Saturday, June 30, 2012

Jak vznikají sportovní kachny na základě klamných informací na internetu

In 2008 an anonymous hoaxer created fictional football player Masal Bugduv, who appeared in a half year time in The Times article “Football’s Top 50 Rising Stars”. This paper describes his way from the birth to disclosure along with reasons of his success. It compares this story with another from the Czech Republic, which is similar, and it contains small research about Czech sport journalists’ attitude to unreliable internet sources.

Source:
BURROUGHS, Benjamin; BURROUGHS, W. Jeffrey. The Masal Bugduv hoax: Football blogging and journalistic authority. New Media & Society. 2012, č. 12, s. 476-492. Originally published online 13 October 2011.

Tradiční vs. nové formy deliberace: rozdíly a přínosy

Práce se zabývá vztahem mezi novými médii a procesem deliberace. Konkrétně staví na dvou studiích: Online versus face-to-face deliberation: Who? Why? What? With what effect? autorů Younga Min Baeka, Magdaleny Wojcieszak and Michaela X. Delli Carpiniho a Augmented deliberation: Merging psysical and virtual interaction to engage communities in urban planning Erica Gordona a Edith Manosevitch. První z nich porovnává tradiční formu deliberace a online deliberaci. Cílem autorů bylo popsat rozdíly mezi těmito dvěma typy deliberace a upozornit na jejich výhody či nevýhody. Druhá studie zavádí koncept tzv. rozšířené deliberace (augmented deliberation), která spočívá v propojení obou typů. Konkrétně zkoumá americký komunitní projekt Hub2, jehož cílem bylo zapojit veřejnost prostřednictvím virtuálního světa Second Life do plánování městského parku. Cílém mé práce je zhodnotit na základě těchto studií jaké přínosy mohou mít obě formy deliberace pro její proces.

Analyzované články:
Baek, Y. M., Wojcieszak, M., Delli Carpini, M. X.: Online versus face-to-face deliberation: Who? Why? What? With what effect? New Media & Society, 2012, 14: 363-383. Dostupné v databázi SAGE via http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/3/363.full

Gordon, E., Manosevitch, E.: Augmented deliberation: Merging psysical and virtual interaction to engage communities in urban planning. New Media & Society, 2011, 13: 75-95. Dostupné v databázi SAGE via http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/13/1/75.abstract

Další použité zdroje:
Feree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., Rucht, D.: Four models of the public spere in modern democracies. Theory and Society, Vol. 31, No. 3., Jun. 2002, s. 306. Dostupné z databáze JSTOR.

Gastil, J.: Political Communication and Deliberation. Los Angeles: Sage, 2008, s. 8. 

Papacharissi, Z.: The virtual sphere: the internet as a public sphere. New Media & Society, 2002, 4: 9-27. Dostupné v databázi SAGE.

Sunstein, C.: The daily we: is the Internet really a blessing for democracy? Bostonreview, Summer 2001 [online] Dostupné z < http://bostonreview.net/BR26.3/sunstein.php > [cit 2012-06-30].


 

"Podcasteři"


The essay summarises results of a survey presented in the article Doing radio, making friends, and having fun: Exploring the motivations of independent audio podcasters written by Kris M. Markman and published in fourth issue of New Media & Society. She did an investigation among independent audio podcasters in order to find out who they are, what their motivation to start podcasting is and also what drives them to continue.

MARKMAN, Kris M. Doing radio, making friends, and havin fun: Exploring the motivations of independent audio podcasters. New Media and Society [online]. 2012, vol. 14, č. 4, s. 547 - 565 [cit. 2012-06-30]. DOI: 10.1177/1461444811420848. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/4/547.full.pdf+html

BERRY, Richard. Will the iPod Kill the Radio Star?: Profiling Podcasting as Radio. Convergence [online]. 2006, vol. 12, č. 2, s. 143 - 162 [cit. 2012-06-30]. DOI: 10.1177/1354856506066522. Dostupné z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/2/143.full.pdf+html

JENKINS, Henry. Welcome to Convergence Culture. In: JENKINS, Henry. The Offical Weblog of Henry Jenkins [online]. © 2010 [cit. 2012-06-30]. Dostupné z: http://www.henryjenkins.org/2006/06/welcome_to_convergence_culture.html

Podcasting. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18. 4. 2012 v 15:11. [cit. 2012-06-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Podcast

Konvergence: když se potká starý fanzin s novým

Anotace:

Tato práce pojednává o rozdílech mezi tištěným a digitálním fanzinem. Všímá si rozdílů mezi nimi, a to v podobě grafického zpracování a s ní spojené konvergence. Studie vychází z teorie remediace. Snaží se najít rozdíly mezi „starým“ a „novým“ fanzinem a porovnat, zda se jedná o stejná média, či technologie změnila jejich obsah.

Odkaz za zdrojový text: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/7/1/22.full.pdf+html

Další zdroje:

·       BOLTERI, J. D., GRUSIN, R. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA:MIT Press, 1999.  
·         JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, London and New York: Routledge, 1992. 306 s. ISBN 0-415-90572-9.
·         Kroniky Questaharu. 1994
·         Kroniky Questaharu. 1995
·         Kroniky Questaharu. 1996
·         Kroniky Questaharu. 1997
·         Kroniky Questaharu. 1998
·         MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MA:MIT Press, 2001.
·         MICHÁLEK, Jan. Tři dny do nikdy – Tin Powers. [online]. Fantasyplanet [cit. 25. 6. 2012]. Dostupný z: http://fantasyplanet.cz/clanek/tri-dny-do-nikdy-powers-tim ISSN: 1213-5712.
·         VARGA, Jan. Tintinova dobrodružství. [online]. Fantasyplanet [cit. 25. 6. 2012]. Dostupný z: http://fantasyplanet.cz/clanek/tintinova-dobrodruzsvi ISSN: 1213-5712.

Média, mytologie a morfogeneze: Vetřelci


Práce Karin Littau „Media, mythology and morphogenesis: Aliens“ se snaží nalézt další možnosti, jak si lze vyložit vznik nových médií. K tomu využívá metaforu filmového Vetřelce, který zaútočí na svého hostitele a kříží se s jeho nejlepšími vlastnosti. K tomu zcela originálně využívá Darwinovu teorii přirozeného výběru, podle níž stojí na vrcholu evolučního žebříčku ten nejpřizpůsobivější organismus. Littau nabízí také nový pohled transmediální vyprávění a upozorňuje na to, že nejen, že neexistuje konec takového vyprávění, ale ani začátek.


Použitá práce:
LITTAU, Karin. Media, mythology and morphogenesis: Aliens. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2011, 17 (1).

Seznam dalších zdrojů:
Postavení veřejnosti na královské svatbě


Vybrané téma eseje vychází z článku Constructing the public at the royal wedding autorky Mariny Dekavalla. Článek byl publikován v květnu letošního roku v časopise Media, Culture & Society a zabývá se postavením veřejnosti, která byla přítomna na oslavách britské královské svatby v roce 2011. Tato analýza vychází z teorie mediálních událostí a teorie zprostředkované výstavby názorů obyčejných občanů ve vysílání televize BBC a ITV. Oba televizní kanály popisují lidi na scéně oslav jako homogenizovanou skupinu, která si myslí a chová se jako jeden. Studie se dále zabývá malou flexibilitou vyjadřování ve vox-pop rozhovorech a následné identifikaci televizních diváku k dané skupině. 

Zdroje:
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.
ILOWIECKI, Maciej Taduz a Petr ŽANTOVSKÝ. Manipulace v médiích. Praha: UJAK, 2008. ISBN 978-80-86723-50-1.
PROROK, Vladimír a Aleš LISA. Politologie. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-31-7.
VACEK, Lubomír. Čtení o veřejném mínění. Orego, 1997. ISBN 80-902 107- 6-7

 


Ustavování identity pomocí sociálních sítí


Závěrečná esej předmětu Nová média a společnost se zabývá ustavováním identity pomocí online profilů na sociálních sítích, to především na základě teoretických konceptů nastavených v textu Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes, jehož autorem je Robert Cover. Práce se pokouší o analýzu textu, zhodnocení použitých teoretických konceptů a také propojení s vybranými jinými texty. V eseji je rovněž provedeno zapojení konceptů z článku To see and bee seen: Celebrity practise on Twitter autorek Alice Marwick a danah boyd.


Použité zdroje:

Cover, Rob. Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes [online]. Convergence 2012 18: 177 – 193. [cit. 28. 6. 2012]. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/18/2/177

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. London: Routledge.

boyd, danah; Marvick,  Alice. To see and bee seen: Celebrity practise on Twitter [online]. Convergence 2011 17: 139 – 157. [cit. 28. 6. 2012]. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/17/2/139

Goffman, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo : sebeprezentace v každodenním životě. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon.

Kraus, Jiří. 2004. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum.


Prezervace videoher: Hry jako proměnlivý objekt

Hlavním tématem této eseje je prezervace (záchrana, uchování a archivace) videoher. Jádro eseje staví na zatím poslední práci Jamese Newmana publikované v časopise Convergence: "Ports and patches: Digital games as unstable objects", ale pro uvedení čtenáře do širšího kontextu bylo nutno téma rozvést a čerpat i z jiných akademických prací. Tato esej tak představuje dva odlišné pohledy na videohry – potenciální objekty archivace. První z nich pojímá hru jako objekt tvořený softwarovou a hardwarovou složkou. Druhý pak nahlíží na hru jako na soubor procesů, které probíhají v určitý moment v určitém místě a vyžadují vlastní tvůrčí vklad uživatele. V závislosti na použitých zdrojích se esej snaží odpovědět na otázky proč by měly být hry prezervovány a jakým způsobem.Použité zdroje
  1. GIORDANO, Federico. Dead media beat: Almost the same game. Wired: beyond the beyond [online]. 2011 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2011/04/dead-media-beat-federico-giordano-almost-the-same-game/
  1. GUTTENBRUNNER, Mark, et al. Keeping the game alive: evaluating strategies for the preservation of console video games. International Journal of Digital Curation [online]. 2010, vol. 5, no. 1 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/147
  1. LOWOOD, Henry, ed. Before it's too late: a digital game preservation white paper [online]. Game Preservation Special Interest Group, IGDA, 2009[cit. 2012-06-28]. ISBN 978-0-557-05322-3. Dostupné z: https://apps.lis.illinois.edu/wiki/download/attachments/3736446/IGDA_Game_Preservation_SIG_-_Before_It's_Too_Late_-_A_Digital_Game_Preservation_White_Paper.pdf
  1. NEWMAN, James. Make videogames history: game preservation and the national videogame archive. In: DIGRA. Breaking new ground: innovation in games, play, practice and theory [online]. 2009 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.digra.org/dl/db/09287.32127.pdf
  1. NEWMAN, James. Ports and patches: digital games as unstable objects. Convergence: the international journal research into new media technologies [online]. 2012, vol. 18, no. 2, s. 135-142 [cit. 2012-06-28]. Článek je dostupný v databázi Sage Journals

„Společnost prožitku“: virtuální zážitky vs. reálné zážitky

Esej vychází primárně z článku Richarda Floridy – The Experiential Life, jenž poukazuje na význačný fenomén postmoderní doby: zájem západní společnosti o hmotné, hotové statky se snižuje, roste naopak požadavek na množství nevšedních zážitků, přičemž této změny si je vědom i současný trh a snaží se tuto novou lidskou touhu uchopit po svém. Pomocí konfrontace s několika jinými zdroji se esej snaží nastínit, co obnáší trend honby za zážitky a „společnost prožitku“, definovat typického vyznavače tohoto trendu (tzv. transumer). Dále zde má své místo i porovnání reálně prožívaných zážitků a těch zážitků, které si člověk odnáší z virtuálního světa – ať už z Internetu nebo z počítačové hry. Nelze opomenout participační kulturu, kdy na základě jedněch zážitků jsou tvořeny obsahy (a potenciálně zážitky) další. S virtuálními zážitky souvisí i tzv. identitová turistika, kdy je zážitkem vžití se do role někoho jiného. 

Primární zdroj:
FLORIDA, Richard: The Experiential Life. In HARTLEY, John: Creative Industries. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. Str. 133-146.

Doplňující zdroje:
FISKE, John: Understanding Popular Culture. London: Routledge, 1990.
HESMONDHALGH, David: The Cultural Industries, Second Edition. London: Sage Publications, 2010.
JENKINS, Henry: Convergence Culture. New York: New York University Press, 2008.
MAFFESOLI, Michel: O nomádství. Praha: Prostor, 2002.
NAKAMURA, Lisa: Head-Hunting on the Internet: Identity Tourism, Avatars, and Racial Passing in Textual and Graphic Chat Spaces. In: CRUZ, Omayra Zaragoza, GUINS, Raiford: Popular Culture. A Reader. London: Sage Publications, 2005.
PINE, Joseph, GILMORE, James: The Experience Economy: Work Is Theatre and Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School Press, 1999.
RIBEIRO, José Carlos: The increase of experiences of the self through the practice of multiple virtual identities. In: PsychNology Journal, 7(3), prosinec 2009, str. 291-302.
ROGERS, Carl: On Becoming A Person: A Therapist’s View of Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin, 1961.
SCHULZE, Gerhard: Společnost prožitku. In PONGS, Armin: V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV, 2000.
ŠEVČÍKOVÁ, Anna, DANEBACK, Kristian: Anyone who wants sex? Seeking sex partners on sex-oriented contact websites. In: Sexual and Relationship Therapy, Vol. 26, No. 2, květen 2011, str. 170-181.
THOMAS, William Isaac: The Unadjusted Girl. Boston: Little, Brown and Co., 1923.
BROWN, Janelle: A Poster Child for Internet Idiocy. Salon.com, publikováno 1. 8. 2001. Online: http://salon.com/tech/feature/2000/08/01/dotcomguy/print.html
ŠULC, Tomáš: Vývoj grafiky ve hrách: Od Wolfa až po Armu II. PcTuning.tyden.cz, publikováno 6. 1. 2010. Online: http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/16018-vyvoj-grafiky-ve-hrach-od-wolfa-az-po-armu-ii
Transumers. Trendwatching.com, publikováno v listopadu 2006. Online: http://trendwatching.com/trends/transumers.htm

 

Uživatelský versus profesionální obsah na YouTube


Esej vychází z předpokladu, že na YouTube začal dominovat profesionální obsah nad uživatelskými videi a YouTube se stává prostředím, které vychází vstříc komerčním institucím a přejímá prvky tradičních médií. Na konkrétních příkladech v jednotlivých kapitolách sleduje koexistenci a vývoj vzájemných vztahů uživatelsky generovaného obsahu a profesionálního obsahu, všímá si změn a aktuálních trendů.  V textu jsou konfrontovány názory a studie věnující se střetu těchto dvou typů obsahů i střetu nových a původních médií. Problematika YouTube je tak zasazena do širšího kontextu a text eseje nabízí čtenáři několik možných pohledů i otázek k dalšímu studiu.

Zdrojový článek:
KIM, Jin. The institutionalization of YouTube: From user-generated content to professionally generated content. Media, Culture & Society [online]. 2012, 34, č. 1, s. 53-67 [cit. 2012-06-25]. Dostupný z WWW: <http://mcs.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/34/1/53.full.pdf+html>

Další zdroje:
BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang, 2008. 418 s. ISBN 978-0-8204-8866-0. 
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube: Online Video and Participatory Culture. Polity, 2009. 172 s. ISBN 978-07-4564-479-0
JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006. 308 s. ISBN 978-0-8147-4281-5. 
VAN DIJCK, José; NIEBORG, David. Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media Society [online]. 2009, 11, č. 5, s. 855-874 [cit. 2012-06-25]. Dostupný z WWW: < http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/5/855>.
Mediaguru, Prémiový obsah je dalším směrem ve vývoji YouTube, [online]. [cit. 2012-06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.mediaguru.cz/2012/06/premiovy-obsah-je-dalsim-smerem-ve-vyvoji-youtube/>