Sunday, February 28, 2010

Využití internetových sociálních sítí Facebook, MySpace a Twitter v prezidentské volební kampani Baracka Obamy

Esej „Využití internetových sociálních sítí Facebook, MySpace a Twitter v prezidentské volební kampani Baracka Obamy“ má za úkol analyzovat úlohu internetových sociálních sítí Facebook, Myspace a Twitter v prezidentské volební kampani Baracka Obamy, která přinesla zcela revoluční přístup k virtuálním komunitám. V první kapitole je popsán obecný rámec průběhu prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, druhá kapitola se zaměřuje na americké prezidentské volby v roce 2008. Třetí část představuje komunitní servery Facebook, Myspace a Twitter ve spojitosti s volební kampaní Baracka Obamy. Závěrem práce nabízí shrnutí poznatků o využití sociálních sítí ve volební kampani.

Google v éře Webu 2.0

Web 2.0 je od počátku pevně spjatý s aplikacemi a službami Googlu. Ve své práci deskriptivním přístupem představuji řadu produktů společnosti Google v kontextu Webu 2.0. Tomu předchází vysvětlení termínu Web 2.0, sumarizování jeho hlavních charakteristik a jejich uplatnění v praxi. Určitý prostor je věnován rovněž základním informacím o společnosti Google. Na závěr jsem se pokusila zhodnotit a shrnout vztah Googlu a Webu 2.0 a naznačit jejich vývojové možnosti do budoucna.

Bezpečnostní rizika aplikací Web 2.0: fenomén Facebook

Komunitní portál Facebook patří do skupiny nových médií, kterou poprvé definoval mediální teoretik Marshall McLuhan. Již v 60. letech minulého století McLuhan tvrdil, že se svět stane takzvanou globální vesnicí, kdy technologie umožní propojit celý svět a my tak budeme v jednom okamžiku přítomni a přístupni dalším lidem po celém světě.
Sociální portál Facebook a sociální sítě jsou jednou z nejpodstatnějších součástí Webu 2.0., což je termín pro aplikaci, kde obsah tvoří a přijímají sami uživatelé. Účelem sociálních sítí obecně je vytvoření online komunity lidí, která má společné zájmy a aktivity. Klíčovými se stávají faktory zábava a moment propojení komunity osob.
O Facebooku se v poslední době především diskutuje v souvislosti s bezpečnostními riziky. Shodou okolností na začátku minulého roku vydala Evropská unie zprávu, ve které varovala před potencionálními riziky, které uživatelům sociálních sítí hrozí. Jmenovitě pak zmínila sociální portál Facebook. Nejvíce diskutovanými bezpečnostními riziky Facebooku jsou vytváření falešných identit, uveřejňování citlivých informací uživatelů - únik informací, věková hranice uživatelů a z technologického hlediska jsou to viry a spamy.
Nicméně Facebook představuje pro uživatele stejná rizika jako jiná počítačová kriminalita. A protože žijeme v mediální době, tak by se mělo tím spíše diskutovat o tom, jak mládež ve školách edukovat v rámci mediální výchovy na co si mají dávat pozor.

Napsala: Alžběta Šťastná

Tuesday, February 23, 2010

Absolutně kolektivní aneb Dlouhá cesta od kolektivního ke sdílenému vědomí

Práce pojednává o současném stavu komunikačních technologií a tendencích společnosti neustále vylepšovat možnosti dorozumívání. V eseji je nastíněna možná budoucnost mezilidské komunikace vycházející z historických i současných tendencí lidského druhu. Zabývám se kolektivním vědomím společnosti, které s modernizací médií dostává stále větší prostor (internet, Web 2.0). Popisuji vývoj moderních médií a jeho cestu od komunikačního modelu "one-to-one" k modelu "many-to-many". V závěru práce je rozpracován pojem "sdílené vědomí" jako vyšší stupeň a důsledek vědomí kolektivního.

Friday, February 19, 2010

Janev, Radek: Mobilní internet – fenomén na vzestupu!, Esej, 2010 (anotace)

Internet jako nové médium je tématem této eseje, ve které se zamýšlím nejen nad historií, ale i současnými trendy, především pak mobilním internetem. Zaobírám se médiem jako takovým a také technickou stránkou věci, která je pro rozvoj internetu rozhodující. Od statického po mobilní, od stolních počítačů po kapesní multimediální přístroje.
Touha spotřebitele po vývoji přístrojů s novými možnostmi a technologiemi a zároveň tlak výrobců na spotřebitele prostřednictvím nových aplikací na aktivní využívání těchto technologií v závislosti na využití internetu. Dále se zamýšlím nad dalším možným vývojem mobilního internetu.

„Tváří v tvář“ Facebooku

Kdo jsou uživatelé Facebooku a dalších sociálních sítí? Co je důvodem, proč lidé využívají ke komunikaci tuto novou technologii? Tyto otázky jsou základem tohoto článku. Způsob užívání sociálních sítí je různý, stejně tak jako jsou různí lidé, tedy jejich uživatelé. Pro mnoho z nich jsou náhradou normálního lidského povídání „tváří v tvář“. Souvisejícím tématem článku je také konvergence kultury pomocí nových médií jako je například YouTube. Kulturu jako zábavu a byznys předpověděl téměř před 50 lety Marshall McLuhan, který je také autorem termínů: „globální vesnice“ a „médium je poselství“. Tato esej se také pokouší odpovědět na otázky, jak v nových médiích funguje cenzura a propaganda. Nakonec také nabízí možnost „virtuální sebevraždy“, tedy „zabití“ sebe na všech sociálních sítích a opuštění virtuálních „přátel“.

Únik do světa her

Semestrální práce - anotace
Únik do světa her
Virtuální svět generací předchozích a současnosti – prohlubující se propast?

Anotace
Svět her dětí a dospívajících a virtuální hry dnešních mladých se v mnohém liší, ale ponoření se do příběhu a identifikace s hrdinou je jistě stále stejná ať se jednalo o četbu, sledování filmů či hraní počítačových her. Jak se bavili děti před II. Světovou válkou, v dobách tuhého budování socialismu a jaké virtuální světy mají dnešní dospívající? Proč ve čtyřicátých letech minulého století vznikalo v tehdejší Československé republice podle vzoru komiksového seriálu desetitisíce klubů mladých fanoušků? A proč hrají dnes miliony mladých hry MMORPG? Práce je pokusem o náhled na fenomén her v různých formách jako důležité součástí rozvoje dětí a dospívajících. Zajímají mě podobnosti a rozdíly a z toho vyplývající mezigenerační rozpory dnešních dětí a jejich rodičů. Vycházím z rozhovorů a pozorování v České republice a dřívější ČSSR.

Thursday, February 18, 2010

GeenStijl

Mediální scénu v Nizozemsku změnil příchod blogu GeenStijl (bez stylu, nevkus) v roce 2003. Zaměřen na mladé muže vyššího vzdělání, přinesl množství seriózních a smyšlených zpráv, sarkasticky okomentovaných a často zacházejících za hranice dobrého vkusu. Během velmi krátké doby získal blog obrovské množství čtenářů a stal se vlivným subjektem na nizozemské mediální scéně. Slova, která GS vymyslel, se opakovaně objevují v nových vydáních slovníků holandštiny. V zaří 2010 bude zahájeno televizní a rozhlasové vysílání PowNed, která má své základy v blogu. Moje práce je deskripcí tohoto blogu.

Wednesday, February 17, 2010

Nová média- Fenomén Second life

Nová média je pojem posledních let. Co to jsou nová média a jaký fenomén se z nich může vyvinout, ukáže následující práce. Za cíl si autor dal ukázat na příkladu Second life fenomén nových médií.
Zpočátku autor vytýčí základní charakteristiky nových médií, které posléze dokáže na Second life. Second life popíše z hlediska historie, popíše jeho základní rysy, ekonomii Second life a příležitosti, které se zde dají najít. Osobní zkušenosti uživatelů jsou též zahrnuty. A jelikož není nic dokonalé, autor poukáže i na nedostatky, s kterými se SL potýká.
Na závěr se autor zamýšlí nad principy Transmediálního vyprávění, Kolektivní inteligence a Produsage vztažené v kontextu k Second life.

Tuesday, February 16, 2010

Vliv elektronickým médií na proměnu sociálního chování

Elektronická média jsou samozřejmou součástí našich životů. Se zdokonalováním telekomunikačních technologií vzrůstá naše informovanost, dostupnost a zájem o aktuální dění. Současně s tím bychom si ale měli uvědomit, jak elektronická média přispívají k proměně našeho sociálního chování a vzájemné interakce, jak ovlivňují náš společenský život. Tato práce má tyto změny nejen popsat, ale zároveň má odhalit příčiny a jejich možné řešení. Při psaní jsem vycházela zejména z prací Joshuy Meyrowitze a Johna B. Thomspona – významných profesorů a mediálních teoretiků, kteří se vlivem elektronických médií na proměnu sociálního chování zabývají. Práce obsahuje jak základní myšlenky obou autorů, tak i srovnání obou přístupů.

Monday, February 15, 2010

Warezová scéna a šíření warezu mezi běžné uživatele

Esej se zabývá vznikem a vývojem warezové scény a šířením warezu mezi běžné uživatele. Práce nejdřív osvětluje, co všechno se skrývá pod pojmem warez. Poté se přesouvá trochu do historie, do období vzniku warezové scény. Dále se zabývá jejím vývojem, zásadami a strukturou. Poté krátce představí jednotlivé způsoby šíření warezu, jako jsou P2P sítě, Filehostingové servery nebo FTP servery. Objasní, jaký má warez vztah k zákonům. A v poslední řadě bude trochu polemizovat o etice a legitimitě warezu.

Současné využití a úskalí sociálních sítí

Sociální sítě si získaly mezi uživateli internetu nebývalou oblibu. Existují jich nepřeberná množství, která sdružují osoby stejné profese, spolužáky, etnické skupiny, geografické regiony nebo zájmové činnosti. Díky rozvíjení nových technologií se jejich tvůrci předhánějí v poskytování služeb. Zatímco uživatelé hromadně sdílí fotografie, zasílají si zprávy, chatují a seznamují se, odborníci poukazují na úskalí tohoto druhu komunikace. Je jím především rizikové užívání sítí mladistvými, používání falešných identit a narušování soukromí jedince. Pro jejich řešení se společnost shoduje, že je důležité ošetřit chování uživatelů v rámci internetu na sociální, technické a právní úrovni.

Sunday, February 14, 2010

Fenomén Čtyřlístek a jeho adaptace v rámci nových médií

Tématem této seminární práce je kreslený seriál pro děti, Čtyřlístek, od jehož vzniku nedávno uplynulo čtyřicet let. V reakci na takto dlouhou historii tohoto komiksu řeším otázku, jak se jeho tvůrci vyrovnali se změnami, které v průběhu existence seriálu nastaly v souvislosti s transformací centrálně řízeného hospodářství v jeho tržní podobu, a také se změnami, jež se udály následkem technického pokroku v oblasti médií.

Během svého výkladu se za pomoci deskriptivní metody bádání dotknu toho, co Henry Jenkins nazval „transmediálním vyprávěním příběhu“ a aplikuji tento teoretický pojem na Čtyřlístek, čímž objevím, jaké další mediální formy se vyvinuly z původně komiksového zpracování obsahu vytvořeného ilustrátorem Jaroslavem Němečkem.

Dále se budu zabývat pojmem kolektivní inteligence, který se v mém případě vztahuje především k publiku, jenž přijímá obsah kresleného seriálu a je jeho příznivcem. Jedním ze způsobů, jak se tato přízeň projevuje, je shromažďování dostupných informací s komiksem souvisejících a jejich sdílení s ostatními členy společnosti.

Konečně se také zmíním o tzv. konceptu produsage, za nímž v praktické podobě stojí aktivita publika, kterou je různorodé nakládání s obsahem Čtyřlístku, zejména jeho přetváření, upravování a parodování. Produkty této činnosti potom existují jako nový autorský obsah a jsou dále šířeny.

Virtuální světy na internetu na příkladu Second Life

Tato práce má za cíl zmapovat fenomén Second Life. Bude se jím zabývat z různých perspektiv. Hlavním cílem bude pohled na tento virtuální svět z hlediska sociálních a ekonomických aspektů. Záměrem je vytvořit komplexní obraz, proto bude součástí práce vedle těchto hledisek i jeho popis, fungování a principy zahrnující koncept produsage, různé příklady, fakta a čísla, a pohled na jeho českou komunitu. První částí je krátké pojednání o virtuálních světech obecně, další je věnována přímo Second Life a vysvětlení o co jde. Dále se práce zaměřuje na sociální aspekty SL – komunikaci, společenský život, sociální skupiny a události, a jaké jsou některé klady a zápory tohoto druhu komunikace. Další část je věnována ekonomickým aspektům – o využívání SL reálnými společnostmi jako prostředku marketingu a o podnikání přímo v SL. V závěru pak shrnuje svá zjištění.

Bulvár na internetu


Internet v současné době nabízí mnoho, mimo jiné i bulvární zpravodajství. Výhody internetové podoby bulváru oproti tisku jsou okamžitá dostupnost, průběžné doplňování obsahu přes den nebo například větší počet obrazového materiálu. Důvodem ke čtení takového zpravodajství může být hlavně hledání zábavy nebo uvolnění, zvědavost nebo sledování známých osobností. Porovnáním několika českých a USA webů můžeme zjistit, zda se obsahy podobají a zaměřují se na podobná témata a jakým způsobem jsou čtenářům prezentovány. 

Saturday, February 13, 2010

Přehled technik užití transmediálního vyprávění a kolektivní inteligence u amerických seriálů Simpsonovi, M*A*S*H, Dallas, PřáteléVe své práci mapuji způsoby užití transmediálního vyprávění a kolektivní inteligence u vybraných amerických seriálů Simpsonovi, M*A*S*H, Dallas a Přátelé. Každý z nich byl či je v něčem přelomový. Snažila jsem se vybrat taková díla, jež jsou navzájem odlišná obsahem, formou prezentace, obdobím vzniku a prezentace, zároveň jejich účelem. K těmto kritériím výběru jsem přidala ještě celosvětově vysokou (rekordní) sledovanost. Volba zrovna těchto čtyř titulů se tak objasnila. Sledovala jsem u nich okolnosti vzniku, vývoj a početnost fanoušků a jejich počínání.
Zajímalo mě, jsou-li u těchto seriálů techniky kontaktu s publikem užity stejně, přestože se od sebe tato čtyři díla v mnoha ohledech výrazně liší.

Thursday, February 11, 2010

České sociální sítě

Moje seminární práce je především zaměřena na nejpoužívanější a nejoblíbenější sociální sítě u nás. Jsou to Lide.cz, Spoluzaci.cz a Libimseti.cz. Snažím se popsat jejich funkci, historii a použitelnost. Dále se zmiňuji o historii a vzniku sociálních sítí ve světě. Ve své práci také uvádím i další české sociální sítě, i když jsou méně používané. Uvedla jsem také některé grafy, které znázorňují, jak si proti sobě jednotlivé sítě stojí.

Minulost, současnost a budoucnost komunikačního programu ICQ

Tato práce se bude zabývat komunikačním prostředkem ICQ. Zahrne jeho genezi- ozřejmím důvody, proč tento komunikační prostředek vznikl, jak se vyvíjel a pokusím se nastínit i jeho možnou budoucnost. Popíšu i jeho současné konkurenty či případné nástupce. Podrobněji shrnu, jakými vývojovými fázemi ICQ prošlo. Zejména se však zamyslím nad důvody jeho velké popularity v Česku a nad profily jeho uživatelů. Dále se potom samozřejmě podívám na jeho funkce, které podrobněji popíšu.

Wednesday, February 10, 2010

Facebook - jak jej lze využít a na co si dát pozor

Práce se zabývá Facebookem obecně, tedy jako komunikačním prostředkem, zábavnou variantou pro trávení volného času, a snaží se postihnout jeho nejdůležitější negativní i pozitivní stránky. Smyslem eseje je zauvažovat nad dopadem Facebooku na mladé lidi, komunikaci mezi nimi, zejména však na změnu v jejich uvažování, a posléze rozuzlit pořád a dokola omýlané téma „mladí lidé a online komunikace“. Zároveň je zde stručně shrnutý původ Facebooku, některé skandální incidenty propírané médii a další pro představu nezbytná fakta. Pokoušíme se zde komplexně analyzovat Facebook z mnoha úhlů pohledu a získat tak co nejobjektivnější výsledek.

Martina Bednářová

Monday, February 8, 2010

Globalizace a nová média – kdo, s kým, proti komu, jak a proč?

Tato esej se zabývá globalizací a jejím propojením s novými médii. Text představuje základní definice globalizace a nových médií a analyzuje jejich vývoj a hlavní politická, ekonomická a kulturní hlediska globalizace. Zabývá se příčinami pozitivních a negativních náhledů na globalizaci a analyzuje subjekty jednotlivých směrů a možné důvody, které je takovým směrem vedou. Autor polemizuje s teorií nových médií jako jednou z příčin globalizace a se skutečností, že odpůrci globalizace ji způsobem, kterým užívají nová média, nevědomky podporují.

Sunday, February 7, 2010

Nový nebezpečný fenomén světa digitálních a komunikačních technologií – kyberšikana

Tato seminární práce se zabývá odvrácenou stránkou digitálních médií, tedy situacemi, kdy je lidé využívají k ublížení, zesměšnění, provokování ostatních. Zejména mezi studenty a dospívající mládeží se rozmohl nový fenomén kyberšikany. Kromě základní charakteristiky kyberšikany (a tradiční šikany) mě zajímají její formy, prostřednictvím kterých se projevuje, na koho je zaměřena, proč se proti ní nesnadno bojuje a jak se proti kyberšikaně vůbec dá bojovat. Toto doplním některými známými případy (především) ze zahraničí.

Sociální sítě a pohled na jejich uživatele

Ve své seminární práci se zaměřuji především na uživatele sociálních sítí. V obecné rovně seznámím čtenáře se sociálními sítěmi a jejich stručnou historií. Dále se pokusím zodpovědět otázky, kdo jsou uživatelé sociálních sítí, jak to vypadá s ochranou jejich osobních údajů a jaké nástrahy je na sítích mohou potkat, Dále pak, kdo a jak využívá údaje, které o sobě uživatelé sdělují. Jako konkrétní příklady toho, co sociální sítě mohou svým uživatelům nabídnout, jsem vybrala Facebook a MySpace.

Tuesday, February 2, 2010

The Fun Theory: Úspěch virální kampaně značky Volkswagen z hlediska konceptu "šiřitelných médií"

Tento esej o virálním marketingu využívá konceptu “šiřitelných médií”, vytvořeného mediálním vědcem Henry Jenkinsem, pro popis a analýzu The Fun Theory, velmi úspěšné loňské virální kampaně automobilky Volkswagen. Kromě hledání příčin její popularity mezi uživateli nových médií se zabývám (vycházejíc z myšlenky slavné Postmanovy knihy Ubavit se k smrti) také legitimitou užití zábavy a popkulturních obsahů pro účely zvyšování občanské angažovanosti a kvality životního prostředí.

Softwarové pirátství a P2P sítě v kontextu kolektivní inteligence a produsage

Mnoho odborníků zabývajících se novými médii používá ve svých textech výrazy P2P a BitTorrent. Tyto pojmy nejsou ale pro většinu veřejnosti příliš známé. Tato práce vysvětluje základní pojmy ze světa informačních technologií spojených se stahováním nelegálního obsahu a vysvětluje také význam konceptů produsage i kolektivní inteligence. Mapuje softwarové pirátství od historie až do současnosti a ukazuje nejčastější způsoby distribuce nelegálního obsahu. Hledá charakteristické rysy produsage a kolektivní inteligence v organizaci práce softwarových pirátských skupin, v systémech distribučních cest P2P sítí a nastiňuje možný vývoj do budoucna.

Ludvík Kysela