Thursday, June 26, 2014

Virtuální veřejná sféra Zizi Papacharissiové

Abstrakt

Seminární práce Virtuální veřejná sféra Zizi Papacharissiové se zabývá deskriptivní studií textu The virtual sphere: The internet as a public sphere prezentovaného v odborném časopise New Media & Society v únoru 2002. Záměrem seminární práce je vyložit autorčin přístup a zároveň téma zasadit do širšího kontextu studií nových médií. Neméně důležitá součást seminární práce je potom uvedení problematiky s definicí pojmu veřejnost a veřejné, která je v sociálních vědách diskutovaným problémem už od počátku minulého století, stále se ovšem nepodařilo najít univerzální, sjednocující definici těchto pojmů. Seminární práce se pokusí na pozadí práce Zizi Papacharissiové představit teoretické přístupy vážící se k pojmům veřejné a veřejnost.

Abstract


The seminar thesis Zizi Papacharissi´s Public Virtual Sphere deals with descriptive study of the Zizi Papacharissi´s article The virtual sphere: The internet as a public sphere presented in academic journal New Media & Society in February 2002. The aim of this seminar thesis is to interpret the author´s approach to constitution of virtual sphere and put it into the broader context of new media studies. Other important part of the seminar thesis follows the dilemma with definition of public and the public as discussed in social studies from the beginning of last century. Still, there is not universal definition of these concepts. The seminar thesis tries to present main theoretical approaches to public and the public concepts on the background of the Zizi Papacharissi´s work.

Zdrojový článek:

PAPACHARISSIOVÁ, Z. The virtual sphere: The internet as a public sphere. New Media & Society. London: SAGE Publication, 2002. Vol 4(1): pp 9-27. Online dostupné z: <http://nms.sagepub.com/content/4/1/9>

No comments:

Post a Comment