Wednesday, August 15, 2012

The triple articulation of media technologies in teenage media consumption


          Analyzovaná studie zkoumá způsob užití médií mladistvými z hlediska jejich vlivu na tvorbu identity jejich osamostatňování. Dle teorie domestikace je konzumace médií vnímána jako souhra mezi mediálním nosičem a medializovaným obsahem. Autoři článku však vychází z konceptu členění na tři složky ovlivňující vnímání média jeho konzumentem, kdy kromě mediálního obsahu a média samotného vyčleňují ještě kontext. K empirickému prokázání významu oddělení mediálního nosiče od kontextu, a tím i lepšímu porozumění mediální spotřebě, používají metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Vhledem k současnému trendu korvengence médií, v nichž jsou akademici konfrontováni s měnící se mediální scénou vyznačující se na jedné straně obsahem stále nezávislejším na mediálním nosiči a na kontextu, zatímco na druhé straně rostoucí škále zařízení příslušící k množství kontextů, považují autoři lepší porozumění mediální spotřebě za nesmírně důležité.


Hlavní použité zdroje:
  • COURTOIS, C., P. MECHANT, S. PAULUSSEN a L. DE MAREZ. The triple articulation of media technologies in teenage media consumption [online]. New Media & Society, May 2012,. vol. 14, no. 3. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/14/3/401

  • JENKINS, H. Convergence culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006

  • LIVINGSTONE, S. On the material and the symbolic : Silverstone’s double articulation ofresearch traditions in new media studies. New Media & Society, 9 (1). Dostupné z: http://eprints.lse.ac.uk/1024/1/On_the_material_and_the_symbolic_%28LSERO%29.pdf

No comments:

Post a Comment