Friday, June 29, 2012

Kritická úvaha o Velkých datech: Šest provokativních tezí o kulturním, technologickém a vědeckém fenoménu

 
Esej uvažuje nad možnými problémy a důsledky sociálních výzkumů založených na Velkých datech (Big Data). Zdrojovým textem pro tuto úvahu je teoretická studie Critical Questions for Big Data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon od Danah Boyd a Kate Crawford, která je příspěvkem k teoretickým a metodologickým otázkám sociálního výzkumu založeného na datech z Internetu. Autorky studie v kontextu sociálních médií kriticky reflektují Velká data, která definují jako kulturní, technologický a vědecký fenomén, postavený na interakci technologie, analýzy a mytologie. Vyslovují šest provokativních tezí s cílem vyvolat diskuzi o fenoménu Velkých dat. Esej je zaměřena na sumarizaci těchto tezí a následně na zasazení studie do širšího kontextu mediálních studií. V závěru eseje je pak uvedená studie konfrontována s dalšími texty zabývajícími se předmětným tématem a problematika fenoménu Velkých dat z pohledu mediálních studií krátce zhodnocena.  
  
 
Zdrojový článek: 
 • BOYD, Danah a Kate CRAWFORD. Critical Questions for Big Data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society [online]. 2012, roč. 15, č. 5, s. 662-679 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369118X.2012.678878.  

 Další zdroje: 
 • ANDERSON, Chris. The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Wired [online]. 2008, 16.07 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory. 
 • BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang, c2008, x, 418 s. ISBN 978-0-8204-8866-0. 
 • Data, data everywhere. The Economist [online]. 2010, 25. 2. [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: http://www.economist.com/node/15557443?story_id=15557443.
 • DUMBILL, Edd. What is big data?: An introduction to the big data landscape. In: O´Reilly Radar [online]. 2012 [cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://radar.oreilly.com/2012/01/what-is-big-data.html. 
 • GITELMAN, Lisa. Always already new: media, history and the data of culture. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2006, xiii, 205 p. 
 • JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, c2006, xi, 308 s. ISBN 978-0-8147-4281-5. 
 • O´REILLY, Tim. O´Reilly [online]. 2005 [cit. 2012-06-27]. What is Web 2.0 - O´Reilly Media. Dostupné z WWW: .<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>.
 • REIFOVÁ, Irena; et al. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-7178-926-7. 
 • ROSEN, Jay. PressThink : Ghost of Democracy in the Media Machine [online]. 2006 [cit. 2012-06-27]. PressThink: The People Formerly Known as the Audience. Dostupné z WWW: http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html. 
 • VAN DIJCK, José; NIEBORG, David. Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media Society [online]. 2009, 11, č. 5, s. 855-874 [cit. 2012-06-27]. Dostupný z WWW: <http://nms.sagepub.com/content/11/5/855.abstract>.
 • VELECKÝ, Petr. Velká data přinášejí velké možnosti i výzvy. HN.IHNED.CZ [online]. 2012, 6. 3. [cit. 2012-06-27]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-54935000-velka-data-prinaseji-velke-moznosti-i-vyzvy. 
 • WILLIAMS, Raymond. Television: technology and cultural form. London: Routledge, c2003, xvii, 171 s. ISBN 0-415-31456-9.

No comments:

Post a Comment