Thursday, June 26, 2014

Přispívají pravidla pro vkládání informací k poklesu věrohodnosti Wikipedie?


Abstrakt

Tato práce se věnuje rozboru pravidel a doporučení, která se vztahují ke vkládání informací do té největší otevřené on-line naučné encyklopedie. V první části eseje je analyzována studie „Ways of worldmaking in Wikipedia: reality, legitimacy and collaborative knowledge making,“ jejíž autoři, Lindsay Fullerton a James S. Ettema, zkoumali integraci faktů a hodnot na diskuzních stránkách americké Wikipedie. Po vzoru dvojice badatelů byly i v druhé části práce vybrány komentáře z diskuzních fór, oproti autorům ale z české jazykové mutace encyklopedie. Právě s jejich pomocí je v eseji poukazováno na konflikty, které mezi důsledným dodržováním nastavených pravidel a výslednou objektivitou informací v textu vznikají.

Abstract

This thesis is concerned with analysis of rules and recommendations, that relate to loading information into the largest open on-line encyclopedia. In the first part of the essay is analyzed the study "Ways of worldmaking in Wikipedia: reality, Legitimacy and collaborative knowledge making," whose authors, Lindsay Fullerton and James S. Ettema, explored the integration of facts and values ​​of the American Wikipedia discussion pages. According to a pair of researchers were also in the second part selected comments from the forums, but unlike to the authors of the Czech language version encyclopedia. With their help the essay points out the conflicts, which rise between the consistent following rules and objectivity of the resulting information in the text.


Zdrojový článek


FULLERTON, L. a J. ETTEMA. Ways of worldmaking in Wikipedia: reality, legitimacy and collaborative knowledge making. Media, Culture [online]. 2014-03-11, vol. 36, issue 2, s. 183-199. DOI: 10.1177/0163443713515739.
Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0163443713515739

No comments:

Post a Comment