Thursday, June 26, 2014

Uživateli vytvářená visibilita: Sekundární gatekeeping ve sdíleném mediálním prostoru

Abstrakt

Tato seminární práce vychází ze studie nazvané User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space publikované Jane B. Singerovou v časopisu New Media & Society v roce 2014. Autorka se ve studii zabývá tématem uživatelské tvorby, hodnocení a šíření mediálních obsahů v online prostředí na příkladu gatekeepingu, z něhož se vlivem nových technologií postupně stává dvoustupňový proces, kdy se vedle počátečního rozhodování ze strany novinářů uplatňuje rovněž rozhodování o hodnotnosti obsahů zpravodajských webů na straně samotných uživatelů. Na základě provedeného výzkumu studie dochází k závěru, že vlivem neustálého vývoje nových komunikačních technologií uživatelé získávají větší míru kontroly a rozsah dohledu nad online zveřejňovanými obsahy.

Abstract

This seminar work is based on the study entitled User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space published by Jane B. Singer in New Media & Society in 2014. Author of the study deals with the theme of user creation, evaluation and dissemination of media content in an online environment on the example of gatekeeping, from which due to the impact of new technologies gradually becomes a two-stage process, where next to the initial decision on the part of the journalists there is also the deciding on the worth of the contents of news sites on the users themselves. Based on the research the study concludes that due to the continuous development of new communication technologies users gain greater control and supervision of the online contents.

Zdrojový článek

SINGER, J. B. User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space. New Media & Society, 2014 16: 55 originally published online 15 March 2013. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/16/1/55.

No comments:

Post a Comment