Thursday, June 26, 2014

Moje, tvoje, naše – digitálny fandom na príklade hudobných fanklubov


Abstrakt
Táto práca „Moje, tvoje, naše- digitálny fandom na príklade hudobných fanklubov“ sa venuje analýze vývoja fandomu a jeho prechodu do digitálnej formy.
Prvá čast práce je venovaná obecným znakom fandomu, jeho zaradeniu do kontextu mediálnych štúdií a role fanúšika v spoločnosti. Tento teoretický rámec je dôležitý pre vymedzenie skúmanej oblasti a tvorí základ seminárnej práce.
V druhej časti je vývoj digitálneho fandomu demonštrovaný na hudobných fankluboch. Hlavným zdrojom je akademická štúdia od Paula Theberiga: Everyday Fandom: Fanclubs, Blogging and the Quaditian Rhytm of the Internet, ktorá popisuje dôležitosť hudobných fanklubov pre umelca, fanúšika a ich vzájomnú interakciu na Internete.
Posledná časť je venovaná speváčke Lady Gaga a jej prezentácií v digitálnom svete prostredníctvom vlastných ale aj fanúšikmi vytvorených webových stránok.

Abstract

This paper „Mine, your, ours- digital fandom and music fanclubs“ deals with the analysis of the developmet of fandom and his transforming to digital form.
The firts part is devoted to general characteristics of fandom, his inclusion in the kontext of media studies and the role of fans in our society. This theoretical framework is important to determine the area of examination and represents the basic part of my paper.
In the second part is the developmet of digital fandom demonstrated on music fanclubs.The main source is the academic research of Paul Theberge named Everyday Fandom: Fanclubs, Blogging and the Quaditian Rhytm of the Internet, which is describing the importance of music fanclubs for fans and artists as well as their interaction on the Internet.
The last part is dedicated to the singer Lady Gaga and her representation in the digital world through her own and fanmade webpages.

Knižný Zdroj
  1. BOOTH, Paul. Digital fandom: new media studies. New York: Peter Lang, c2010, xiv, 231 p. ISBN 14-331-1071-7.
    Akademická práca

  1. Paul Théberge, Everyday Fandom: Fan Clubs, Blogging, and the Quotidian Rhythms of the Internet [online]. Canada: Canadian Journal of Communication, 2005 [cit. 2014-06-25]. ISSN 0705-3657. Dostupné z: http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/1673/1810


No comments:

Post a Comment