Saturday, June 30, 2012

Tradiční vs. nové formy deliberace: rozdíly a přínosy

Práce se zabývá vztahem mezi novými médii a procesem deliberace. Konkrétně staví na dvou studiích: Online versus face-to-face deliberation: Who? Why? What? With what effect? autorů Younga Min Baeka, Magdaleny Wojcieszak and Michaela X. Delli Carpiniho a Augmented deliberation: Merging psysical and virtual interaction to engage communities in urban planning Erica Gordona a Edith Manosevitch. První z nich porovnává tradiční formu deliberace a online deliberaci. Cílem autorů bylo popsat rozdíly mezi těmito dvěma typy deliberace a upozornit na jejich výhody či nevýhody. Druhá studie zavádí koncept tzv. rozšířené deliberace (augmented deliberation), která spočívá v propojení obou typů. Konkrétně zkoumá americký komunitní projekt Hub2, jehož cílem bylo zapojit veřejnost prostřednictvím virtuálního světa Second Life do plánování městského parku. Cílém mé práce je zhodnotit na základě těchto studií jaké přínosy mohou mít obě formy deliberace pro její proces.

Analyzované články:
Baek, Y. M., Wojcieszak, M., Delli Carpini, M. X.: Online versus face-to-face deliberation: Who? Why? What? With what effect? New Media & Society, 2012, 14: 363-383. Dostupné v databázi SAGE via http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/3/363.full

Gordon, E., Manosevitch, E.: Augmented deliberation: Merging psysical and virtual interaction to engage communities in urban planning. New Media & Society, 2011, 13: 75-95. Dostupné v databázi SAGE via http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/13/1/75.abstract

Další použité zdroje:
Feree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., Rucht, D.: Four models of the public spere in modern democracies. Theory and Society, Vol. 31, No. 3., Jun. 2002, s. 306. Dostupné z databáze JSTOR.

Gastil, J.: Political Communication and Deliberation. Los Angeles: Sage, 2008, s. 8. 

Papacharissi, Z.: The virtual sphere: the internet as a public sphere. New Media & Society, 2002, 4: 9-27. Dostupné v databázi SAGE.

Sunstein, C.: The daily we: is the Internet really a blessing for democracy? Bostonreview, Summer 2001 [online] Dostupné z < http://bostonreview.net/BR26.3/sunstein.php > [cit 2012-06-30].


 

No comments:

Post a Comment