Thursday, June 26, 2014

Více než touha po textu: Online participace a sociální kurace obsahu

Abstrakt
V první části se práce věnuje shrnutí článku Jakuba Macka More then a desire for text: Online participtation and the social curation of content. Příspěvek rozšiřuje základní motivaci definovanou Henrym Jenkinsem a hledá další zdroje motivací, které vedou uživatele k šíření a recirkulaci mediálních obsahů. Autor přidává element každodennosti a definuje další dva druhy motivací. Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumu, který vychází z předpokladů nastíněných ve zkoumaném příspěvku. Cílem je ověřit jednu ze dvou nových motivací, totiž motivaci ke shodě a přizpůsobení se. V závěrečné části jsou potom výsledky výzkumu konfrontovány s tvrzeními v daném textu.

Abstract
First part of this document is summarizing article of Jakub Macek’s More than a desire for text: Online participation and the social curation on content. This work is extending basic motivation defined by Henry Jenkins and is looking for more motivation sources leading audiences to spread and recirculate medial contents. Author is adding an element of everyday life and defines another two types of motivation. Second part of this document is dedicated to research itself, which comes from assumptions that are outlined in examined article. Goal is to verify one of the two new motivations – will to conformity. Last part contains research results which are then confronted with statements from Jakub Macek’s article.

Zdrojová studie
MACEK, Jakub. More than desire for text: online participation and the social curation of content. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2013, roč. 13, č. 295, s. 296-302. Dostupné z:http://con.sagepub.com/content/19/3/295

No comments:

Post a Comment