Sunday, June 29, 2014

Úniky ještě nevydaných hudebních alb na internet – pirátství, nebo přirozená společenská poptávka?

Abstrakt

Tato seminární práce se vztahuje ke studii „Collective anticipation: The contested circulation of an album leak” Erica Harveye, která byla publikována v odborném časopisu Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies v únoru roku 2013. Autor ve svém článku zkoumá důvody i následky v poslední době velmi rozšířeného fenoménu – úniků ještě nevydaných hudebních alb na internet (tzv. album leaks). Na dvou konkrétních případech demonstruje, jak celý proces funguje, jaká motivace se skrývá za jednáním těch, co úniky produkují, i těch, co je pak konzumují a dále šíří. Harvey také zasazuje problematiku úniků hudebních alb do kontextu internetového pirátství na jedné straně a hudební promotion na straně druhé, přičemž upozorňuje, že hranice mezi těmito dvěma oblastmi se značně rozostřuje.

Abstract

This seminar paper deals with the Eric Harvey‘s study „Collective anticipation: The contested circulation of an album leak” which was published in Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies in February, 2013. Harvey’s study examines the reasons and the consequences of album leaks that have become a taken-for-granted experience amongst artists, labels, and fans over the past decade. Using two incidents from the weeks leading up to the release of Animal Collective’s highly anticipated 2009 release Merriweather Post Pavilion, Harvey explains how the whole process works, what motivates those who produce the leaks and those who consumate and spread them. Harvey also discusses the role leaks have in the context of internet piracy and music promotion, suggesting the blurring distinctions between those two fields.

Zdrojová studie

HARVEY, Eric. Collective anticipation: The contested circulation of an album leak. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. New York: SAGE, 2013, s. 18. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/19/1/77

Saturday, June 28, 2014


Sociální sítě jako síťové veřejnosti

Abstract
This paper deals with conception of social network sites as networked publics which was introduced by Danah Boyd in text Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. This conception considers the social network sites as new type of public. It has a different architecture than a traditional conception of public. The different architecture comes out of properties of bits which are the basic of networked media.
The main goal of this paper is make a text summarization, introduce the main idea of text and explain the basic terms.

Abstrakt
Tato práce se zabývá konceptem sociálních sítí jako síťových veřejností, který byl uveden Danah Boydovou v textu Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. Tato koncepce považuje sociální sítě za nový typ veřejnosti. Tato veřejnost má rozdílnou architekturu oproti tradičnímu pojetí veřejnosti. Rozdílná architektura vychází z vlastností bitů, které jsou základem síťových médií.

Hlavním cílem práce je provést sumarizaci textu, představit hlavním myšlenky textu a vysvětlit základní termíny. 

BOYD, D. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (ed. Zizi Papacharissi), pp. 39-58. Dostupné z: http://www.danah.org/papers/2010/SNSasNetworkedPublics.pdf.

Kontrola internetu v Číně

Abstrakt
V práci je stručně pojednáno o vývoji a aktuálním stavu kontroly čínského internetu. Za hlavní zdroj posloužil článek z časopisu Convergence autorky Fan Dongové z University of Southern California. Dále je v práci citováno z knižní publikace autorů Jacka Goldsmitha a Tima Wua „Kdo řídí internet“. V poznámkovém aparátu je odkaz na další relevantní zdroje, které upřesňují aktuální stav výčtu blokovaných adres apod. Zmíněna je rovněž práce Rebeccy MacKinnonové, která se zaměřuje na konkrétní experiment životnosti politicky citlivého obsahu na tuzemských fórech.
Hlavním záměrem bylo stručně popsat vývoj a aktuální stav cenzurního systému se zaměřením na různá specifika, včetně charakteristiky skupin samotných uživatelů.

Klíčová slova:
Cenzura, diskuzní fórum, největší firewall, Velká čínská zeď, Zlatý štít


Abstract
This work briefly discusses the development and current status of Chinese Internet controls. The main source is article of Convergence Magazine Fan Dong's author from the University of Southern California. This work also quoted from the book publication by Jack Goldsmith and Tim Wu, "Who controls the Internet?". The footnotes are links to other relevant sources, which explain the current status of the list of blocked addresses, etc. There si also mentioned work of Rebecca MacKinnon, which focuses on the specific experiment of durability of politically sensitive content on domestic forums.
The main aim was to briefly describe the evolution and current state censorship system focusing on various characteristics, including characteristics of groups of users themselves.

Keywords:
Censorship, discussion forum, the Great Wall, the Golden Shield project, the largest firewall

Zdrojový článek:
DONG, F. Controlling the internet in China: The real story. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2012-10-29, vol. 18, issue 4, s. 403-425. DOI: 10.1177/1354856512439500. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/early/2012/05/10/1354856512439500.abstract

Friday, June 27, 2014

Smrtelnost a virtuální prostor


This essay deals with the concept of the mortality in the virtual space following the article: The Mortality of the Virtual: Real-time, Archive and Dead-time in Information Networks by Adrian Mackenzie. The content is based on the basic introduction to context – specifically in the terms of relationship between human and death, and between human and technology. The most important aspect is reflection of the virtual on the cultural basis. The virtual culture is characterized as an interaction between two dynamic processes: real-time and archive. Everything that has culture produced is to be placed in electronic archive. Death is something that might resist – which entails understanding of its relation to the virtual.


Zdroj:

MACKENZIE, A. The Mortality of the Virtual: Real-time, Archive and Dead-time in Information Networks. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 1997-06-01, vol. 3, issue 2, s. 59-71. DOI: 10.1177/135485659700300208. Dostupné z:http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/135485659700300208
Přechod od analogové fotografie k digitálnímu focení

Abstrakt
 Práce staví na výzkumu Emily Keightley a Michaela Pickering Technologie paměti: Praktiky vzpomínání v analogové a digitální fotografii“, který byl uveřejněn v červnovém vydání časopisu New Media and Society. Výzkum jsem konfrontovala s články dalších mediálních výzkumníků. Na závěr jsem učinila krátký kvalitativní výzkum.

Abstract
This seminary paper is based on Emily Keightley´s and Michael Pickering´s article Technologies of memory: Practises of remebmering in analogue and digital photography“, which was published in June issue of New Media and Society. I have confronted their research with the articles of another media scholars. At last I have realised short qualitative research.

Zdrojová studie:
KEIGHTLEY, Emily. PICKERING, Michael. Technologies of memory: Practices of remembering in analogue and digital photography. New Media & Society, June 2014, 16: strany 576-593.

Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/16/4/576

Komunikace politických stran a politických předsedů v České republice na Facebooku v souvislosti s teorií permanentní kampaněAbstrakt

Vliv sociálních médií na politickou komunikaci je již několik let široce diskutovaným tématem. Tato práce představuje konkrétně teorii permanentní kampaně založené právě na vlivu sociálních médií a dále představuje vlastní kvantitativní výzkum zaměřený na komunikaci tří momentálně nejsilnějších politických stran na Facebooku. Stejně jako na komunikaci jejich předsedů na této sociální síti. Výzkum teoreticky i metodologicky vychází na článku „Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook“ od Anderse Olofa Larssona.

Abstract

The influence of social media on political commnication is being discussed heavily in the last years. This paper introduces the theory of permanent campaign established on the influence of social media and thereafter presents quantitative research which is focused on the three main Czech political parties and their communication on Facebook. As well as on their leaders and on their way of presentation on this social site. The research is theoretically and methodologically based on the Anders Olof Larsson´s article „Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook“. 

zdrojová studie: 


LARSSON, A. O. Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook. New Media & Society. 2014, roč. 16, č. 4, s. 1-19. DOI: 10.1177/1461444814538798. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814538798.

Transmediální já: Mezi digitální a analogovou identitou


Abstrakt

Seminární práce vychází ze studie The transmediated self: Life between the digital and the analog od autora J. S. Elwella, která byla publikována v časopisu Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Tato studie se zabývá problematikou on-line a off-line identity a jejího stále hlubšího propojování. Vytváří nový model pojetí identity vznikající na hranici digitalního a virtuálního prostředí. Model využívá pro interpretaci digitálně-analogové identity koncept transmediálního vyprávění. Seminární práce sumarizuje a zhodnocuje výstupy této studie a reálným příkladem transmedilní identity podporuje její teoretické závěry. 

Abstract


The seminar work is based on the study called The transmediated self: Life Between the digital and the analog written by J. S. Elwell and published in the journal Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. This study deals with on-line and off-line identity and its profound interconnectivity, createnig a new model concept of identity at the border of digital and virtual space. The tool used for the interpretation of the digital-analog identity is the transmedia storytelling concept. The seminar work summarizes and evaluates the outcomes of this study and uses a real-life example of a transmediated identity to support the theoretical analysis.

Zdrojová studie

ELWELL, J. S. The transmediated self: Life between the digital and the analog. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2014-03-27, vol. 20, issue 2, s. 233-249 [cit. 2014-06-25]. DOI: 10.1177/1354856513501423.1. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856513501423

Fenomén Twitter ve formování agendy mainstreamových médií

Anotace
Práce se zabývá aspekty a závěry studie profesora Johna H. Parmeleeho nazvané The agenda-building function of political tweets. Studie představuje výzkum založený na jedenácti hloubkových rozhovorech s politickými žurnalisty ze Spojených států. Vyvozuje z něj, že "tweety" politických autorit mají zvláštní vliv na proces vytváření veřejné agendy a že Twitter napomáhá novinářům v rozšíření jejich možností při zpracovávání politických kauz. Tato práce se pokouší ukázat alternativní náhled na důležitost Twitteru v procesu vytváření veřejné agendy.

Abstract
The main focus of this essay is to investigate aspects and conclusions of Professor John H. Parmelee‘s study The agenda-building function of political tweets. The examined paper presents eleven in-depth interviews with political reporters and editors at US newspapers. It concludes that tweets from political leaders are significantly important in agenda building process and that Twitter in general helps journalists to expand coverage of political stories. This essay tries to bring an alternative view on the importance of Twitter in agenda building process.

Zdrojová studie:
PARMELEE, John H. The Agenda-building Function of Political Tweets. New Media & Society. 2014, roč. 16, č. 3, s. 434-450.

Thursday, June 26, 2014

Nová média a deliberativní demokracie: vliv častých přispěvatelů na deliberativní povahu diskusních fór


Abstrakt

Seminární práce vychází z vybrané studie
Discursive Equality and Everyday Talk Online: The Impact of „Superparticipants“ autorů Todda Grahama a Scotta Wrighta. Studie přichází s vlastní typologií účastníků online diskusních fór, která je založena na četnosti jejich přispívání, přičemž pozornost vlastního výzkumu je zaměřena na dominující minoritu přispěvatelů. Výsledky výzkumu přinášejí informace o chování těchto účastníků fór a o jejich vlivu na deliberativně demokratický průběh diskusí. Cílem seminární práce je nejen sumarizace této studie, ale i její kritické zhodnocení a zasazení do kontextu diskuse o participaci a deliberativní demokracii v rámci nových médií.

Abstract

The seminar paper is based on a study titled
Discursive Equality and Everyday Talk Online: The Impact of “Superparticipants” by Todd Graham and Scott Wright. The study presents its own typology of participants of online discussion forums, based on frequency of their posting. The research itself focuses on the dominant minority of the participants. The results of the research bring information about behaviour of these forum participants and their influence on a deliberatively democratic flow of discussions. The objective of the seminar paper is not only a summary of this study but also its critical assessment and its placement into the context of a discourse about participation and deliberative democracy as part of new media. 
Studie:

GRAHAM, Todd, WRIGHT Scott. Discursive Equality and Everyday Talk Online: The Impact of “Superparticipants”.
 Journal of Computer-Mediated Communication. 2014, vol. 19, issue 3, s. 625-642. DOI: 10.1111/jcc4.12016. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/jcc4.12016.

Gatekeeping v éře nových médiíAbstract

The seminar work deals with the topic of the role of social media during the recent war and civilian conflicts in Arabian world. It examines the characteristics of gatekeeping practices in social media. On the basis of  two critical studies it analyzes activist organizations‘ use of online media and the relationship between new and traditional media.

Zdrojový text:


Ali, Sadaf; Fahmy, Shahira (2013). Gatekeeping and citizen journalism: The use of social media during the recent uprising in Iran, Egypt, and Libya. Media, War & Conflict, April 2013; vol. 6, 1: pp. 55-69.


Lynch, Marc; Freelon, Deen; Aday Sean (2014). Syria's Socially Mediated Civil War. Blogs and Bullets III. Washington, DC: United States Institute of Peace, 2014. ISBN 978-1-60127-204-1. Dostupné z: http://www.usip.org/publications/syria-s-socially-mediated-civil-war.

Motivace ke hraní počítačových her obecně a na příkladu hry Candy Crush Saga

Anotace: Tato seminární práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které následují po krátkém představení tématu a uvedení do problematiky. V první části se autorka zabývá výkladem a sumarizací dvou studií zaměřených na výzkum motivací ke hraní videoher a další oblasti s tím spojené. První studií je výzkum Nicka Yeeho s názvem The Demographics, Motivations and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical Environments. Druhá, mladší studie z nedávné doby je s tou první významně spjata, neboť na ni hojně odkazuje a používá ji jako výchozí bod pro své další rozšířené bádání. Jedná se o výzkum Motivations for game play and the social and civic potential of video games od autorského kolektivu pod vedením Francise Dalisaye. V druhé části autorka navazuje na motivace ke hraní her identifikované a popsané v těchto studiích a snaží se v jejich kontextu vyložit konkrétní motivace pro hraní jedné z nejpopulárnějších a nejhranějších her současnosti, Candy Crush Sagy. Zároveň se pokusí nabídnout možné důvody, proč je tato hra tak masově populární a hráčsky přitažlivá.

Klíčová slova: videohry, počítačové hry, motivace, Candy Crush Saga


Abstract: These seminar papers are divided into two main parts which follow after brief introduction to the topic. In the first part, the author deals with the explanation and summarization of two studies focused on examining the motivations for video game play and other related issues. The first study is that of Nick Yee named The Demographics, Motivations and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical Environments. The second, historically younger recent study is closely connected with the first one since it refers to it very often and uses it as a starting point for its extended research. It is the research study named Motivations for game play and the social and civic potential of video games by the team of authors led by Francis Dalisay. In the second part, the author makes use of the motivations for gaming identified and described in these studies and, in their context, tries to explain specific motivations for playing one of the most popular and played games nowadays, Candy Crush Saga. Simultaneously, the author tries to suggest possible reasons why this game is so massively popular and attractive for players.

Klíčová slova: video games, computer games, motivations, Candy Crush Saga

Studie:
DALISAY, Francis et al. Motivations for game play and the social capital and civic potential of video games [online]. New Media & Society. Publishe online 3 March 2014, 1-19. ISSN: 1461-7315. Dostupné z:
http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2014/03/03/1461444814525753.full

YEE, Nick. The Demographics, Motivations and Derived Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical Environments. Presence. Vol. 15, No. 3, June 2006, 309-329. ISSN 1054-7460.Osobní blog jako formalizovaná byrokratizovaná jednotka

Anotace
Cílem této seminární práce je nastolit diskusi o tom, že blogy, které se v České republice v poslední době těší velké oblibě, nemusí sloužit jen k osobnímu vyjádření, ale mohou sloužit jako organizační nástroj. A to jak pro potřeby autora, tak pro další spolupracující společnosti.
Východiskem práce je studie When blogs become organisations od autorů W. Lowreyho, S. Parrotta a T. Meada, kteří ve své studii sledují, jak se z osobních blogů postupem času s narůstající popularitou stávají ve své podstatě organizace s jasnou hierarchií i plánem fungování.
Práce je rozdělena do několika částí. V první části je shrnuta výchozí studie spolu s rozšířením o poznatky z další odborné literatury. Následuje vlastní analytická část podle upravené metodologie výše zmiňované studie. Závěr tvoří polemika o zjištěných výsledcích a přeměně blogerské sféry.

Annotation
The aim of this seminary work is to establish a discussion, that the blogs in the Czech Republic, which recently enjoyed great popularity, may not only serve to personal expression, but can serve as an organizational tool - for the needs of the author and other cooperating companies.
Starting point is the study When blogs become organisations by authors W. Lowrey, P. Parrott and T. Mead, who in this study examines the change of the personal blogs over time with the increasing popularity of becoming in essence an organization with a clear hierarchy and plan of operation.
The work is divided into several parts. The first section summarizes the initial study along with the extension of findings from literature. The next section is my own research done by the modified methodology of the study mentioned above. Conclusion consists of controversy about the results and the change of blogosphere.

LOWREY, Wilson, PARROTT, Scott, MEADE, Tom: When blogs become organizations. Journalism. 2011, č. 243, 243 - 259. DOI: 10.1177/1464884910387994. Dostupné z: http://jou.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/3/243.full.pdf+html 
Abstrakt:
Práce sumarizuje článek autorky Jessicy L. Beyerové „The Emergence of Freedom of Information Movement: Anonymous, WikiLeaks, the Pirate Bay, and Iceland“, který vysvětluje pozadí vzniku radikálních hnutí bojujících za svobodný tok informací. Ve druhé části práce rozvíjí téma v kontextu českého prostředí a zaměřuje se tak na vznik a programové body České pirátské strany. 


Abstract
This study aims to summarize the article called „The Emergence of Freedom of Information Movement: Anonymous, WikiLeaks, the Pirate Bay, and Iceland“, from the author Jessica L. Beyer, which tries to explain reasons of the emergence of radical groups fighting for the freedom of information in recent years. Second part of the study focuses on the Czech context of the issues with the main attention paid to the formation of the Czech pirate party and its main political requirements with special attention focused on the items relating to the freedom of internet and flow of information. 
 

Beyer, Jessica L. „The Emergence of Freedom of Information Movement: Anonymous, WikiLeaks, the Pirate Party, and Iceland“, Journal of Computer-Mediated Communication, č. 19 (2014): 141 – 154.