Saturday, June 28, 2014


Sociální sítě jako síťové veřejnosti

Abstract
This paper deals with conception of social network sites as networked publics which was introduced by Danah Boyd in text Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. This conception considers the social network sites as new type of public. It has a different architecture than a traditional conception of public. The different architecture comes out of properties of bits which are the basic of networked media.
The main goal of this paper is make a text summarization, introduce the main idea of text and explain the basic terms.

Abstrakt
Tato práce se zabývá konceptem sociálních sítí jako síťových veřejností, který byl uveden Danah Boydovou v textu Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. Tato koncepce považuje sociální sítě za nový typ veřejnosti. Tato veřejnost má rozdílnou architekturu oproti tradičnímu pojetí veřejnosti. Rozdílná architektura vychází z vlastností bitů, které jsou základem síťových médií.

Hlavním cílem práce je provést sumarizaci textu, představit hlavním myšlenky textu a vysvětlit základní termíny. 

BOYD, D. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (ed. Zizi Papacharissi), pp. 39-58. Dostupné z: http://www.danah.org/papers/2010/SNSasNetworkedPublics.pdf.

No comments:

Post a Comment