Monday, May 27, 2013

Diskurz vtipů o počítačích šířených přes síť a jeho specifika


Esej se zabývá studií L. Shifmanové a M. Blondheima s názvem “The medium is the joke: online humor about and by networked computers”  shrnuje její hlavní východiska a vykládá klíčové poznatky. Autoři na základě zkoumání (kvalitativního i kvantitativního) 250-ti různých humorných textů (obrázky, videa, písničky, psané texty) vytvářejí několik základních kategorií vtipů o počítačích a nových technologiích a ty následně vztahují k teoretickým koncepcím humoru. 


Zdrojová studie:
SHIFMAN, Limor a Menahem BLONDHEIM. The medium is the joke: online humor about and by networked computers. New Media & Society [online]. 2010, 12 (8), 1348-1367 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/ 12/8/  1348.full.pdf+html   

Ticket to the Tribes: kulturní šok, exotičnost a interkulturní realita v televizní dokumentární show

Esej se zabývá zobrazením interkulturní reality, exotického prostředí a kulturního šoku v televizi na příkladu reality show Ticket to the Tribes. Esej vychází z článku An Kuppens
a Jelle Mast „Ticket to the Tribes: culture shock and the ‘exotic’ in intercultural reality television“ uveřejněném v časopise Media, Culture & Society. Práce představuje nejen samotný princip a průběh reality show, ale také na základě hloubkových rozhovorů, které autoři studie provedli s účastníky a také tvůrci tohoto pořadu, popisuje, jak dochází k výběru hlavních aktérů a jak samotné natáčení podléhá požadavkům autorů. Podrobněji jsou rozebrány termíny – exotičnost a kulturní šok, na kterých je celý pořad založen. Vzhledem k interdisciplinaritě této studie obsahuje esej její zasazení do širšího kontextu a následné osobní zhodnocení.

Zdroje:
ANG, Ien. Watching Dallas: soap opera and the melodramatic imagination. New York: Methuen, 1985, viii, 148 p. ISBN 04-164-1640-3.

BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1.

BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. Překlad Richard Nice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, c1984, xiv, 613 s. ISBN 06-742-1277-0.

REIFOVÁ, Irena. (ed.). Slovník mediální komunikace. 1 vyd. Praha : Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-7178-926-7.

KUPPENS An, Jell MAST. „Ticket to the Tribes: culture shock and the ‘exotic’ in intercultural reality television. Mcs.sagepub.com [online]. 2012, č. 34 [cit. 2013-05-27]. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/content/34/7/799

Http://www.ua.ac.be/ [online]. neuvedeno [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=jelle.mast&n=50930

Vlivy informační gramotnosti, internetové závislosti a stylů výchovy na rizika plynoucí z internetu

Esej na téma Vlivy informační gramotnosti, internetové závislosti a stylů výchovy na rizika plynoucí z internetu
popisuje stejnojmenný výzkum hongkongských mediálních vědců Louise Leunga a Paula S.N. Leeho,která  zkoumá to, jak symptomy závislosti, informační gramotnost, styl výchovy a aktivity na internetu mohou ovlivňovat, zda budou děti vystaveny na internetu rizikovým situacím. Studie vychází z rozhovorů se 718 hongkongskými dětmi, rozhovory probíhaly mezi prosincem 2008 a únorem 2009.
Ze studie například vyplývá, že nejčastějšími oběťmi obtěžování na internetu jsou mladí chlapci z rodin s vyššími příjmy. Nejohroženější skupinou, co se týče vystavení žádostem o poskytnutí privátních informací, jsou pak starší dívky. Hongkongská mládež je zdatná v publikování informací, ale netuší, jak jsou například informace produkovány a kým.
 zdroje:
LEUNG, L. a P. S. N. LEE. The influences of information literacy, internet addiction and parenting styles on internet risks. New Media & Society. 2012-02-24, vol. 14, issue 1, s. 117-136. DOI: 10.1177/1461444811410406. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444811410406
LEUNG, Louis, Professor. Scool of Journalism and Communication, CUHK [online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.com.cuhk.edu.hk/default.aspx?cmd=faculty/07_LEUNG_Louis_W
LEE, Paul S.N., Professor. Scool of Journalism and Communication, CUHK [online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.com.cuhk.edu.hk/default.aspx?cmd=faculty/03_LEE_Paul_20S_N

Tereza Peprníková

Thursday, May 23, 2013

ZÁŘÍCÍ HVĚZDA NA NEBI CELEBRIT, ANEB SARAH JESSICA PARKER JAKO MÓDNÍ IKONA SOUČASNOSTI

Tématem eseje Zářící hvězda na nebi celebrit, aneb Sarah Jessica Parker jako módní ikona současnosti je popis soudobé společnosti, jež je každodenně ovlivňována životy populárních osobností.
Esej sleduje dopady života celebrit na životy obyčejných lidí na příkladu americké herečky Sarah Jessicy Parkerové. Vychází z článku Helen Warnerové Fashion, celebrity and cultural workers: SJP as cultural intermediary, jenž zobrazuje Parkerovou jako módní ikonu současné společnosti. Představuje ji jako arbitra vkusu a základních lidských hodnot dnešních mladých žen.
Ambicí tohoto eseje je na příkladu rozboru života a osobnosti Sarah Jessicy Parkerové dokázat, že celebrity mají zásadní vliv na životy obyčejných lidí v současné společnosti.

Použitá studie:
Warner, Helen (2013): Fashion, celebrity and cultural workers: SJP as cultural intermediary. London: Sage, Media, Culture & Society, 35: 382, dostupné z: http://mcs.sagepub.com/content/35/3/382.

Další zdroje:
Boorstin, Daniel J. (1992): ‘From hero to celebrity: The human pseudo-event’ in The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, New York: Vintage Books.
Braudy, Leo (1997): ‘Introduction’ in The Frenzy of Renown: Fame and Its History, New York: Vintage.
Cashmore, Ellis & Parker, Andrew (2003) ‘One David Beckham? Celebrity, masculinity, and the soccerati’, Sociology of Sport Journal 2, 214-231.
Clive, James (1993): Fame in the 20th century, London: BBC Books.
Dyer, Richard (1998): ‘Part One: Stars as a social phenomenon’ in Stars, 2nd edition, London: British Film Institute.
Epstein, R. (2007): Sharon Stone in a Gap turtleneck. In: Holmes S and Redmond S (eds) Stardom and Celebrity: A Reader. London: Sage, pp. 206-219.
Ferris, Kerry O. (2007): ‘The Sociology of celebrity’, Sociological Compass 1, 1: 371-384.
Hesmondhalgh, David (2007): ‘Introduction: Change and continuity, power and creativity’ in The Cultural Industries, 2nd edition, London: Sage.
Jermyn, D. (2006): ‚Bringing out the * in you‘: SJP, Carrie Bradshaw and the evolution of television stardom. In: Holmes S and Redmond S (eds) Framing Celebrity: New Directions in Celebrity Culture. London: Routledge, pp. 67-87.
Moore, Ian (2005): ‘Celebrity...or not to be?’ Incentive Business, pp. 54.