Friday, June 29, 2012


Proč počítačové hry vytvářejí tzv. gender gap?

Práce se zabývá otázkou, jakým způsobem nás mohou ovlivňovat počítačové hry a proč jsou primárně hrány maskulinními hráči. Je opřena o sociální konstruktivismus a genderové stereotypy, které mohou silně ovlivňovat to, proč počítačové hry nehrají ženy stejně, proč hledají v pc hrách jiné aspekty zábavy a jakým způsobem pc hry zobrazují ženy. Je důležité si uvědomit, že počítačové hry simulují reálná i nereálná prostředí a také na závěr uvést fakt, že je třeba negeneralizovat a vnímat postoje, preference a zájmy jednotlivce a nevztahovat vše obecně na „ženy“ a na „muže“ – tím je také řečeno vše v pojmu gender, který se nevztahuje k biologickým, nýbrž ke kulturním a společenským vlastnostem.


POUŽITÉ ZDROJE
1) McQuail Denis, Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál, 2009
2) Ranzetti, Curran, Ženy, muži a společnost. Karolinum: Praha. Oakley, 2000
3) J. Jirák, B. Köpplová, Masová média, Praha : Portál, 2009
4) P. L. Berger, T. Luckmann, Sociální konstrukce reality – pojednání o sociologii vědění, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003
5) Chris Barker, Slovník kulturálních studií, Vyd. I. – Praha : Portál, 2006
6) Miroslava Černochová, Tomáš Komrska, Jaroslav Novák, Využití počítače při
vyučování, Portál, Praha 1998
7) B. Osvaldová, Česká média a feminismus, Slon, I. vydání, 2004
8) Liesbet van  Zoonen, Feminist Media Studies, SAGE Publications Ltd, 2009
9) Diane Carr, Computer Games: Text, Narrative And Play, Polity, 2006
11) Gail Dines, Jean McMaho, Gender, Race, and Class in Media: A Critical Reader, SAGE, 2010
12) Justine Cassell, From Barbie to Mortal Kombat: Gender and Computer Games, MIT Press, 2000
13) Hartmann, T., and Klimmt, C. (2006). Gender and computer games: Exploring females' dislikes. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(4), article 2. http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue4/hartmann.html

No comments:

Post a Comment