Thursday, June 26, 2014

Neoficiální trailery – jejich typologie, vývoj a význam

Abstrakt

Seminární práce vychází především ze studie Vincenta Rodrígueze Ortegy Spoof trailers, hyperlinked spectators & the web, která popisuje parodické a falešné trailery na filmy. Seminární práce přidává ještě fanouškovské trailery, které mají pro tvůrce jiný význam, než videa parodická, jmenuje důvody tvorby takových trailerů a popisuje jejich vývoj. Zároveň se snaží téma zasadit do širšího kontextu mediálních studií – definovat související a podmiňující jevy.

Abstract

This work is mainly based on Vicente Rodríguez Ortega’s reasearch Spoof trailers, hyperlinked spectators & the web which describes spoof and fake trailers for movies. This thesis also includes fan trailers, because for the creator they have different meaning than parodic trailers have. This work furthermore names the reasons for making such trailers and describes their evolution. It also tries to set the topic in a wider context of media studies and define related phenomena.

Zdrojová studie:

ORTEGA, Vincente Rodríguez. Spoof trailers, hyperlinked spectators & the web. New Media & Society [online]. 2014, roč. 16, č. 1, s. 149–165 [cit. 2014-06-24]. Dostupný z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/16/1/149.full

No comments:

Post a Comment