Tuesday, July 31, 2012

Příběh podcastingu


Text nabízí shrnutí vývoje a jednotlivých charakteristik mediálního fenoménu zvaného podcasting. Čerpá přitom z teoretické studie Richarda Berryho z časopisu Convergence, kterou rozšiřuje za pomoci dalších konceptů mediálních studií nových médií – mediální konvergence a tzv. produsage. Popisuje také různé podoby podcastingu a možnosti jeho využití, především v oblasti komerčního rozhlasového vysílání a v médiích veřejné služby. V závěru je diskutován budoucí vývoj podcastingu jak ve sféře institucionalizovaných médií, tak na úrovni tvůrců-amatérů. 

BERRY, Richard (2006). Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2006, roč. 12, č. 2, s. 143–162.

Monday, July 30, 2012

Hudební byznys ovládají nové mediální technologie: analýza managementu skupiny RadioheadAbstract:
This essay aims to approximate and describe the situation, that now exist in the field of music industry distribution with the help of new media technologies. The introduction is based and follows the article: Radiohead´s Managerial Creativity of Guy Morrow, which historically documents the first commercial efforts to distibute music on the Internet on the principle: „Download our album for free and send us as much money as you consider to be enough.“ This new marketing strategy is emerging more often in the music world, and it is becoming very popular for musicians nad their managers, because it spreads rapidly and it is more interactive experience for users than the rigid methods of music record companies.Seznam použité literatury a zdrojů:

  • Adorno, T. On jazz, Discourse. 1989, 12(1), 45-69.

Friday, July 27, 2012

Demografie zasílání SMS zpráv

Odborný časopis New Media & Society uveřejnil ve svém listopadovém vydání z roku 2011 studii s názvem The socio-demographics of texting: An analysis of traffic data. V ní autoři analyzují téměř 400 milionů SMS zpráv a zkoumají, s jakým pohlavím lidé nečastěji komunikují s ohledem na věk a k čemu zaslané SMS zprávy vůbec slouží. I přes silný vliv internetu a sociálních sítí, mobilní telefony jsou světově nejčastěji používaným prostředkem pro zasílání krátkých zpráv. Práce srovává výsledky studie, ve kterých figurují zejména teenageři, s dalšími komunikačními trendy, které s SMS zprávami souvisí - jde zejména o nepsaná psychologická pravidla, šikanu a socializaci. V závěru zaznívají doporučení pro marketingové využití tohoto výzkumu.

Použitá literatura:

Ling, R., Betel, T. F., Sundsøy, P. R.: The socio-demographics of textil: An analysis o tradic data. New Media Society 2012 14.
Hall, Jefrey A., Baym, Nancy K.: Calling and texting (too much): Mobile maintenance expectations, (over)dependence, entrapment, and friendship satisfaction. New Media Society 2012 14.
Bond, Emma: Managing mobile relationships: Children´s perceptions of the impact of the mobile phone on relationships in thein everday lives. Childhood 2012 17.
Jenkins, Henry: Convergence Culture. New York: New York University Press 2008. 351 s.
Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 2000. 374 str.

Sunday, July 15, 2012

Pohledy mladých lidí na rizika a benefity internetové sebeprezentace

Esej vychází z článku Rozpory identity v době Internetu: Pohledy mladých lidí na rizika a benefity internetové sebeprezentace od Katie Davisové. Článek sumarizuje část studie na téma etických aspektů chování mladých lidí na Internetu, na kterém se Davisová podílela. Předmětem jejího zájmu jsou pak dopady výskytu člověka v rozličných internetových prostředích na jeho identitu. Nevěnuje se ani tolik psychickým dopadům takového chování, spíše ji zajímá, jaký postoj k němu lidé zaujímají – jaké v něm vidí přínosy a naopak v čem spatřují rizika. Soustředí se při tom na postoje mládeže, pro které je otázka identity nejpalčivější.


Seznam použité literatury a zdrojů

BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond, New York: Peter Lang Publishing, 2008, 417 s. ISBN 978-0-8204-8866-0.
DAVIS, Katie. Tensions of identity in a networked era: Young people’s perspectives on the risks and rewards of online self-expression. New Media & Society [online]. Vol. 14, 3, May 2012, [cit. 2012-06-25]. Dostupný z WWW: <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/4/634.full>.
FABUŠ, Palo. Co jsou to nová média? Literární noviny [online]. Duben 2009, [cit. 2012-06-27]. Dostupný z WWW: <http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=3182>.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-287-4
O'REILLY, Tim. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again [online]. Dostupný z WWW: <http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web-20-compact.html> [cit. 2012-06-27].
Project Zero [online]. <http://pzweb.harvard.edu/> [cit. 2012-06-25].
ROSEN, Jay. PressThink : Ghost of Democracy in the Media Machine [online]. 2006 [cit. 2012-06-27]. PressThink: The People Formerly Known as the Audience. Dostupné z WWW: <http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html>
VAN DIJCK, José; NIEBORG, David. Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media Society [online]. 2009, 11, [cit. 2011-09-02]. Dostupný z WWW: <http://nms.sagepub.com/content/11/5/855.abstract>.
Wikipedia: LiveJournal [online]. <http://en.wikipedia.org/wiki/LiveJournal> [cit. 2012-06-26].
ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0 – charakteristiky a služby [online]. Dostupný z WWW: <http://zbiejczuk.com/web20/> [cit. 2012-06-27].

Tuesday, July 10, 2012

Sociální sítě jako zdroj sportovního zpravodajství – praxe a její rizika

Tato práce vychází ze dvou odborných publikací a také vlastního publicistického článku zveřejněného na webu Mediální proroci.  Článek popisuje, jak převážně čeští sportovci využívají sociální sítě ke komunikaci s fanoušky. V tomto eseji se budu věnovat, jaká je zpětná vazba komunikace. Zabývám se tím, jak sociální sítě využívají ve své práci sportovní novináři. O vzrůstajícím významu internetu a s ním související proměně medializace sportu se zmiňují na příkladu olympijských her 2008 v Pekingu v odborném článku Brett Hutchins and Janine Mikoszaová.  Tento článek poslouží v mé práci k demonstraci aktivity sportovců na sociálních sítích (především na Facebooku a Twitteru) a k vysvětlení proměny mediálních stereotypů a obchodních modelů v souvislosti s právě sociálními sítěmi a dalšími produkty tzv. webu 2.0. Pokusím se zjistit, jak sportovní novináři v Česku využívají sociální sítě ke své práci a také zmíním důležitý fakt, že taková praxe má i svá rizika. O tzv. hoaxu ve sportovním zpravodajství pojednává článek Benjamina a W. Jeffrey Burroughsových.  Na závěr doplním vlastní anketu mezi kolegy z různých redakcí českých médií, které se zabývají sportovním zpravodajství.

HUTCHINS, Brett; MIKOSZA, Janine. The Web 2.0 Olympics: Athlete Blogging, Social Networking and Policy Contradictions at the 2008 Beijing Games. Convergence. 2010, č. 16(3), s 279–297
  BURROUGHS, Benjamin; BURROUGHS, W. Jeffrey. The Masal Bugduv hoax: Football blogging and journalistic authority. New Media & Society. 2012, č. 12, s. 476-492. Originally published online 13 October 2011.

Thursday, July 5, 2012

Teenageři a ochrana soukromí na sociálních sítích


Seminární práce analyzuje text "Přijetí riskantních příležitostí mladými lidmi při tvorbě obsahu: teenageři a jejich užívání sociálních sítí k důvěrnostem, soukromí a sebevyjádření" od Sonii Livingstoneové. Autorka se v článku zabývá otázkou, nakolik bezpečně se dospívající lidé chovají na sociálních sítích, co toto jejich chování určuje a ovlivňuje, jak se mění jejich přístup a co by rádi změnili. Práce dále porovnává tento text s článek danah boydové "Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence" a obsahuje také mlaý kvalitativní výzkum mezi uživateli Facebooku.

Zdroje:
BOYDOVÁ, Danah. Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2008, Sage. London, Los Angeles, New Delhi and Singapore.

GIDDENS, Anthony. Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991, [vii], 256 s. ISBN 07-456-0932-5.

LIVINGSTONEOVÁ, Sonia. Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. New Media & Society [online]. 2008, roč. 10, č. 3. - [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: <http://eprints.lse.ac.uk/27072/1/Taking_risky_opportunities_in_youthful_content_creation_%28LSERO%29.pdf>.

ZIEHE, Thomas. From living standard to life style. Young: Nordic Journal of Youth Research 2(2): 2-16 [online]. 1994 [cit. 2012-07-04].

<www.facebook.com>
<online.sagepub.com>

Online fanoušci televizních seriálů a jejich motivace sdružovat se v komunitách
Tato deskriptivní analýza se zabývá tématem online aktivismu fanoušků televizních seriálů a jejich motivací sdružovat se v komunitách s cílem zachránit oblíbený televizní seriál od jeho avizovaného zániku. K tomuto boji často používají stejné praktiky jako vyspělé a organizované lobbistické skupiny. Motivace k jednání však bývají různé. Jedni jako důvod uvádějí vztek z ignorace či nárokování vlastnictví pořadu, jiní vidí televizní hrdiny jako součást své vlastní rodiny a zdroj vzpomínek. Řada z nich se snaží pouze zviditelnit nebo si něco dokázat. Ať už je jejich motivace jakákoliv, ve svém boji s televizními korporacemi mají jen velmi malou naději na úspěch, což se odráží i na jejich pocitech, které nezřídka kdy končí zklamáním. Boj s větrnými mlýny bývá často prohraný.
Práce vychází ze dvou studií, jejichž autoři jsou Mark Andrejevic a Melissa C.Scardaville. První se zabývá webovou stránkou s názvem Television Without Pity, ve které rozebírá produktivitu online fanoušků komunity. Druhá pak popisuje fanouškovský aktivismus diváků televizních seriálů, zejména pak pořadu Another World. V závěru této práce jsou shrnuty poznatky a zhodnocena metodologie obou autorů.
Zdroje:
ANDREJEVIC, Mark. Watching Television Without Pity: The Productivity of Online Fans. [online]. University of Iowa: Sage Publications, 2008, č. 1 [cit. 2012-07-04].

BAYM, Nancy. Tune in log on: Soaps, fandom, and online community. [online]. London: Sage Publications, 2000 [cit. 2012-07-04].

FISKE, John. Understanding Popular Culture. London: Routledge, 1989, 206 s. ISBN 0415078768.

HABERMAS, Jürgen. The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge: MA: MIT Press, 1991.

JENKINS, Henry. "Cultural acupuncture": Fan activism and the Harry Potter Alliance. [online]. 2012 [cit. 2012-07-04]. ISSN 1941-2258. Dostupné z: http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/305/259

MATELSKI, Marilyn. The soap opera evolution: America's Enduring Romance With Daytime Drama. London: Jefferson (N.C.): McFarland & Company, 1988 [cit. 2012-07-04].

SCARDAVILLE, Melissa C. Accidental Activists: Fan Activism in the Soap Opera Community. [online]. Soap Opera Digest. Sage Publications, 2005, č. 7, s. 21 [cit. 2012-07-04].

TAI, Elizabeth. Television Without Pity: Nazi moderators = zero response from Bravo = zero business sense. [online]. 2008 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: http://imaginarylands.wordpress.com/2008/10/25/television-without-pity-nazi-moderators-zero-response-from-bravo-zero-business-sense/

WIKIPEDIA. Television Without Pity. [online]. 2012 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Television_Without_Pity

Monday, July 2, 2012

Teenageři ve světě transmédií

Esej "Teenageři ve světě transmédií" sumarizuje článek Marianne Martens s názvem "Affect, immaterial labor, and user-generated content". M. Martnes ve svém článku analyzuje, jak díky obsahům vytvářených samotnými účastníky, díky peer to peer marketingu a technologickým možnostem roste vliv transmediálních obsahů a mění se kulturní produkty určené pro mládež. Martens dále zkoumala, jak se měnila role knihovníků, účast mládeže v literatuře pro ně určené a trendy v knižním průmyslu.

ZDROJE:
MARTENS, Marianne. Transmedia teens: Affect, immaterial labor, and user-generated content. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologie [online]. 2011, roč. 17, č. 1 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/17/1/49.full.pdf+html

Další zdroje:
 ·  ANDERSEN, Robin. Battleground: The Media [online]. 2008 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=P5nTqwfK7k8C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
·         HEALEY, Matthew. What Is Branding? [online]. 2008 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=dS9FK9mD5UUC&dq=branding&hl=cs&source=gbs_navlinks_s
·         JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling 101. Confessions of an Aca-Fan: The Official Weblog of Henry Jenkins [online]. 2007 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://www.henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
·         JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide [online]. 2006 [cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=RlRVNikT06YC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
·         KOLLER, Didi. Transmedia Teen Books. Didi's Blog [online]. 2012 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.didikoller.nl/blog/?p=347
·         PHILLIPS, Andrea. A Creator's Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and Engage Audiences Across Multiple Platforms [online]. 2012 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=ojshAar4Ie8C&printsec=frontcover&dq=Andrea+Phillips&hl=cs&sa=X&ei=J43tT9DDI_Ha4QSnnvnWDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Andrea%20Phillips&f=false
·         Research. Marianne Martens [online]. [cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://www.mariannemartens.org/research.html
·         Stephenie Meyer. Bio [online]. 2012 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://www.stepheniemeyer.com
·         YouTube [online]. 2008 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=QxQuWpku-48