chapel Hill, 2014 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2014/12/04/1461444814562445.abstract. University of North Carolina.