Saturday, December 31, 2016

Personalizace a informační bublina


Abstrakt
V posledních letech se hovoří o tom, že internet nabízí nepřeberné množství názorů, idejí a perspektiv, které z tohoto prostoru vytváří jakousi zásobárnu velmi rozmanitých informací. Nicméně, existují kritici, kteří argumentují, že probíhající a všudypřítomná personalizace ve skutečnosti snižuje názorovou diverzitu tím, že vytváří tzv. informační bubliny. Tento fenomén může vést k informační exkluzi a potenciálně tak ohrožovat demokracii. Tato esej ve svém počátku nabízí vhled do problematiky a následně autorka analyzuje vybranou literaturu. V první části práce jsou představeni oponenti personalizace, zatímco druhá část uvádí příklady kontrastních názorů, které naznačují, že efekt personalizace na přístup k informacím je minimální. V závěrečné části autorka nabízí případné řešení a zároveň se přiklání k názoru internetových optimistů. Personalizace může být jak prospěšná, tak škodlivá a internet obecně vede k rozšiřování obzorů spíše než k informační exkluzi.

Abstract
It has been argued that the Internet increase the number of available viewpoints, perspectives, ideas and opinions available, leading to a very diverse pool of information. However, critics have argued that personalization actually decrease information diversity by forming so called “filter bubbles”. This phenomenon may cause the information exclusion and potentially threat our democracies. At the beginning, this paper provides insight into the current issue and then analyses the academic literature. The first part of the paper introduces the opponents of personalization, while the second part provides examples of contrasting views suggesting the effect is minimal. In the concluding part author provides the possible solution and leans towards the point of view of internet optimists. Personalization can be beneficial as well as harmful and Internet broadens people´s minds instead of narrowing them.

Zdrojová publikace
Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin UK.

No comments:

Post a Comment