Monday, May 27, 2013

Ticket to the Tribes: kulturní šok, exotičnost a interkulturní realita v televizní dokumentární show

Esej se zabývá zobrazením interkulturní reality, exotického prostředí a kulturního šoku v televizi na příkladu reality show Ticket to the Tribes. Esej vychází z článku An Kuppens
a Jelle Mast „Ticket to the Tribes: culture shock and the ‘exotic’ in intercultural reality television“ uveřejněném v časopise Media, Culture & Society. Práce představuje nejen samotný princip a průběh reality show, ale také na základě hloubkových rozhovorů, které autoři studie provedli s účastníky a také tvůrci tohoto pořadu, popisuje, jak dochází k výběru hlavních aktérů a jak samotné natáčení podléhá požadavkům autorů. Podrobněji jsou rozebrány termíny – exotičnost a kulturní šok, na kterých je celý pořad založen. Vzhledem k interdisciplinaritě této studie obsahuje esej její zasazení do širšího kontextu a následné osobní zhodnocení.

Zdroje:
ANG, Ien. Watching Dallas: soap opera and the melodramatic imagination. New York: Methuen, 1985, viii, 148 p. ISBN 04-164-1640-3.

BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1.

BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. Překlad Richard Nice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, c1984, xiv, 613 s. ISBN 06-742-1277-0.

REIFOVÁ, Irena. (ed.). Slovník mediální komunikace. 1 vyd. Praha : Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-7178-926-7.

KUPPENS An, Jell MAST. „Ticket to the Tribes: culture shock and the ‘exotic’ in intercultural reality television. Mcs.sagepub.com [online]. 2012, č. 34 [cit. 2013-05-27]. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/content/34/7/799

Http://www.ua.ac.be/ [online]. neuvedeno [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=jelle.mast&n=50930

No comments:

Post a Comment