Saturday, June 28, 2014

Kontrola internetu v Číně

Abstrakt
V práci je stručně pojednáno o vývoji a aktuálním stavu kontroly čínského internetu. Za hlavní zdroj posloužil článek z časopisu Convergence autorky Fan Dongové z University of Southern California. Dále je v práci citováno z knižní publikace autorů Jacka Goldsmitha a Tima Wua „Kdo řídí internet“. V poznámkovém aparátu je odkaz na další relevantní zdroje, které upřesňují aktuální stav výčtu blokovaných adres apod. Zmíněna je rovněž práce Rebeccy MacKinnonové, která se zaměřuje na konkrétní experiment životnosti politicky citlivého obsahu na tuzemských fórech.
Hlavním záměrem bylo stručně popsat vývoj a aktuální stav cenzurního systému se zaměřením na různá specifika, včetně charakteristiky skupin samotných uživatelů.

Klíčová slova:
Cenzura, diskuzní fórum, největší firewall, Velká čínská zeď, Zlatý štít


Abstract
This work briefly discusses the development and current status of Chinese Internet controls. The main source is article of Convergence Magazine Fan Dong's author from the University of Southern California. This work also quoted from the book publication by Jack Goldsmith and Tim Wu, "Who controls the Internet?". The footnotes are links to other relevant sources, which explain the current status of the list of blocked addresses, etc. There si also mentioned work of Rebecca MacKinnon, which focuses on the specific experiment of durability of politically sensitive content on domestic forums.
The main aim was to briefly describe the evolution and current state censorship system focusing on various characteristics, including characteristics of groups of users themselves.

Keywords:
Censorship, discussion forum, the Great Wall, the Golden Shield project, the largest firewall

Zdrojový článek:
DONG, F. Controlling the internet in China: The real story. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2012-10-29, vol. 18, issue 4, s. 403-425. DOI: 10.1177/1354856512439500. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/early/2012/05/10/1354856512439500.abstract

No comments:

Post a Comment