Thursday, June 26, 2014

Osobní blog jako formalizovaná byrokratizovaná jednotka

Anotace
Cílem této seminární práce je nastolit diskusi o tom, že blogy, které se v České republice v poslední době těší velké oblibě, nemusí sloužit jen k osobnímu vyjádření, ale mohou sloužit jako organizační nástroj. A to jak pro potřeby autora, tak pro další spolupracující společnosti.
Východiskem práce je studie When blogs become organisations od autorů W. Lowreyho, S. Parrotta a T. Meada, kteří ve své studii sledují, jak se z osobních blogů postupem času s narůstající popularitou stávají ve své podstatě organizace s jasnou hierarchií i plánem fungování.
Práce je rozdělena do několika částí. V první části je shrnuta výchozí studie spolu s rozšířením o poznatky z další odborné literatury. Následuje vlastní analytická část podle upravené metodologie výše zmiňované studie. Závěr tvoří polemika o zjištěných výsledcích a přeměně blogerské sféry.

Annotation
The aim of this seminary work is to establish a discussion, that the blogs in the Czech Republic, which recently enjoyed great popularity, may not only serve to personal expression, but can serve as an organizational tool - for the needs of the author and other cooperating companies.
Starting point is the study When blogs become organisations by authors W. Lowrey, P. Parrott and T. Mead, who in this study examines the change of the personal blogs over time with the increasing popularity of becoming in essence an organization with a clear hierarchy and plan of operation.
The work is divided into several parts. The first section summarizes the initial study along with the extension of findings from literature. The next section is my own research done by the modified methodology of the study mentioned above. Conclusion consists of controversy about the results and the change of blogosphere.

LOWREY, Wilson, PARROTT, Scott, MEADE, Tom: When blogs become organizations. Journalism. 2011, č. 243, 243 - 259. DOI: 10.1177/1464884910387994. Dostupné z: http://jou.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/3/243.full.pdf+html 


No comments:

Post a Comment