Friday, June 20, 2014

Rodiče, děti a internet

Abstrakt

Tato práce se odvíjí od studie Mothers’ and fathers’ insight into teenagers’ use of the internet švédských psycholožek Emmy Sorbring a Lindy Lundin. Studie zkoumá vhled rodičů do kontaktů jejich dospívajících dětí s rizikovým a nevhodným obsahem a tyto zkušenosti z pohledu dětí. Zabývá se také kontaktem dětí s pro ně stresujícím či nepříjemným materiálem na internetu. Cílem bylo vysledovat asociace mezi rodičovským vhledem a zkušenostmi dětí na internetu. Vlastní práce se zabývá socializací a utvářením identity dospívajících dětí a rolí internetu v tomto procesu. Nastiňuje možná rizika, kterým jsou děti vystaveny a postoj rodičů k této problematice.

Abstract

This work is derived from the study Mothers’ and fathers’ insight into teenagers’ use of the internet whose authors are Swedish psychologists Emma Sorbring and Linda Lundin. The study examines the insight of parents into their teenagers´ contact with risky and inappropriate content and these experiences in the perspective of children. The purpose of the present study was therefore to investigate associations between mothers’ and fathers’ insight and teenagers’ experiences of the internet. This work deals with socialization and identity formation of adolescents and the role of the internet in this process. It outlines the possible risks to which children are exposed and parents´ attitude to this issue.

Zdroje:

HENDERSON, Samantha, GILDINGD, Michael. „I´ve never clicked this much with anyone in my life“: Trust and hyperpersonal communication in online friendships. New Media & Society. [online]. 2004, roč. 6, č. 4, s. 487 – 506 [cit. 2014-06-17]. Dostupné z <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/6/4/487.full.pdf+html>. ISSN: 1461-4448.

LANSFORD, J., DODGE, K. A., MALONE, P. S. Physical discipline and children´s adjustment: Cultural normativeness as a moderator. Child Development. [online]. 2005, roč. 76, č. 6, s. 1234 – 1246 [cit. 2014-06-17]. Dostupné z <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2766084/>. ISSN: 1467-8624.

LIVINGSTONE, S., HADDON, L., GORZIG, A., OLAFSSON, K. EU Kids Online: final report 2011. EU Kids Online. [online]. 2012 [cit. 2014-06-16]. Dostupné z <http://eprints.lse.ac.uk/45490/>.

SHIN, Wonsun. Parental socialization of children’s internet use: A qualitative approach. New Media & Society. [online]. 2013, roč. 15, č. 10, s. 1 – 17 [cit. 2014-06-17]. Dostupné z <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2013/12/13/1461444813516833.full.pdf+html>. ISSN: 1461-4448.

SORBRING, Emma, LUNDIN, Linda. Mothers´ and fathers´ insight into teenagers´ use of the internet. New Media & Society. [online]. 2012, roč. 14, č. 7, s. 1181 – 1197 [cit. 2014-06-16]. Dostupné z <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/7/1181.full.pdf+html>. ISSN: 1461-4448.

SUBRAHMANYAM, K., GREENFIELD, P., KRAUT, R., GROSS, E. The impact of computer use on children´s and adolescents´ development. Applied Developmental Psychology. [online]. 2001, roč. 22, č. 1, s. 7 – 30 [cit. 2014-06-17]. Dostupné z <http://www.cdmc.ucla.edu/KS_Media_biblio_files/kaveri_greenfield_kraut_gross_2001.pdf>. ISSN: 0193-3973.

ŠMÍDOVÁ, M. Hodnoty, hodnotová orientace a životní cíle současných adolescentů. Zlín, 2001.  Diplomová práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí diplomové práce Mgr. Karla Hrbáčková, PhD. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z <http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15927/%C5%A1m%C3%ADdov%C3%A1_2011_dp.pdf?sequence=1>.

No comments:

Post a Comment