Thursday, June 26, 2014

Nová média a deliberativní demokracie: vliv častých přispěvatelů na deliberativní povahu diskusních fór


Abstrakt

Seminární práce vychází z vybrané studie
Discursive Equality and Everyday Talk Online: The Impact of „Superparticipants“ autorů Todda Grahama a Scotta Wrighta. Studie přichází s vlastní typologií účastníků online diskusních fór, která je založena na četnosti jejich přispívání, přičemž pozornost vlastního výzkumu je zaměřena na dominující minoritu přispěvatelů. Výsledky výzkumu přinášejí informace o chování těchto účastníků fór a o jejich vlivu na deliberativně demokratický průběh diskusí. Cílem seminární práce je nejen sumarizace této studie, ale i její kritické zhodnocení a zasazení do kontextu diskuse o participaci a deliberativní demokracii v rámci nových médií.

Abstract

The seminar paper is based on a study titled
Discursive Equality and Everyday Talk Online: The Impact of “Superparticipants” by Todd Graham and Scott Wright. The study presents its own typology of participants of online discussion forums, based on frequency of their posting. The research itself focuses on the dominant minority of the participants. The results of the research bring information about behaviour of these forum participants and their influence on a deliberatively democratic flow of discussions. The objective of the seminar paper is not only a summary of this study but also its critical assessment and its placement into the context of a discourse about participation and deliberative democracy as part of new media. 
Studie:

GRAHAM, Todd, WRIGHT Scott. Discursive Equality and Everyday Talk Online: The Impact of “Superparticipants”.
 Journal of Computer-Mediated Communication. 2014, vol. 19, issue 3, s. 625-642. DOI: 10.1111/jcc4.12016. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/jcc4.12016.

No comments:

Post a Comment