Sunday, December 11, 2016

Změny v politické komunikaci na Twitteru ukázané na příkladu prezidentských volbách v USA v roce 2012 a 2016

Abstrakt

Cílem této práce je představit studii s názvem Uchopení příležitosti: použití Twitteru v prezidentské kampani v průběhu volebního cyklu 2012, kterou napsal Daniel Kreiss. Studie je o tom, jakým způsobem používají členové týmu Twitter k ovlivňování agendy a rámců profesionálních novinářů a ovlivnění svých příznivců. Z rozhovorů se členy týmu v roce 2012 v rámci kampaně Obamy a Romneyho a kvalitativní obsahové analýze jednotlivých tweetů vyplývá, že Obamova kampaň měla mnohem větší schopnost reagovat v reálném čase díky své autonomii. Kreiss tvrdí, že v mimořádných momentech kampaní se může uplatňovat teorie, kterou Isaac Reed nazývá „performativní moc“, prostřednictvím které lze ovlivnit aktéry správně načasovaným, emocionálně rezonantním a rétoricky efektivním obsahem. Součástí této práce je také komparace politické komunikace na Twitteru v kampani v roce 2012 a 2016.

Abstract

The purpose of this paper is to introduce a study called Seizing the moment: The presidential campaigns’ use of Twitter during the 2012 electoral cycle written by Daniel Kreiss. The study is about how staffers used Twitter to influence the agendas and frames of professional journalists, as well as appeal to strong supporters. Drawing on interviews with staffers from the 2012 Obama and Romney presidential campaigns and qualitative content analysis of their Twitter feeds, staffers cites that Obama’s campaign had much greater ability to respond in real time thanks to its autonomy. Kreiss argues that at extraordinary moments campaigns can exercise a theory what Isaac Reed calls “performative power,” influence over other actors‘ through well-timed, resonant, and rhetorically effective content. A part of this paper is to compare politial communication on Twitter of 2012 campaign with the 2016 campaign.

Zdrojová studie

KREISS, Daniel. Seizing the moment: The presidential campaigns’ use of Twitter during the 2012 electoral cycle [online]. Chapel Hill, 2014 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/early/2014/12/04/1461444814562445.abstract. University of North Carolina.

No comments:

Post a Comment